Héc­tor Be­lle­rín

De­fen­sa de l’Ar­se­nal

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió - LUIS MIGUEL MAR­CO

★★★★

El ju­ga­dor ca­ta­là ad­met sen­se com­ple­xos la se­va pas­sió per la mo­da i l’es­ti­lis­me, i rei­vin­di­ca que, en lloc de ves­tir dis­crets per por de les crí­ti­ques, els fut­bo­lis­tes han de de­mos­trar la im­por­tàn­cia de ser fe­liç amb un ma­teix.

►El ca­ta­là Héc­tor Be­lle­rín ex­hi­beix el seu es­ti­lós ‘stre­etwe­ar’

«Molts ju­ga­dors pre­fe­rei­xen ser dis­crets a l’ho­ra de ves­tir per por de ser cri­ti­cats. Ai­xò els fa ser in­fe­li­ços. Els fut­bo­lis­tes te­nim el po­der d’in­fluir en la gent i hau­rí­em de de­mos­trar que l’im­por­tant és ser fe­liç amb un ma­teix». És el que pen­sa Héc­tor Be­lle­rín, el ju­ga­dor ca­ta­là de l’Ar­se­nal, de 23 anys i for­mat a la Ma­sia, que fa uns di­es va tor­nar a sor­pren­dre amb el seu es­ti­lis­me a l’acu­dir a la des­fi­la­da a Londres de Ch­ris­top­her Ra­e­burn, el dis­se­nya­dor bri­tà­nic que ha fet del re­ci­clat­ge la se­va mà­xi­ma i que ha fit­xat per Tim­ber­land.

Cal re­co­nèi­xer que el jo­ve ar­ris­ca amb els pan­ta­lons de rat­lles, l’im­per­me­a­ble trans­pa­rent i la gor­re­ta de Pra­da. I sens dub­te, no mi­li­ta en la lli­ga dels Cris­ti­a­no Ro­nal­do i Ser­gio Ra­mos per veu­re qui llu­eix el lo­go de Guc­ci més gran. El que ell ves­teix és una al­tra co­sa, és stre­etwe­ar de ni­vell o, com ell diu, «un es­til de vi­da».

No­més s’ha de fer un cop d’ull al seu comp­te d’Ins­ta­gram per veu­re que el noi no ti­ra pi­lo­tes fo­ra quan par­la de mo­da. Ho hem vist amb el mo­del an­glès Da­vid Gandy en una tro­ba­da or­ga­nit­za­da per l’edi­ció an­gle­sa de la re­vis­ta Es­qui­re, com­par­tint pho­to­call amb Gi­or­gio Ar­ma­ni en una de les se­ves des­fi­la­des i po­sant amb ro­ba de Pra­da, Raf Si­mons, Ber­lu­ti i Ba­len­ci­a­ga, però tam­bé amb mo­dels de dis­se­nya­dors com Craig Gre­en i JW An­der­son. O amb ro­ba es­por­ti­va del seu pa­tro­ci­na­dor, Pu­ma, i tam­bé de Fe­ar of God, la mar­ca de cul­te cre­a­da per Jerry Lo­ren­zo. El ve­loç la­te­ral té clar que el seu fort és el fut­bol, però el seu ar­ma­ri tam­bé es­tà per ju­gar.

MÀQUINA DE COSIR De pe­tit, te­nia a mà tant l’es­fè­ri­ca com la màquina de cosir. Cor­re un ví­deo en el qual se’l veu al cos­tat de la se­va ma­re cus­to­mit­zant-se ell ma­teix uns pan­ta­lons amb un es­tam­pat i po­sant des­prés amb ells en una ses­sió de fo­tos. «Vinc d’una fa­mí­lia a la qual sem­pre li ha in­teres­sat la mo­da. Ara tinc l’opor­tu­ni­tat de cre­ar el meu pro­pi es­til i fins i tot d’ins­pi­rar els al­tres», va afir­mar en una en­tre­vis­ta al web de l’Ar­se­nal.

Ai­xí que men­tre un ve­te­rà com Da­vid Beck­ham pro­mo­ci­o­na l’es­til Pe­aky Blin­der que ha po­sat de mo­da la sè­rie bri­tà­ni­ca a tra­vés de Kent&Curwen, la mar­ca de mo­da de la qual és co­pro­pi­e­ta­ri, Be­lle­rín és ja tot un in­flu­en­cer fo­ra del ter­reny de joc. Cui­da tant les se­ves apa­ri­ci­ons que tant ell com al­tres es­tre­lles de la Pre­mi­er Le­a­gue, com De­le Alli (Tot­ten­ham) i Alex Ox­la­de-Cham­ber­lain (Li­ver­po­ol), re­cor­ren fins i tot a fo­tò­grafs pro­fes­si­o­nals per mi­mar al mà­xim les fo­tos que pu­gen als seus comp­tes d’Ins­ta­gram.

És clar que no tot en el seu cas ha si­gut cosir i de­fen­sar la por­te­ria. El se­tem­bre pas­sat, Be­lle­rín va de­nun­ci­ar a The Ti­mes el drama que vi­via amb els se­gui­dors del seu club des de fa temps. «Al­guns afi­ci­o­nats són molt ofen­sius. La ma­jor part dels in­sults m’ar­ri­ben per in­ter­net, però d’al­tres se sen­ten a l’es­ta­di. Em di­uen les­bi­a­na per­què por­to els ca­bells llargs i des­prés se­guei­xen amb molts al­tres in­sults ho­mò­fobs. Quan ju­go mala­ment, la si­tu­a­ció es tor­na in­sos­te­ni­ble», es va la­men­tar el ju­ga­dor, que fins i tot va tan­car tem­po­ral­ment les se­ves xar­xes so­ci­als.

«El pro­ble­ma és que els afi­ci­o­nats en­ca­ra te­nen una idea molt de­ter­mi­na­da de com un fut­bo­lis­ta ha de ves­tir-se, com­por­tar-se o par­lar i, si et com­por­tes de for­ma di­fe­rent, et con­ver­tei­xes en blanc de crí­ti­ques. Amb aquest pano­ra­ma és im­pos­si­ble que un ju­ga­dor afir­mi pú­bli­ca­ment que és ho­mo­se­xu­al», va re­co­nèi­xer.

«Ara tinc l’opor­tu­ni­tat de cre­ar el meu pro­pi es­til i fins i tot d’ins­pi­rar els al­tres», as­se­gu­ra

INS­TA­GRAM

A l’es­quer­ra, Héc­tor Be­lle­rín, la set­ma­na pas­sa­da, en una des­fi­la­da a Londres. Al cen­tre i a la dre­ta, el ju­ga­dor amb dos es­ti­lis­mes an­te­ri­ors.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.