TE­A­TRE

El Periódico de Catalunya [Català] - - Avui Sortim -

ARS TE­A­TRE

Avin­gu­da de Sar­rià 33, Bar­ce­lo­na - in­[email protected]­ta­ni­a­te­a­tre.es Ha­me­lín ha es­tat pres pels ra­to­lins. Els seus ciu­ta­dans re­cla­men a l'al­cal­de una so­lu­ció, doncs res sem­bla fun­ci­o­nar per fo­ra als ro­se­ga­dors de la ciu­tat. L'al­cal­de fa cri­dar a Jack el flau­tis­ta, l'únic capaç d'aca­bar amb el pro­ble­ma. Dissabtes 16.30 h. i diu­men­ges 12 h. fins al 9 de desem­bre.I prò­xi­ma­ment, 40 anys de mà­gia. Més in­for­ma­ció a www.aqui­ta­ni­a­te­a­tre.es C/ de les Jon­que­res, 15, T. 936 539 566. Dis­sab­te i diu­men­ge a les 17 h. Do­rothy és trans­por­ta­da per un ci­cló des de la se­va ca­sa de Kan­sas fins a un pa­ís fan­tàs­tic. De­sit­jo­sa de tor­nar amb la se­va fa­mí­lia, em­pren­drà un ca­mí cap a la Ciu­tat Ma­rag­da en re­cer­ca del fa­mós mà­gic d'Oz, con­ven­çu­da que li con­ce­di­rà el seu desig. Pel ca­mí tro­ba­rà al es­pan­ta­o­cells, l'ho­me de llau­na i el lleó co­vard, uns per­so­nat­ges que sim­bo­lit­zen els va­lors que ells cre­uen no te­nir: el sen­tit co­mú, la ten­dre­sa i el va­lor. El mà­gic d'Oz és una his­tò­ria d'amis­tat i su­pera­ció per­so­nal.

TE­A­TRE

c/ Ne­o­pà­tria 54., T. 933 457 930. Fins al 16 de desem­bre. Ma­ria és una ne­na amb mol­ta ima­gi­na­ció, li en­can­ten els con­tes, les his­tò­ri­es i les aven­tu­res que li ex­pli­ca el seu avi, amb qui pas­sa to­tes les tar­des ju­gant a Pe­ter Pan. Una nit, els nens per­duts es duran a Ma­ria cap al pa­ís de Mai més ... els pi­ra­tes, cam­pa­ne­ta, els in­dis i tot l'ima­gi­na­ri que va es­criu­re Ja­mes Matt­hew Bar­ri pas­sa­ran a for­mar part de la se­va re­a­li­tat. Emo­ci­o­nant adap­ta­ció del con­te clàs­sic que ens par­la del vin­cle en­tre els nens i els seus avis. Un es­pec­ta­cle sen­si­ble i di­ver­tit amb una es­pec­ta­cu­lar po­sa­da en es­ce­na. Més in­for­ma­ció a www.sat-te­a­tre.cat.

COLISEUM

ma­tè­ria de la qual es­tan fets els seus som­nis. No obs­tant ai­xò, aques­ta pe­cu­li­ar fa­mí­lia es­tà a punt d'en­fron­tar-se a un dels mal­sons més es­gar­ri­fo­sos (i més co­muns) de tot pro­ge­ni­tor; els seus nens es fan grans. La se­va ma­ca­bra i es­ti­ma­da fi­lla di­me­cres s'ha en­a­mo­rat del Lu­cas Bei­neke, un noi dolç, afec­tu­ós i in­tel·li­gent d'una fa­mí­lia «nor­mal» i res­pec­ta­ble d'Ohio. Nin­gú es­tà molt d'acord amb aques­ta pa­re­lla, però per em­pit­jo­rar en­ca­ra més les co­ses, Di­me­cres ha con­vi­dat a so­par als «Bei­nekes».

GAU­DÍ BCN

St An­to­ni Mª Cla­ret 120.<M> L2 L5 ,L4. Bus H8/20/45/47/ V21/19/ N4/N0/N3, T. 936 035 163.

