va de­frau­dar 14,5 mi­li­ons a Hi­sen­da, acu­sa el fis­cal

►L’Agèn­cia Tri­bu­tà­ria li re­cla­ma 14,5 mi­li­ons

El Periódico de Catalunya [Català] - - Portada - J. G. ALBALAT

Se­gons Hi­sen­da,

La fis­ca­lia de Bar­ce­lo­na es que­re­lla­rà en els prò­xims di­es con­tra la can­tant Shaki­ra per un frau fis­cal mi­li­o­na­ri, a l’en­ten­dre que va eva­dir im­pos­tos a Hi­sen­da en­tre els anys 2012 i 2014 si­mu­lant re­si­dir en pa­ra­di­sos fis­cals. L’Agèn­cia Tri­bu­tà­ria li re­cla­ma 14,5 mi­li­ons d’eu­ros.

La fis­ca­lia pren aques­ta de­ci­sió des­prés d’una in­ves­ti­ga­ció d’Hi­sen­da que es va tan­car el 29 de no­vem­bre, quan aca­ba­va el ter­mi­ni, i ha con­clòs que en­tre el 2012 i el 2014 la can­tant va de­frau­dar pre­sump­ta­ment 14,5 mi­li­ons d’eu­ros al fisc es­pa­nyol amb els im­pos­tos d’IRPF i pa­tri­mo­ni. Dos di­es abans de tan­car-se la in­ves­ti­ga­ció, l’ad­vo­cat de la can­tant, Jo­sé Án­gel Gonzá­lez Fran­co, va pre­sen­tar un es­crit en què sol·li­ci­ta­va l’ar­xi­va­ment del cas, que ha si­gut re­but­jat, de la qual co­sa es des­prèn que es pre­sen­ta­rà la que­re­lla. L’ad­vo­cat va de­ma­nar lla­vors la de­cla­ra­ció de Shaki­ra i de Pi­qué.

La clau de la in­ves­ti­ga­ció so­bre la can­tant, nas­cu­da a Bar­ran­qui­lla (Co­lòm­bia) fa 41 anys, ha si­gut pre­ci­sa­ment sa­ber on va fi­xar la se­va re­si­dèn­cia fis­cal al­menys des del 2011, quan es va fer pú­bli­ca la se­va re­la­ció amb Pi­qué. En el seu in­for­me fi­nal, l’Agèn­cia Tri­bu­tà­ria afir­ma que des d’ales­ho­res vi­via a Bar­ce­lo­na. La llei es­ta­bleix que si un ciu­ta­dà pas­sa la mei­tat de l’any més un dia a Es­pa­nya, se l’ha de con­si­de­rar re­si­dent a efec­tes fis­cals. Ha de tri­bu­tar en con­cep­te d’IRPF pels in­gres­sos que ob­té a tot el món. I fer-ho al ti­pus mà­xim, que ha va­ri­at amb els anys, però que, per a les ren­des més al­tes, se si­tua a prop del 50% dels in­gres­sos. Se­gons Hi­sen­da, Shaki­ra va si­mu­lar viure a les Ba­ha­mes –on el 2004 va com­prar una ca­sa amb An­to­nio de la Rúa, lla­vors la se­va pa­re­lla– per evi­tar tri­bu­tar a Es­pa­nya.

Se­gons fonts prò­xi­mes a l’ar­tis­ta, el 2013 va pas­sar mig any gra­vant als Es­tats Units la se­va par­ti­ci­pa­ció com a ju­rat en el pro­gra­ma La Voz i no va ser fins a fi­nals d’aquell any, quan va te­nir el seu pri­mer fill amb el de­fen­sa

la can­tant va si­mu­lar viure a les Ba­ha­mes per elu­dir el pa­ga­ment d’im­pos­tos a Es­pa­nya

L’ar­tis­ta ja va abo­nar al ge­ner 20 mi­li­ons d’eu­ros a Hi­sen­da per sal­dar els comp­tes re­la­tius a l’any 2011

del Bar­ça Ge­rard Pi­qué, Mi­lan, quan la pa­re­lla va de­ci­dir com­prar una ca­sa a Es­plu­gues de Llo­bre­gat. Shaki­ra es va de­cla­rar ofi­ci­al­ment re­si­dent a Es­pa­nya el 2015.

