En de­fen­sa i a l’atac

Els ad­vo­cats dels pre­sos uni­ran da­vant el tri­bu­nal ra­o­na­ments ju­di­ci­als i po­lí­tics

El Periódico de Catalunya [Català] - - Tema Del Dia - J. G. ALBALAT / BARCELONA ÁNGELES VÁZQUEZ / MA­DRID

Ca­da ju­di­ci con­sis­teix en cer­ta ma­ne­ra en una llui­ta en­tre el bé i el mal. El fis­cal i les acu­sa­ci­ons de­ma­na­ran una con­dem­na per la co­mis­sió d’un de­lic­te i les de­fen­ses, l’ab­so­lu­ció per­què ni n’hi ha ha­gut o el que s’as­se­gui a la ban­que­ta no n’és l’au­tor. La vis­ta que co­men­ça­rà a fi­nals de mes o, a tot es­ti­rar, a co­men­ça­ments de fe­brer, al Tri­bu­nal Su­prem pel procés in­de­pen­den­tis­ta reu­neix aquests in­gre­di­ents, més un al­tre de gens menys­pre­a­ble: la po­lí­ti­ca. I és que un dels ei­xos de l’es­tra­tè­gia de de­fen­sa se­rà de­nun­ci­ar la su­po­sa­da vul­ne­ra­ció de drets dels di­ri­gents in­de­pen­den­tis­tes i, so­bre­tot, dels em­pre­so­nats. «De­fen­sa­rem tèc­ni­ca­ment els nos­tres re­pre­sen­tats, però tam­bé ata­ca­rem i dei­xa­rem cons­tàn­cia que el que es pre­tén amb aquest procés és ani­qui­lar al mo­vi­ment in­de­pen­den­tis­ta», as­se­gu­ra un lle­trat.

Du­rant la vis­ta prè­via ja es va veu­re com plan­te­ja­ri­en el ju­di­ci: al­guns ad­vo­cats de­fen­sors van in­ci­dir en la càr­re­ga po­lí­ti­ca dels fets a Ca­ta­lu­nya al se­tem­bre i oc­tu­bre del

2017 i d’al­tres es van cen­trar en la part ju­rí­di­ca. Va ser evi­dent que ha­vi­en de­ci­dit no ser re­pe­ti­tius i que s’ha­vi­en dis­tri­bu­ït els grans blocs per ne­gar que ha­gués exis­tit de­lic­te i molt menys el de re­bel·lió, per a la qual co­sa és ne­ces­sa­ri que s’ha­gués pro­du­ït una vi­o­lèn­cia que to­tes les de­fen­ses ne­guen.

De­no­mi­na­dor co­mú

Da­vant l’ar­gu­ment de la fis­ca­lia que hi va ha­ver la vi­o­lèn­cia ne­ces­sà­ria per en­ten­dre que es va co­me­tre re­bel·lió, o de l’Ad­vo­ca­cia de l’Es­tat, que sen­se veu­re aques­ta vi­o­lèn­cia sí que ho con­si­de­ra se­di­ció, la de­fen­sa in­ten­ta­rà sos­te­nir que el que va pas­sar a Barcelona el 20 de se­tem­bre va ser «un mo­vi­ment» pa­cí­fic vin­cu­lat a l’in­de­pen­den­tis­me, una op­ció es­gri­mi­da per «par­tits le­gals des de fa anys». Els ad­vo­cats dels pro­ces­sats cons­trui­ran una ver­sió di­fe­rent i «al­ter­na­ti­va» a la sos­tin­gu­da per les acu­sa­ci­ons, afe­gint el ves­sant tèc­nic i ju­rí­dic.

Les de­fen­ses, ai­xí, tin­dran un co­mú de­no­mi­na­dor en­torn de les ac­ci­ons que va des­ple­gar el Go­vern de Carles Puig­de­mont i a la vi­o­la­ció de drets fo­na­men­tals, tot i que ca­da lle­trat ofe­ri­rà ele­ments ex­cul­pa­to­ris con­crets res­pec­te als seus cli­ents. Una de les ra­ons és que no a tots els pro­ces­sats se’ls atri­bu­eix el de­lic­te de re­bel·lió. Els acu­sats de mal­ver­sa­ció i deso­be­di­èn­cia cen­tra­ran els seus es­for­ços a de­mos­trar que no es van uti­lit­zar fons pú­blics en el re­fe­rèn­dum uni­la­te­ral de l’1-O, com sos­té la fis­ca­lia. Di­ven­dres pas­sat, els ad­vo­cats van man­te­nir una reu­nió per po­lir de­talls.

En la vis­ta prè­via, An­dreu Van den Eyn­de, ad­vo­cat de l’ex­vi­ce­pre­si­dent Ori­ol Jun­que­ras i de l’ex­con­se­ller Ra­ül Ro­me­va, i Ma­ri­na Roig, lle­tra­da del lí­der d’Òm­ni­um, Jordi Cui­xart, van ser els que clara­ment van de­fen­sar els in­teres­sos dels seus cli­ents da­vant del tri­bu­nal re­cor­rent a la po­lí­ti­ca, men­tre que Jordi Pi­na, de­fen­sor de l’ex­pre­si­dent de l’ANC Jordi Sànc­hez i els ex­con­se­llers Jordi Rull i Jo­sep Tu­rull, i Ju­dit Ge­né, que al cos­tat de Ja­vi­er Me­le­ro re­pre­sen­ta l’ex­con­se­ller Jo­a­quim Forn, van re­cór­rer a ar­gu­ments més tèc­nics.

EFE / JUAN CARLOS HIDALGO

►►L’ad­vo­cat An­dreu Van den Eyn­de.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.