Fins al 9 de desem­bre. Ma­dein és la his­tò­ria d'una ne­na i un nen molt po­bres que so­bre­vi­uen re­co­llint dei­xa­lles en un abo­ca­dor d'es­com­bra­ri­es, que des­prés ve­nen. Un dia, en comp­tes de tre­ba­llar, es po­sen a ju­gar mun­tant una ni­na (Ma­dein) amb parts de di­fe­rents ni­nes que van tro­bant. L'ar­ri­ba­da del pa­re fa que ama­guin la ni­na en una ren­ta­do­ra ro­ve­lla­da de la dei­xa­lle­ria. Poc des­prés es des­en­ca­de­na una tem­pes­ta i un llamp cau a so­bre la ren­ta­do­ra, el tam­bor de la qual co­men­ça a gi­rar ver­ti­gi­no­sa­ment. De la ren­ta­do­ra surt la ni­na, que ha co­brat vi­da. El dia se­güent els nens es tro­ben amb la ni­na i no s'ex­pli­quen qui és. La ni­na pre­tén ser com ells, ser una per­so­na. Els nens li ne­guen aques­ta con­di­ció, però li ex­pli­quen què cal fer per ser una per­so­na. Tot es com­pli­ca quan apa­reix a l'abo­ca­dor un ho­me amb ai­re ame­na­ça­dor que bus­ca des­es­pe­ra­da­ment una ni­na que sem­bla con­te­nir en el seu in­te­ri­or una co­sa molt va­lu­o­sa per a ell. Ma­dein, ac­tu­ant com ho fa­ria una per­so­na, tro­ba­rà com sor­tir d'aques­ta si­tu­a­ció, alli­be­rant als nens del pe­rill. C/ Te­rol, 26. Vi­la de Grà­cia., T. 932 853 712. Dissabtes, diu­men­ges i fes­tius. «Pa­tim, pa­tam, pa­tum, ho­mes i do­nes del cap dret Pa­tim, pa­tam, pa­tum, no tre­pit­geu el Pa­tu­fet».Dei­xa't em­por­tar per la can­çó d'en Pa­tu­fet i acom­pa­nya'l en aques­ta gran aventura mu­si­cal!

TE­XAS

C/ Bai­lén, 205., T. 933 487 748.

Dis­sab­te a les 16 h. i diu­men­ge a les 12 i 16 h. La Mia i el Benny vi­uen a Ham­burg i van a la ma­tei­xa es­co­la. Els en­can­ta re­sol­dre en­de­vi­na­lles i des­co­brir se­crets. Du­rant un vi­at­ge es­co­lar, jun­ta­ment amb la se­va clas­se i el seu mes­tre, Mar­tin Sc­hul­ze, es di­ri­gei­xen a un po­ble de mun­ta­nya en el qual s'en­fron­ten amb fan­tas­mes i mul­ti­tud de mis­te­ris. Diu­men­ge a les 12 h. Ani­ma­ció. El Fish, un jo­ve hu­mà, ha es­tat con­vi­dat al llu­nyà i mis­te­ri­ós Reg­ne dels Elfs per as­sis­tir al ca­sa­ment de la May­ra, la rei­na el­fa. És l'oca­sió per­fec­ta per reu­nir-se de nou amb la se­va es­ti­ma­da el­fa Lia.

Ani­ma­ció. El Luis és un nen so­li­ta­ri de 12 anys in­teres­sat a pro­var que hi ha vi­da in­tel·li­gent a l'es­pai. Un dia ater­ra una nau es­pa­ci­al al seu jar­dí amb tres ali­e­ní­ge­nes ado­ra­bles. La vi­da del Luis can­via com­ple­ta­ment al cos­tat dels seus tres nous amics ex­tra­ter­res­tres, amb qui em­prèn una emo­ci­o­nant aventura a la re­cer­ca de la nau que els por­ti de tor­na­da a ca­sa, més en­llà de les es­tre­lles.

KIDS

C/ Tor­ri­jos, 49., T. 932 387 990.

Dis­sab­te i diu­men­ge a les 18 i 20.25 h. Ani­ma­ció. El Ralph, el do­lent dels vi­de­o­jocs, i la se­va com­pa­nya Va­ne­llo­pe von Schwe­etz han de ju­gar-s'ho tot vi­at­jant per les xar­xes a la re­cer­ca d'una pe­ça de re­can­vi que sal­vi Su­gar Rush, el vi­de­o­joc de la Va­ne­llo­pe. I a més a més, el Ralph i la Va­ne­llo­pe de­pe­nen dels ciu­ta­dans d'In­ter­net, els ano­me­nats ciu­da­nets, per­què els aju­din a desen­vo­lu­par-se en aquest pe­ri­llós món. Un d'ells és un em­pre­sa­ri d'in­ter­net ano­me­nat yesss, que és l'al­go­rit­me es­tre­lla i l'àni­ma de BuzzTu­be, la pà­gi­na web més de mo­da del mo­ment. Dis­sab­te i diu­men­ge, 11.30, 16.05 i 18.15 h. Ani­ma­ció. En una co­va si­tu­a­da a la part al­ta d'una mun­ta­nya viu el Grinch, un cí­nic ron­di­nai­re, acom­pa­nyat pel seu fi­del gos Max. Un dia, des del seu cau, en­vol­tat d'in­vents en­gi­nyo­sos, es­col­ta les na­da­les i l'ale­gria dels ciu­ta­dans de Vi­lla­qui­en pre­pa­rant el Na­dal. Res no pot fer-li més en­ve­ja i rà­bia al Grinch, que es­tà dis­po­sat a ai­gua­lir-los les fes­tes i ro­bar el Na­dal.