Els ins­pec­tors d’Hi­sen­da van in­ten­tar acre­di­tar la re­si­dèn­cia de Shaki­ra ob­ser­vant la se­va vi­da quo­ti­di­a­na: van vi­si­tar els es­ta­bli­ments als quals acu­deix amb fre­qüèn­cia, com ara la se­va per­ru­que­ria ha­bi­tu­al a Bar­ce­lo­na, i van ras­tre­jar la se­va ac­ti­vi­tat en xar­xes so­ci­als, com ara Ins­ta­gram. Tot i que l’in­for­me ad­met que en cap dels tres anys so­ta in­ves­ti­ga­ció (2012, 2013 i 2014) s’ha po­gut pro­var que pas­sés al pa­ís més de la mei­tat de l’any, l’Agèn­cia Tri- bu­tà­ria la con­si­de­ra igual­ment re­si­dent, per­què la res­ta del temps va te­nir «ab­sèn­ci­es es­po­rà­di­ques» a l’es­tran­ger mo­ti­va­des per la se­va fei­na com a ar­tis­ta internacional.

JA VA PA­GAR 20 MI­LI­ONS Al ge­ner, tal i com va avan­çar EL PERIÓDICO, l’Agèn­cia Tri­bu­tà­ria va re­me­tre un pri­mer in­for­me a la fis­ca­lia de de­lic­tes eco­nò­mics de Bar­ce­lo­na, que va obrir lla­vors di­li­gèn­ci­es d’in­ves­ti­ga­ció. Des­prés d’aquell anun­ci, els as­ses­sors de la can­tant van de­ci­dir abo­nar 20 mi­li­ons d’eu­ros per sal­dar els comp­tes amb Hi­sen­da re­la­tius a l’any 2011, ja pres­crit pe­nal­ment.

Per la se­va ban­da, ahir el des­patx d’ad­vo­cats de la can­tant va eme­tre un co­mu­ni­cat en què man­té que no exis­teix cap deu­te pen­dent: «Shaki­ra ha com­plert a to­ta ho­ra les se­ves obli­ga­ci­ons tri­bu­tà­ri­es i no deu cap quan­ti­tat a la Hi­sen­da es­pa­nyo­la. Tan avi­at com va conèi­xer l’im­port que se­gons l’Agèn­cia Tri­bu­tà­ria es­pa­nyo­la ha­via d’abo­nar, va pro­ce­dir a pa­gar-lo en la se­va to­ta­li­tat i, per tant, ac­tu­al­ment no exis­teix cap deu­te». Se­gons el co­mu­ni­cat, Shaki­ra sem­pre ha ac­tu­at se­guint el cri­te­ri i les re­co­ma­na­ci­ons pre­ci­ses de la fir­ma Pri­cewa­ter­hou­se (PwC), que van ser els seus as­ses­sors des del 2012. Se­gons els ad­vo­cats, «es trac­ta d’un cas únic al ser una ciu­ta­da­na es­tran­ge­ra a Es­pa­nya que té uns in­gres­sos pro­ce­dents en la se­va pràc­ti­ca to­ta­li­tat (96%) de l’es­tran­ger. S’ha de te­nir en comp­te –pros­se­gueix el co­mu­ni­cat– que Shaki­ra té una ac­ti­vi­tat pro­fes­si­o­nal molt in­ten­sa i fo­ra d’Es­pa­nya i, per tant, la se­va es­truc­tu­ra fa­mi­li­ar és molt di­fe­rent dels mo­dels con­ven­ci­o­nals».

SO­LU­CI­O­NAR LA DIS­CRE­PÀN­CIA El text afir­ma que «fins al 2015 Shaki­ra mai va pas­sar més de 183 di­es a Es­pa­nya, fet que es­tà com­pro­vat, i fins i tot pas­sa­va llar­gues tem­po­ra­des amb els seus fills en al­tres pa­ï­sos i sin­gu­lar­ment als Es­tats Units, d’on són pro­ce­dents la ma­jo­ria dels seus com­pro­mi­sos la­bo­rals. En aquest sen­tit, el pa­ga­ment per l’ar­tis­ta del deu­te es­ti­mat per l’Agèn­cia Tri­bu­tà­ria es­pa­nyo­la és una mos­tra de la se­va dis­po­si­ció a so­lu­ci­o­nar la dis­cre­pàn­cia i s’ha re­a­lit­zat mal­grat l’exis­tèn­cia de cri­te­ris tèc­nics con­tra­ris a la se­va con­si­de­ra­ció com a re­si­dent fis­cal a Es­pa­nya abans del 2015».

Els ad­vo­cats de Shaki­ra –que des­prés dels seus pro­ble­mes de veu va po­der ini­ci­ar la se­va gi­ra El do­ra­do world tour– in­sis­tei­xen que, com que no exis­teix deu­te tri­bu­ta­ri pen­dent, «l’únic te­ma en dis­cus­sió és so­bre la cor­rec­ta in­ter­pre­ta­ció de la nor­ma en re­la­ció amb quan es va ini­ci­ar l’apli­ca­ció del cri­te­ri de re­si­dèn­cia fis­cal a Es­pa­nya per part de l’ar­tis­ta».

EFE / NABIL MOUNZER

Shaki­ra, du­rant un con­cert al Lí­ban, al ju­li­ol.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.