Ra­món No­gue­ras

Psi­cò­leg

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió -

★★★★

El tam­bé pro­fes­sor i di­vul­ga­dor for­ma part del mi­ler de pro­fes­si­o­nals que s’han su­mat a la de­nún­cia con­tra els pe­rills d’in­tru­sis­me de les pseu­do­ci­èn­ci­es mit­jan­çant unes te­rà­pi­es que no te­nen cap evi­dèn­cia con­tras­ta­da.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.