May i apos­tes

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió - Fo­na­lle­ras JO­SEP MARIA

Apart de gua­nyar-hi com a po­lí­tic, Ni­gel Far­ra­ge, l’exal­tat ul­tra del Reg­ne Unit, tam­bé va apro­fi­tar el tri­omf del bre­xit per aug­men­tar el sal­do del seu comp­te cor­rent. Va apos­tar 1.000 lliu­res a l’op­ció de sor­tir de la UE i en va ob­te­nir 1.380 de pre­mi, més les 1.000 que ha­via apos­tat. Si ha­gués ju­gat a man­te­nir-se a la UE, no­més hau­ria re­but 570 lliu­res, més les 1.000 que ha­via apos­tat. És a dir, va con­fi­ar en el ca­vall gua­nya­dor, com tants bri­tà­nics que, de fet, amb apos­tes es­can­da­lo­ses qua­si van acon­se­guir fer sal­tar la ban­ca. Sem­bla que les ca­ses d’apos­tes no van es­tar prou aten­tes als mo­vi­ments d’úl­ti­ma ho­ra, en un fes­ti­val del joc que va su­perar els 63 mi­li­ons d’eu­ros d’in­ver­sió. És a dir, hi va ha­ver ciu­ta­dans que es van fer rics amb la idea d’em­po­brir el pa­ís. Ara, po­ques ho­res abans de la vo­ta­ció de­fi­ni­ti­va de The­re­sa May (aques­ta der­ro­ta anun­ci­a­da que abo­ca­rà el Reg­ne Unit a un bre­xit sen­se acord), les apos­tes són acla­pa­ra­do­ra­ment sig­ni­fi­ca­ti­ves so­bre el fu­tur de la pri­me­ra mi­nis­tra. Un 98% dels ju­ga­dors di­uen que per­drà, tot i que no hi gua­nya­ran gai­re, es­clar, per­què ara ja es­tan tots avi­sats. Les apos­tes són més fi­a­bles que les en­ques­tes, aquest és el re­sum de la dè­ria an­gle­sa per ju­gar-se els ca­lés al que si­gui, tant si és el ju­ga­dor que mar­ca­rà el pri­mer gol de la se­go­na part com si es trac­ta de fer pre­vi­si­ons po­lí­ti­ques. Tam­bé ho po­drí­em im­por­tar i apos­tar so­bre els pres­su­pos­tos

Sánc­hez.H de

Po­lè­mi­ca so­bre allar­gar o no el procés de mo­rir

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.