«El fut­bol no és no­més posició»

VAL­VER­DE re­cu­pe­ra Suá­rez però es que­da una set­ma­na més sen­se el con­curs d’Art­hur

El Periódico de Catalunya [Català] - - Mésesport - R. T.

L’úl­tim en­tre­na­ment del FC Bar­ce­lo­na abans del der­bi va brin­dar a Er­nes­to Val­ver­de una de fre­da i una de ca­len­ta. Des­prés de la ses­sió, Luis Suá­rez va re­bre l’al­ta mè­di­ca i es­tà en con­di­ci­ons per ju­gar con­tra l’Es­pa­nyol. Una ex­cel·lent no­tí­cia per al tèc­nic, que ahir va re­co­nèi­xer que ju­gar sen­se l’uru­gua­ià l’obli­ga a «va­ri­ar l’es­que­ma» de l’equip «més que lleu­ge­ra­ment», i tam­bé per a Leo Mes­si, que en els úl­tims par­tits ha en­trat bas­tant menys en joc com a con­se­qüèn­cia del can­vi de posició que l’obli­ga a si­tu­ar-se com a fals nou. Art­hur, en can­vi, con­ti­nua res­sen­tint-se d’una so­bre­càr­re­ga als ad­duc­tors i no va po­der en­trar fi­nal­ment en la con­vo­ca­tò­ria. La bai­xa del bra­si­ler, que en prin­ci­pi ha­via de des­can­sar un sol par­tit i ja en por­ta qua­tre fo­ra de la llis­ta, con­di­ci­o­na com les de pocs ju­ga­dors el plan­te­ja­ment del tèc­nic. «És un ju­ga­dor que ens do­na molt con­trol del joc –va subrat­llar Val­ver­de–. Fa que l’equip es­ti­gui junt per anar cap en­da­vant i ai­xò obli­ga el con­tra­ri a anar-se fi­cant en­re­re. És

SIN­TO­NIA A LES BAN­QUE­TES El d’avui se­rà tam­bé el der­bi més afa­ble dels úl­tims anys pel que res­pec­ta a la re­la­ció ins­ti­tu­ci­o­nal (la di­rec­ti­va del Bar­ça ha agra­ït par­ti­cu­lar­ment el gest de Chan Yans­heng d’en­cap­ça­lar la de­le­ga­ció blanc-i-bla­va que di­marts va acu­dir a l’Es­pai Me­mo­ri­al Jo­sep Llu­ís Núñez) i, de for­ma molt es­pe­ci­al, en el que in­cum­beix a la sin­to­nia per­so­nal en­tre els in­qui­lins de to­tes du­es ban­que­tes. Lluny que­den els di­es en què l’an­ti­pa­tia mú­tua que es pro­fes­sa­ven Qui­que Sánc­hez Flores i Luis En­ri­que fe­ia im­pos­si­ble el tra­di­ci­o­nal po­sat con­junt abans del par­tit. Ru­bi i Val­ver­de, que van coin­ci­dir en l’Es­pa­nyol quan el pri­mer en­tre­na­va al fi­li­al i el Txin­gur­ri al pri­mer equip, man­te­nen una re­la­ció més que cor­di­al, com van de­mos­trar ahir en la se­va tro­ba­da per pro­ta­go­nit­zar la fo­to ofi­ci­al, i no per­den oca­sió d’in­ter­can­vi­ar elo­gis.

Però ai­xò no se­ria un der­bi si tot fos pau i har­mo­nia. Al capí­tol de comp­tes pen­dents, els fo­cus es­tan po­sats so­bre Ge­rard Pi­qué, con­ver­tit en els úl­tims anys en la bès­tia ne­gra de l’es­pa­nyo­lis­me. Les se­ves pa­rau­les de l’any pas­sat, quan va al·lu­dir al «des­ar­re­la­ment» crei­xent de l’«Es­pa­nyol de Cor­ne­llà» des­prés d’una ca­len­ta eli­mi­na­tò­ria co­pe­ra, van un ju­ga­dor molt se­gur amb la pi­lo­ta». No són qua­li­tats que ador­nin pre­ci­sa­ment el fut­bol de l’ho­me que sem­bla te­nir més nú­me­ros per ocu­par la se­va pla­ça en l’on­ze ini­ci­al: Ar­tu­ro Vi­dal. I l’en­tre­na­dor ho sap mi­llor que nin­gú. «Ar­tu­ro t’ho do­na tot, fa un gran es­forç i un gran re­cor­re­gut. De ve­ga­des el sub­jec­ta­ri­es, però aquest en­tu­si­as­me a l’ho­ra d’em­pè­nyer l’equip cap en­da­vant és bo. Sé que som un equip El la­te­ral del fi­li­al Mi­ran­da ha tor­nat a en­trar en la con­vo­ca­tò­ria, igual que De­nis Suá­rez, que di­me­cres pas­sat, des­prés dels seus dos gols a la Cul­tu­ral Lle­o­ne­sa, va de­ma­nar te­nir mi­nuts da­vant de l’Es­pa­nyol. «Al fi­nal, el que tots els ju­ga­dors vo­len és que se’ls tin­gui en comp­te», li va res­pon­dre Val­ver­de, que va afe­gir que la «in­gra­ta» tas­ca de l’en­tre­na­dor con­sis­teix a ele­gir els 11 que juguen. «I quan a un no li to­ca, ha de llui­tar per can­vi­ar aques­ta di­nà­mi­ca».

Qui no se­rà ni a la ban­que­ta és Ri­qui Puig, de qui el tèc­nic va dir que en aquests mo­ments «ha de cen­trar-se en el fi­li­al, i ell ho té clar». «És una bo­na no­tí­cia que hi ha­gi ju­ga­dors que il·lu­si­o­nin la gent, i ell n’és un –va con­ti­nu­ar Val­ver­de–. Ha de cre­mar eta­pes i es­pe­rem que avi­at si­gui ju­ga­dor del pri­mer equip».

Jor­di Al­ba, Pi­qué i Aleñá, en l’en­tre­na­ment d’ahir.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.