CINEMA

El Periódico de Catalunya [Català] - - Avui Sortim -

C/ Gran Via de les Corts Ca­ta­la­nes, 595

Fins al 9 de desem­bre. Un es­pec­ta­cle fu­nest i hi­la­rant on acom­pa­nya­rem a la fa­mí­lia més ter­ro­rí­fi­ca de Cen­tral Park en la se­va re­cer­ca de ... la nor­ma­li­tat? Però què és ser nor­mal? Ho es­bri­na­rem en aquest xou per a adults i ap­te per a nens ple de mú­si­ca, hu­mor i uns per­so­nat­ges tan ex­cèn­trics com en­tra­nya­bles. Vi­ne a conèi­xer als Ad­dams i des­co­breix que nin­gú és tan nor­mal com sem­bla (ni tan es­trany com di­uen). En el món de la Fa­mí­lia Ad­dams es­tar trist és ser fe­liç, l'in­sen­sat és el sen­sat, sen­tir do­lor és sen­tir ale­gria, l'im­pru­dent és el pru­dent i la mort i el so­fri­ment són la

GI­RO­NA

C/ Gi­ro­na, 175., T. 931 184 531. Dis­sab­te i diu­men­ge a les 16.30 h. Ani­ma­ció. L'Er­nest és un os enor­me amb es­pe­rit d'ar­tis­ta i un cor ge­ne­rós. Viu amb la Cé­les­ti­ne, una ra­te­ta òr­fe­na que fa temps va aco­llir a ca­sa se­va. Junts viu­ran to­ta me­na d'aven­tu­res men­tre es pre­pa­ren per a l'ar­ri­ba­da de l'hi­vern.

JO­AN BROSSA

C/ Flas­sa­ders, 40 - 933 151 596, www.es­ce­na­ri­bros­sa. cat. del 12/12 al 06/01 dj. a dv. 20.30 h. ds. i dg. 19 h. del 13/12 al 06/01 Al­pens 3, Bar­ce­lo­na., Te­a­tre con­tem­po­ra­ni ca­ta­là.

de Marc An­ge­let i Ale­jo Le­vis. Amb Vicky Lu­en­go, Bru­na Cu­sí i Ser­gio Ma­ta­ma­la. Fins al 6 de ge­ner. De dj. a dl. 14€. www.sa­lafly­hard.com

VERSUS GLÒ­RI­ES

St. An­to­ni Abat,12, T. 934 433 999. Pror­ro­gat!

dj. i dv. 20 h., ds. 19 h. i dg. 18 h., un clàs­sic del sus­pens! En­tra­des a Ticke­tea.com i 902 044 226.

EL CEN­TRE

Ros de Ola­no, 9 Bar­ce­lo­na, de Jo­sep Mª Folch i Tor­res. Re­pre­sen­ta­ci­ons: 15/16/22/23/26/27/28/29/30 i 2/3/4 de ge­ner a les 18 h. 26/12 a les 19.30 h. Els di­es 2, 3 i 4, po­dreu fer en­tre­ga de les car­tes als Reis. Re­ser­ves al 932 181 964, fei­ners de 18 a 20 ho­res. el­cen­[email protected]­cen­tre­gra­cia.cat

GAU­DÍ BCN

St An­to­ni Mª Cla­ret 120.<M> L2 L5 ,L4. Bus H8/20/45/47/ V21/19/ N4/N0/N1, T. 936 035 161. Mu­si­cal De dj. a ds. 21 h., dg. 19 h.

Dt. i dc. a les 20.30 h. en cas­te­llà. Fa­mi­li­ar:

Ds. 17 h., dg. 12 h. Es­tre­na 07/12:

Dv. i ds. 19 h., dg. 17 h.

LLIU­RE GRÀ­CIA

C/ Casp, 8, Dc. 20.30 h., dj. 18.00 h., dv. a ds. 17.30 i 21.30 h., dg. 17.30 h.

VIC­TÒ­RIA

Pa­ral·lel, 67-69, T. 933 249 742. el mi­llor del mi­llor del mi­llor de Ho­ra­ris: dc. 20.30 h., dj. 18.30 h., dv. 20.30 h., ds. 18.30 i 21 h., dg. 18.30 h. Preus des de 20€. Ven­da d'en­tra­des a te­a­tre­vic­to­ria.com

(MULTISALES)

C/ Te­rol, 26 (Grà­cia), T. 932 853 712. Sa­la Ca­fè-Te­a­tre: 17 h. 19 h. 20.30 i 22 h.

23.30 h. Sa­la Xa­vi­er Fà­bre­gas:

16.30 h. 18 h. 21 h. 23 h. Com­pra a www.te­a­tre­neu.com

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.