Un ju­di­ci obli­gat a la nor­ma­li­tat

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió -

El Su­prem ha sol·li­ci­tat el tras­llat dels prin­ci­pals acu­sats pels fets d’oc­tu­bre del 2017 a Ca­ta­lu­nya a Ma­drid. S’ini­ci­en ai­xí els preparatius per al ju­di­ci oral con­tra Ori­ol Jun­que­ras, la res­ta de mem­bres del Go­vern de Carles Puig­de­mont que no han elu­dit l’ac­ció de la jus­tí­cia i els pre­si­dents de l’ANC i Òm­ni­um, acu­sats de re­bel·lió, se­di­ció, deso­be­di­èn­cia i mal­ver­sa­ció de fons pú­blics. Aquest procés ju­di­ci­al és ple d’ex­cep­ci­o­na­li­tats, mo­ti­va­des per la gra­ve­tat dels fets im­pu­tats als qui van pre­ten­dre (o van fin­gir pre­ten­dre) una al­te­ra­ció del marc po­lí­tic i ju­rí­dic sal­tant-se les nor­mes ac­cep­ta­des per tots. La Sa­la Se­go­na, pre­si­di­da per Ma­nu­el Marc­he­na, ha de di­ri­mir fins a quin punt aquest pro­pò­sit anun­ci­at pels qui s’as­seu­ran al banc dels acu­sats es va dur a ter­me, i si van fer ser­vir mit­jans il·lí­cits. Amb el ju­di­ci oral s’aca­ba el temps dels in­di­cis i de les acu­sa­ci­ons per obrir el de les evi­dèn­ci­es i el de les sen­tèn­ci­es, que en cap cas es po­den pre­jut­jar.

L’ex­cep­ci­o­na­li­tat sem­pre és molt atrac­ti­va per con­ver­tir-la en es­pec­ta­cle. I en aquest ju­di­ci gai­re­bé to­tes les parts te­nen o po­den te­nir temp­ta­ci­ons de fer-ho. L’ex­pec­ta­ció me­di­à­ti­ca pot sens dub­te al­te­rar el desen­vo­lu­pa­ment d’una vis­ta en un tri­bu­nal que ha­bi­tu­al­ment tre­ba­lla en l’ano­ni­mat. Marc­he­na hau­rà de com­bi­nar el dret a la in­for­ma­ció amb el res­pec­te a les nor­mes pro­ces­sals, tant per part de les de­fen­ses com de les acu­sa­ci­ons. Les pri­me­res, per­què és sa­but que part de l’in­de­pen­den­tis­me afron­ta el ju­di­ci més com a trà­mit abans de re­cór­rer a la jus­tí­cia eu­ro­pea que com l’es­ce­na­ri on acla­rir to­ta la ve­ri­tat. I l’acu­sa­ció po­pu­lar, en­car­na­da per Vox, apro­fi­ta­rà l’ex­pec­ta­ció me­di­à­ti­ca per fer ser­vir la vis­ta com a tram­po­lí elec­to­ral. L’opo­si­ció en el Con­grés mi­ra­rà amb lu­pa ca­da ac­te, ca­da pa­rau­la i ca­da gest de la fis­ca­lia i de l’Ad­vo­ca­cia de l’Es­tat. I les for­ces in­de­pen­den­tis­tes, en ple­na ne­go­ci­a­ció dels Pres­su­pos­tos, tras­lla­da­ran les vi­cis­si­tuds pro­ces­sals a l’are­na par­la­men­tà­ria.

La Sa­la Se­go­na ho té molt di­fí­cil per acon­se­guir el seu prin­ci­pal ob­jec­tiu: ce­le­brar un ju­di­ci que si­gui per­ce­but com a just i ga­ran­tis­ta tant per la co­mu­ni­tat in­ter­na­ci­o­nal com pels acu­sats i els seus sim­pa­tit­zants, en­tos­su­dits a des­pres­ti­gi­ar la jus­tí­cia per mi­nar la cre­di­bi­li­tat de l’Es­tat, a més de l’al­tra mei­tat dels ca­ta­lans i la ma­jo­ria dels es­pa­nyols. El rep­te, doncs, és re­con­duir l’ex­cep­ci­o­na­li­tat a la nor­ma­li­tat ju­rí­di­ca i po­lí­ti­ca.

La vis­ta oral del procés obri­rà el temps de les evi­dèn­ci­es i les sen­tèn­ci­es, que no po­den ser en cap cas pre­jut­ja­des

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.