Lec­tu­res a tot vo­lum

El Periódico de Catalunya [Català] - - Espectacles - Jor­di Pun­tí

com la bi­o­gra­fia de Bill Evans, a càr­rec de Pe­ter Pet­tin­ger; To Be or Not to Bop, les me­mò­ri­es de Dizzy Gi­lles­pie; les car­tes es­co­lli­des de Glenn Gould, o les lle­tres de Bob Dy­lan, en­tre d’al­tres.

Aquell pro­jec­te se’n va anar en or­ris pot­ser per un ex­cés d’ide­a­lis­me, però un temps des­prés el bon gust de Viñu­a­les va re­flo­tar al ca­tà­leg de Mal­pa­so, on van sor­tir tí­tols com les me­mò­ri­es de Pe­te Town­send, Johnny Marr o Mor­ris­sey, o Ilus­tres ra­pe­ros, de Da­vid Fos­ter Wa­lla­ce i Mark Cos­te­llo. La bi­bli­o­te­ca mu­si­cal aga­fa­va di­men­si­ons ge­gan­ti­nes. Des­prés l’eta­pa de Mal­pa­so es

Ju­lián Viñu­a­les tor­na a ofe­rir-nos bons lli­bres de mú­si­ca. I no és un gè­ne­re fà­cil

va tan­car abrup­ta­ment i, ara, Ju­lián Viñu­a­les ho ha tor­nat a fer. El seu úl­tim in­tent –ell par­la de «re­en­car­na­ció»– és diu Li­bros del Kul­trum i és una edi­to­ri­al uni­per­so­nal, que es de­di­ca­rà «a l’ar­que­o­lo­gia lli­bres­ca i al­gu­na no­ve­tat» al vol­tant de la mú­si­ca, es­clar.

El bon cri­te­ri es­tà as­se­gu­rat. S’anun­ci­en lli­bres so­bre Ni­na Si­mo­ne, Ge­or­ge Har­ri­son o Do­nald Fa­gen, i el pri­mer tí­tol ho do­na tot: Re­ac­ci­o­nes psi­có­ti­cas y mi­er­da de car­bu­ra­dor, del crí­tic Les­ter Bangs. Com a crí­tic gon­zo, Bangs va tre­ba­llar du­rant poc més d’una dè­ca­da, als anys 70, i va mo­rir als 33 anys, però va dei­xar fi­xat un es­til per­so­nal des­troyer, àcid, ego­cèn­tric i incòmode, que d’al­gu­na ma­ne­ra re­pro­du­ïa el ca­ràc­ter de l’es­ce­na rock del mo­ment, i que des d’ales­ho­res ha per­fi­lat l’es­til de dese­nes de crí­tics. El re­cull, ex­haus­tiu i molt ben edi­tat, és un fes­ti­val d’ener­gia bru­ta, vi­ta­li­tat, pu­nye­te­ria i am­bi­ent etí­lic. És tan re­a­lis­ta que, quan ar­ri­bes al fi­nal del lli­bre, tens res­sa­ca.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.