May ar­ri­ba molt fe­ble a l’ho­ra crí­ti­ca del ‘bre­xit’

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió -

Quan fal­ten po­ques ho­res per al mo­ment de la ve­ri­tat, la con­fu­sió que ha reg­nat so­bre el procés per acon­se­guir el bre­xit s’ha mul­ti­pli­cat sen­se que la pro­xi­mi­tat de la vo­ta­ció de de­mà a úl­ti­ma ho­ra al Par­la­ment bri­tà­nic ha­gi acla­rit l’ho­rit­zó. Mal­grat els seus es­for­ços per acon­se­guir els vots ne­ces­sa­ris per al seu pla, The­re­sa May en­ca­ra té un cen­te­nar de di­pu­tats con­ser­va­dors en con­tra que se su­men al vot la­bo­ris­ta tam­bé con­tra­ri. En l’ho­rit­zó po­lí­tic im­me­di­at s’en­tre­veu un vot de con­fi­an­ça a la pri­me­ra mi­nis­tra i un avan­ça­ment elec­to­ral. I, pot­ser més im­por­tant, una cri­si cons­ti­tu­ci­o­nal amb un Par­la­ment que ame­na­ça d’ar­ra­bas­sar al Go­vern l’or­dre del dia del ple. Abans de la vo­ta­ció del seu pla, May po­dria pre­sen­tar el que el Go­vern con­si­de­ra com a nous com­pro­mi­sos de la UE amb què do­nar sa­tis­fac­ció als di­pu­tats con­tra­ris i al par­tit uni­o­nis­ta nord-ir­lan­dès, dels vots dels quals de­pèn la pri­me­ra mi­nis­tra, però Brus­sel·les ha dit re­pe­ti­da­ment que no hi hau­rà més ga­ran­ti­es ju­rí­di­ques. En el ter­reny de l’eco­no­mia i la vi­da di­à­ria, una pos­si­ble sortida de la UE sen­se acord ame­na­ça de des­en­ca­de­nar una cri­si na­ci­o­nal que ja ha si­gut qua­li­fi­ca­da com la més gran des de la se­go­na guer­ra mun­di­al. Si­gui quin si­gui el desen­vo­lu­pa­ment dels es­de­ve­ni­ments aques­ta set­ma­na, el que ja és in­con­tes­ta­ble és l’exis­tèn­cia d’un pa­ís com­ple­ta­ment di­vi­dit en­tre els qui van creu­re el man­tra de re­cu­pe­rar el con­trol i els qui ve­uen el fu­tur del pa­ís lli­gat a Eu­ro­pa.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.