El do­ble mi­ra­cle de Már­quez

ELS CIRURGIANS QUE VAN REPARAR l’es­pat­lla del Marc elo­gi­en la capa­ci­tat de so­fri­ment de l’hep­ta­cam­pió mun­di­al MIR I ELS MARLET van re­for­çar l’ar­ti­cu­la­ció amb una do­ble ope­ra­ció molt com­ple­xa de més de tres ho­res

El Periódico de Catalunya [Català] - - Mésesport - EMILIO Pé­rez de Ro­zas

«El que ha fet el Marc aquest any és per treu­re’s el bar­ret cent ve­ga­des, no una, ¡cent!». El doc­tor Xa­vi­er Mir, un dels met­ges de con­fi­an­ça de Már­quez, l’hep­ta­cam­pió de Cervera (Llei­da), en­ca­ra no dei­xa de sor­pren­dre’s, des­prés d’ha­ver ope­rat (di­ver­ses ve­ga­des) el 85% dels pi­lots de Mo­toGP. «Quan di­marts pas­sat li vam obrir l’es­pat­lla es­quer­ra i vam veu­re com es­ta­va, tots els que érem a la sa­la d’ope­ra­ci­ons ens vam fer creus del so­fri­ment que ha ha­gut de pa­tir el Marc, no per ser cam­pió, si­nó per po­der pi­lo­tar la mo­to. Te­nia l’es­pat­lla des­tros­sa­da, mai ha­via vist res d’igual. A mi, al doc­tor Marlet i a la se­va fi­lla Te­re­sa, es­pe­ci­a­lis­ta en ar­tros­cò­pia, ens re­sul­ta in­com­pren­si­ble com ha po­gut su­por­tar aques­ta si­tu­a­ció i tor­nar a ser cam­pió. L’es­pat­lla li sor­tia so­la no­més bu­fant-hi. El que ha fet és un mi­ra­cle».

Marc Már­quez, a l’ha­bi­ta­ció de la se­te­na plan­ta de l’Ins­ti­tut De­xeus, al cos­tat dels doc­tors Xa­vi­er Mir, Te­re­sa Marlet i Víc­tor Marlet, fi­lla i pa­re.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.