Dis­sab­te i diu­men­ge a les 11.30 h. Ani­ma­ció. A la pe­ti­ta i idíl·li­ca Vi­la­sol hi vi­uen dos amics, un ele­fant que es diu Se­bas­ti­an i una ga­ta que es diu Mitc­ho. El Se­bas­ti­an, la Mitc­ho i els ha­bi­tants de Vi­la­sol es­tan molt tris­tos per­què el seu es­ti­mat al­cal­de, Je­re­mi­es Se­ve­rí Bar­to­meu Ol­sen, a qui ano­me­nen afec­tu­o­sa­ment JB, ha des­a­pa­re­gut. pes­se­bre so­bre tau­la més gran de Catalunya amb 230 m2. Hi ha una pas­sa­rel·la que vo­re­ja tot el pes­se­bre per­què els més pe­tits pu­guin veu­re tots els de­talls. Es po­den fer les vol­tes que es vul­gui per po­der veu­re tots els pe­tits de­talls que són molts. El pes­se­bre es­tà am­bi­en­tat a la mun­ta­nya de Mont­ser­rat i els po­bles que es tro­ben als peus de la mun­ta­nya. Tro­ba­reu un pai­sat­ge ne­vat amb ca­ses i fi­gu­res no­ves. Hi ha efec­tes de dia i de nit i aquest any 2018 hi ha re­pre­sen­tats di­fe­rents ofi­cis: for­ner, cis­te­ller, pa­gès, hos­ta­ler ... Po­dreu veu­re un au­di­o­vi­su­al i fo­to­gra­fi­es on s'ob­ser­ven els de­talls de cons­truc­ció del pes­se­bre d'anys an­te­ri­ors. l re­cor­re­gut es­tà adap­tat per a per­so­nes amb dis­ca­pa­ci­tat i no hi ha bar­re­res ar­qui­tec­tò­ni­ques. El preu d'en­tra­da de col·la­bo­ra­ció amb el pes­se­bre és de 2 eu­ros a par­tir de 7 anys.

MARINS DE RE­CU­PE­RA­CIÓ D'ANIMALS

Pas­seig de la Plat­ja 28-30, Es­pais Na­tu­rals del Del­ta del Llo­bre­gat, El Prat de Llo­bre­gat, Bar­ce­lo­na., T. 931 010 170.

Caps de set­ma­na i fes­tius a les 10 i a les 12 h. El CRAM (Cen­tre de Re­cu­pe­ra­ció d'Animals Marins) so­bre la se­va tas­ca de con­ser­va­ció i sen­si­bi­lit­za­ció del me­di ma­rí, a tra­vés d'unes ac­ti­vi­tats par­ti­ci­pa­ti­ves i di­ver­ti­des adre­ça­des a tots els ciu­ta­dans. Vi­si­ta­reu les ins­tal·la­ci­ons del CRAM, us en­se­nya­rem les ex­po­si­ci­ons que te­nim, co­nei­xe­reu la tas­ca de con­ser­va­ció del me­di ma­rí que re­a­lit­zem i com po­deu aju­dar vos­al­tres, i po­dreu veu­re al­guns dels pa­ci­ents que s'es­tan re­cu­pe­rant. Més in­for­ma­ció a www.cram.org.

PEDRERA

Pas­seig de Grà­cia, 92, Bar­ce­lo­na, T. 93 214 25 76.

La Pedrera or­ga­nit­za ta­llers fa­mi­li­ars ca­da set­ma­na que us per­me­tran des­co­brir co­ses sor­pre­nents d'aquest em­ble­ma del mo­der­nis­me: La Pedrera. A tra­vés dels ta­llers fa­mi­li­ars a La Pedrera, po­dreu fer d'in­ves­ti­ga­dors, con­ver­tir-vos en ar­qui­tec­tes com Gau­dí, conèi­xer la his­tò­ria de l'edi­fi­ci ... i al­tres vi­vèn­ci­es que us fa­ran veu­re la Pedrera d'una for­ma di­fe­rent. Els nens han d'anar acom­pa­nyats d'un adult. Per fer tots els ta­llers cal re­ser­va prè­via. Es pot fer al mail re­ser­[email protected]­pe­dre­ra.com o al te­lè­fon 902.202.138.

