Vi­at­ge ani­mat al cor de la xar­xa

Ralph des­tru­eix in­ter­net’ tor­na a l’ener­gia de la se­va pre­de­ces­so­ra

El Periódico de Catalunya [Català] - - Espectacles - BEATRIZ MAR­TÍ­NEZ

Que a Dis­ney es re­tro­bin dos ta­lents tan des­bor­dants i ra­di­cals com Rich Mo­o­re i Phil Johns­ton sem­pre és una no­tí­cia ex­cel·lent. Junts van es­criu­re la re­ei­xi­da En Ralph, el des­truc­tor (2012) i ara fir­men En Ralph des­tru­eix in­ter­net, en què tor­nen a de­mos­trar la se­va sin­gu­la­ri­tat a l’ho­ra d’acos­tar-se a l’ani­ma­ció des d’un punt de vis­ta tan lú­dic com re­fle­xiu sen­se dei­xar mai de ban­da l’hu­mor més des­pre­ju­di­ci­at i ener­gè­tic.

Rich Mo­o­re el co­nei­xem per la se­va vin­cu­la­ció amb sè­ri­es tan mí­ti­ques com Els Simp­son i Fu­tu­ra­ma i per aques­ta me­ra­ve­lla que va ser Zo­o­tró­po­lis (2016); a Johns­ton per ser el guio­nis­ta d’una les pel·lí­cu­les amb un hu­mor més gro­tesc dels úl­tims anys, Agen­te con­train­te­li­gen­te, amb Sac­ha Ba­ron Co­hen. El rep­te que afron­ta­ven en aques­ta oca­sió no re­sul­ta­va gens fà­cil. D’una ban­da, po­sar en imat­ges l’ina­bas­ta­ble uni­vers d’in­ter­net, d’una al­tra, que aques­ta con­ti­nu­a­ció es­ti­gués a l’al­tu­ra de la se­va pre­de­ces­so­ra, so­bre­tot si te­nim en comp­te que Dis­ney no sol fer se­qüe­les de les se­ves pel·lí­cu­les. Aques­ta se­ria la ter­ce­ra des­prés de Fan­ta­sía 2000 i Los res­ca­ta­do­res en Can­gu­ro­lan­dia. De mo­ment, aca­ben d’acon­se­guir una no­mi­na­ció a la mi­llor pel·lí­cu­la d’ani­ma­ció als Glo­bus d’Or.

«Crec que el que con­nec­ta el pú­blic amb en Ralph és que és un per­so­nat­ge molt im­per­fec­te», ex­pli­ca a EL PERIÓDICO Phil Johns­ton en la se­va vi­si­ta a Ma­drid per pre­sen­tar la pel·lí­cu­la. «Al fi­nal de la primera pel·lí­cu­la ens vam ado­nar que no te­nia prou au­to­es­ti­ma i vam vo­ler desen­vo­lu­par aquest as­pec­te, que s’en­fron­tés a les se­ves in­se­gu­re­tats per ser mi­llor amic i mi­llor per­so­na».

Si En Ralph, el des­truc­tor s’am­bi­en­ta­va al món de les mà­qui­nes re­cre­a­ti­ves, amb les do­sis de nos­tàl­gia dels 80 que ai­xò im­pli­ca­va, en aques­ta oca­sió els per­so­nat­ges s’in­tro­dui­ran a la xar­xa i na­ve­ga­ran per aquest món ple de pos­si­bi­li­tats, però tam­bé d’al­guns pe­rills. «D’una ban­da és una de les mi­llors in­ven­ci­ons de la his­tò­ria, de l’al­tra, es pot con­ver­tir en una ar­ma no­ci­va per a nens i adults. A la pel·lí­cu­la es re­flec­teix el seu as­pec­te lú­dic i pràc­tic, però tam­bé de qui­na ma­ne­ra es pot trans­for­mar en una ex­pe­ri­èn­cia hor­ri­ble a tra­vés de l’odi, els in­sults i els trols».

A més, la pel·lí­cu­la tor­na a as­sen­tar-se so­bre la di­a­lèc­ti­ca en­tre el vell i el nou, en aques­ta oca­sió des d’un punt de vis­ta generacional. Si bé en Ralph per­tany a l’era pre­di­gi­tal, la se­va ami­ga, la pe­ti­ta Va­ne­llo­pe, se­ria mil·len­nis­ta. «Per ai­xò en Ralph és tan ma­tus­ser dins d’in­ter­net i, en el fons, tot i que re­co­ne­gui els seus va­lors, pre­fe­ri­ria que tot fos com abans».

A la pel·lí­cu­la tro­bem co­oki­es, spam cer­ca­dors, lo­gos, vi­rus i to­ta la pa­ra­fer­nà­lia vi­su­al a què ens hem anat acos­tu­mant. Els cre­a­dors vo­li­en un in­ter­net re­a­lis­ta, i per aques­ta raó ha­vi­en d’uti­lit­zar el nom de les em­pre­ses re­als, com Ama­zon o Go­o­gle.

DO­SIS D’IRONIA La pel·lí­cu­la tam­bé con­té grans do­sis d’ironia so­bre la se­va prò­pia na­tu­ra­le­sa, i cons­ci­ents que són una ra­ra avis dins de l’uni­vers Dis­ney, Mo­o­re i Johns­ton van de­ci­dir uti­lit­zar aques­ta par­ti­cu­la­ri­tat per ge­ne­rar hu­mor. Per ai­xò, en una de les se­qüèn­ci­es més bri­llants, la Va­ne­llo­pe ar­ri­ba­rà a la web de Dis­ney, on es tro­ba­rà acor­ra­la­da per to­tes les se­ves prin­ce­ses, una reu­nió an­to­lò­gi­ca que ser­vi­rà per rei­vin­di­car l’au­ten­ti­ci­tat de la nos­tra pe­ti­ta he­ro­ï­na com una guer­re­ra con­tem­po­rà­nia. «Nos­al­tres con­si­de­rem que la Va­ne­llo­pe és una prin­ce­sa», diu Mo­o­re. «Crec que és un bon mis­sat­ge, una prin­ce­sa no ne­ces­sà­ri­a­ment ha de dur un ves­tit de ga­la, si­nó que en té prou amb una des­su­a­do­ra».

d’‘En Ralph des­tru­eix in­ter­net’, de Rich Mo­o­re i Phil Johns­ton.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.