Tri­er es­tà ar­ri­bant

EL NEN PRO­DI­GI va me­rèi­xer una por­ta­da en el do­mi­ni­cal del ‘New York Ti­mes’ amb 13 anys, però la se­va ru­ta cap a l’NBA no ha si­gut fà­cil

El Periódico de Catalunya [Català] - - Mésesport - AL­BERT Gu­asch

El 2009, quan no­més te­nia 13 anys, la his­tò­ria d’Allon­zo Tri­er va ser pre­sen­ta­da en la por­ta­da de la re­vis­ta do­mi­ni­cal del New York Ti­mes. A la se­va cur­ta edat, la se­va his­tò­ria con­sis­tia que era un nen pro­di­gi del bàs­quet des­ti­nat a pu­jar a l’ex­clu­si­va nò­ria de l’NBA. I no es­pe­ra­va as­se­gut que se li allar­gués el cos i ar­ri­bés el dia del draft, si­nó que, i en aquest punt s’en­fo­ca­va el re­lat, prac­ti­ca­va com si no hi ha­gués res més en la vi­da, 450 tirs a cis­te­lla di­à­ri­a­ment, diu­men­ges in­clo­sos, i exer­ci­cis d’ha­bi­li­tat des de fe­ia qua­tre anys.

Te­nia en­tre­na­ments es­pe­ci­a­lit­zats, es­tu­dis be­cats i amb ho­ra­ris adap­tats. Aten­ció mè­di­ca gra­tu­ï­ta, vi­at­ges pa­gats des del seu Se­att­le na­tal per tots els EUA per ex­hi­bir el seu ta­lent en cam­pus per a nois amb pres­ta­ci­ons es­pe­ci­als i, per des­comp­tat, un munt de con­sells sol·li­ci­tats i no sol·li­ci­tats, ben in­ten­ci­o­nats, molts, i dels al­tres, tam­bé.

Allon­zo Tri­er apun­ta­va tan alt que als 13 anys ja te­nia una lí­nia de ro­ba amb la se­va sig­na­tu­ra, Zo, i el seu le­ma mo­ti­va­ci­o­nal: «When the light co­me on, it’s ti­me to per­form» (Quan s’en­ce­nen els llums, és ho­ra d’ac­tu­ar). I la mar­ca Un­der Ar­mour ja l’om­plia de tot el ma­te­ri­al es­por­tiu que ne­ces­si­tés i més. La se­va ma­re, Mar­cie Tri­er, ma­re sol­te­ra com les de tan­tes es­tre­lles de l’NBA, gua­nya­va un sa­la­ri jus­tet com a tre­ba­lla­do­ra so­ci­al en un cen­tre d’as­sis­tèn­cia per a do­nes víc­ti­mes de vi­o­lèn­cia de gè­ne­re. Per tant, qual­se­vol aju­da era ben­vin­gu­da. De re­re­fons del llarg ar­ti­cle del di­a­ri fi­gu­ra­va la pro­fes­si­o­na­lit­za­ció crei­xent de l’esport de ba­se i la fau­na plu­ral d’in­teres­sos que bro­llen al vol­tant de nens que en­tren en la pu­ber­tat: am­bi­ció, som­nis com­par­tits, va­ni­tat i mol­ta ava­rí­cia... L’es­pec­ta­cle re­que­reix, pel que sem­bla, es­tre­lles ca­da ve­ga­da més jo­ves i Tri­er es va veu­re im­mers en aques­ta xar­xa d’aten­ció pre­coç, com s’hi va veu­re tam­bé Le­bron Ja­mes en el seu mo­ment, que va des­per­tar tant in­terès amb els seus par­tits a l’ins­ti­tut que els van aca­bar te­le­vi­sant a ni­vell na­ci­o­nal.

Anys des­prés, Tri­er va re­bre el fes­teig d’una in­fi­ni­tat d’uni­ver­si­tats per ju­gar en l’NCAA. El pre­mi se’l va em­por­tar la Uni­ver­si­tat d’Ari­zo­na. ¿I va créi­xer com s’es­pe­ra­va d’ell? ¿Va ju­gar bé? Per des­comp­tat. Es va con­ver­tir en l’es­tre­lla d’un equip po­tent. Però va te­nir pro­ble­mes. I grans. Va ser sus­pès en du­es oca­si­ons per l’ús d’una subs­tàn­cia pro­hi­bi­da, un es­te­roi­de que se­gons la se­va ma­re ha­via pres des­prés d’un ac­ci­dent sen­se conèi­xer els seus efec­tes. Per la primera sus­pen­sió es va per­dre 19 par­tits; la se­go­na l’hi van anul·lar des­prés. Però el mal es­ta­va fet.

Allon­zo Tri­er, en ac­ció.

Ba­rend Britz, de ju­ga­dor.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.