Te­a­tres

El Periódico de Catalunya [Català] - - Avui Sortim -

19.30 h.

TE­A­TRE

c/Ver­da­guer i Ca­llís, 12 <M>Ur­qui­na­o­na., 7-9 de desem­bre, Més in­fo: www.an­tic­te­a­tre.com Gran Vía, 572, T. 934 521 452. www.aqua­re­lla.es.

Di­ven­dres i dissabtes, So­par i es­pec­ta­cle, 21 h. Di­ven­dres i dis­sab­te, Ca­va i es­pec­ta­cle, 22 h.

TE­A­TRE

Avin­gu­da de Sar­rià 33, Bar­ce­lo­na - in­[email protected]­ta­ni­a­te­a­tre.es, Dj. i dv. 20.30 h., ds. i dg. 18 h. amb Jor­di Mer­ca. Dv. 22.30 h. i ds. Ds. 16.30 h. i dg. 12 h. Dg. 20.30 h. Prò­xi­ma­ment

40 anys de mà­gia. Més in­for­ma­ció a www.aqui­ta­ni­a­te­a­tre.es Av. Pa­ral·lel, 62., 06 al 07/01: diu­men­ges desem­bre: www.barts.cat. 93 324 84 92.

DE CATALUNYA CAPITOL - SA­LA 2

C/ Les Ram­bles, 138, Dv. 18 h. Dc. a ds. 20 h., dg. 17.30 h. Dc. a ds. 22 h., dg. 19.30 h. 08/12: Hos­pi­tal, 56 / M. Li­ceu), És pos­si­ble que un es­pec­ta­dor ve­gi 2 obres de te­a­tre al ma­teix temps i no se n'ado­ni? A par­tir del 28/11. En­tra­des a la­per­la29.cat i a ta­qui­lla 2 ho­res abans de l'es­pec­ta­cle.

CAPITOL - SA­LA PEPE RUBIANES

Jo­a­quín Cos­ta, 68, T. 933 435 323. de Jo­el Jo­an i Hèc­tor Cla­ra­munt, amb Jo­el Jo­an, Àga­ta Ro­ca, Ori­ol Vi­la i Pau­la Vi­ves; de dt. a dv. 20.30 h., ds. 18 i 20.30 h., dg. 18.30 h. te­a­tre­goya.cat i pro­men­tra­da.com

TE­A­TRE REGINA

C/ Sè­ne­ca, 22., T. 932 181 512. Pro­gra­ma­ció fa­mi­li­ar: Pro­gra­ma­ció Ven­da adults: dissabtes 20.30 h. d'en­tra­des: www.jtre­gi­na.com

BADABADOC TE­A­TRE

c/Qu­e­ve­do 36 bai­xos Bar­ri de Grà­cia, T. 930 245 140.

de Te­a­tro en Re­si­den­cia 13, 14, 15, 16 i 17 de desem­bre a les 20.30 h. En­tra­des an­ti­ci­pa­des www.la­ba­da­ba­doc-te­a­tro.com

PUN­TU­AL

C/ Alla­da Ver­mell, 15. Me­tro: Jaume I., T. 639 305 353.

Cia. La Pun­tu­al amb Glò­ria Ar­ru­fat. Ti­te­lles +2 anys. Dj. 12 i 17 h., dv. 18 h., ds.12 i 18 h., dg. 12 i 17 h. Preu: 7€ dv. 10€ ds. i dg. www.la­pun­tu­al.in­fo

VILLARROEL

Villarroel, 87, T. 934 511 234. de Sa­rah Ruhl, dir. Ju­lio Man­ri­que; de dt. a dj. 20.30 h., dv. 21 h., ds. 18 i 21 h., dg. 18.30 h. la­vi­llar­ro­el.cat i pro­men­tra­da.com

TE­A­TRE CONDAL

Cas­ti­lle­jos 179. <M> Glò­ri­es i Mo­nu­men­tal. Bus 7/ H12/62/B21/N2/N3., T. 932 323 184. 5 al 9/12:

Dc. a dv. 20.30 h., ds. 18 i 20.30 h. i dg. 18 h. 11 al 16/12: Dt. a dv. 20.30 h., ds. 18 i 20.30 h. i dg. 18 h.

TE­A­TRE

c/ Ne­o­pà­tria 54., T. 933 457 930. De l'1 al 16 de desem­bre de Cia. Fes­tuc Te­a­tre. Con­sul­teu www.sat-te­a­tre.cat

APO­LO TE­A­TRE

Les Flors 23, T. 934 417 022. Bai­xos: Fins 16/12 La Co­pla de Wis­con­sin pres. Fa­mi­li­ar: Fins 9/12 Peus de Porc pres. Àtic: Fins 23/12 La Vol­cà­ni­ca pres. Pas­seig de Sta. Ma­dro­na, 40-46 / Pça. Mar­ga­ri­da Xir­gu 1. Me­tro (Po­ble Sec L3, Es­pa­nya L3-L1), T. 932 289 747. a par­tir de P. Clau­del, dir. G. Cas­si­ers. Es­tre­na el 13/12. Fins al 30/12. de D. J. Meyer, dir. M. Ro­drí­guez. Es­tre­na el 14/12. Fins al 30/12. Més in­for­ma­ció www.te­a­tre­lliu­re.com, ta­qui­lles del te­a­tre, Ticket Ram­bla (Ram­bla 99) i al 902 106 369.

POLIORAMA

Les Flors 23, T. 934 417 022. Peus de Porc pres. Ds. 18 h., dg. 12 h.

GAU­DÍ BCN

St An­to­ni Mª Cla­ret 120.<M> L2 L5 ,L4. Bus H8/20/45/47/ V21/19/ N4/N0/N1, T. 936 035 161.

mu­si­cal. Ds. 17 h. i dg. 12 h.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.