BAR­CE­LO­NA

4 sa­les ple­nes d'his­tò­ri­es i enig­mes. Els pe­tits de la fa­mí­lia es con­ver­ti­ran en mags per un dia i hau­ran de su­perar les pro­ves més es­pe­ci­als.

ZOOLÒGIC DE BAR­CE­LO­NA

Parc de la Ciu­ta­de­lla, Bar­ce­lo­na

Tots els caps de set­ma­na i fes­tius fins les 19 h. Tots els caps de set­ma­na, fes­tius i di­es de va­can­ces es­co­lars, el Parc Zoològic ofe­reix ac­ti­vi­tats ober­tes in­clo­ses en el preu de l'en­tra­da. Aques­tes són al­gu­nes de les des­ta­ca­des; Cui­da'l: La Gran­ja del Zoo és el lloc ide­al per­què els edu­ca­dors i les edu­ca­do­res ex­pli­quin a les fa­mí­li­es la di­fe­rèn­cia en­tre els animals sal­vat­ges i els que te­nim a les ca­ses o gran­ges. In­ver­te­brats Es­pec­ta­cu­lars: Mil­peus, ara­nyes, ma­ri­e­tes, pa­pa­llo­nes i molts al­tres animals pe­tits i no tan pe­tits, t'es­pe­ren en aques­ta ex­po­si­ció edu­ca­ti­va amb in­ver­te­brats vius. L'En­tre­na­ment dels Ele­fants: Els caps de set­ma­na i els di­es fes­tius els cui­da­dors dels ele­fants mos­tren com els en­tre­nen ca­da ma­tí per po­der cui­dar-los mi­llor i efec­tu­ar les in­ter­ven­ci­ons ve­te­ri­nà­ri­es que cal­gui. Ob­ser­va­ció de Do­fins: Tots els di­es a par­tir de les 11.oo ho­res pots ob­ser­var els do­fins en la se­va ins­tal·la­ció. Con­sul­tar els ho­ra­ris de les ac­ti­vi­tats a www.zo­o­bar­ce­lo­na.cat.

AL PO­BLE ES­PA­NYOL

Av­da. Francesc Fer­rer i Guàr­dia, 13, Bar­ce­lo­na., T. 934 236 227. Dis­sab­te i diu­men­ge, de 10 a 20 h. Viu el mi­llor Na­dal amb nens al Po­ble Es­pa­nyol! La il·lu­sió i la mà­gia se­ran les pro­ta­go­nis­tes al Po­ble Es­pa­nyol du­rant el mes de desem­bre. S'han pro­gra­mat ac­ti­vi­tats per a tots els pú­bics en un am­bi­ent 100% na­da­lenc. La Pla­ça Ma­jor es con­ver­ti­rà en el cen­tre neu­ràl­gic del Po­ble, amb mú­si­ca en directe i un mer­cat de Na­dal on po­dreu tro­bar tant ele­ments de­co­ra­tius per guar­nir ca­sa vos­tra com pro­duc­tes tra­di­ci­o­nals de gas­tro­no­mia o ar­te­sa­nia. Els més go­la­fres po­dreu de­lec­tar-vos a la ta­ver­na de cui­na ca­ta­la­na o ‘gau­dir d'un cuit po­pu­lar! Es po­dran veu­re i viure al­gu­nes de les tra­di­ci­ons ca­ta­la­nes més ar­re­la­des com els pes­se­bres vi­vents o fer ca­gar el tió al rit­me de la po­pu­lar can­çó. El Po­ble ofe­reix una àm­plia pro­gra­ma­ció d'ac­ti­vi­tats per gau­dir en fa­mí­lia: ta­llers, gim­ca­nes, ani­ma­ció, ac­tu­a­ci­ons i una pro­jec­ció de curt­me­trat­ges na­da­lencs a càr­rec d'An­dor­ra Kids Film Fes­ti­val, en­tre d'al­tres. A més, l'ar­bre dels xu­mets es­pe­ra­rà a tots aquells nens i ne­nes que s'ha­gin fet «grans» i vul­guin apro­fi­tar l'oca­sió per fer aquest im­por­tant pas. El més es­pe­rat, però, se­rà sens dub­te la vi­si­ta a la Ca­sa del pa­re No­el, a on tots els nens po­dran lliu­rar la se­va car­ta i con­vèn­cer aquests en­tra­nya­bles pro­ta­go­nis­tes del Na­dal que han es­tat bons du­rant l'any per­què els por­tin el que tan­ta il·lu­sió els fa. No obli­deu pen­jar els vos­tres an­hels a l'ar­bre dels desit­jos.

TÍVOLI

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.