Per fi, l’eix so­ci­al

El Periódico de Catalunya [Català] - - Opinió - Ri­ve­ro­la EMMA

Pres­su­pos­tos sí, Pres­su­pos­tos no. Però abans, per­me­tre o no la se­va tra­mi­ta­ció. Aques­ta és la cru­ï­lla en què es tro­ba l’in­de­pen­den­tis­me. Apa­rent­ment, una de­ci­sió que afec­ta la se­va po­lí­ti­ca ex­te­ri­or. En re­a­li­tat, una de­ter­mi­na­ció que el mar­ca­rà in­trín­se­ca­ment. Ne­gar-se a la tra­mi­ta­ció és ins­tal·lar-se de for­ma de­fi­ni­ti­va en el mi­te. Aquest ter­reny del greu­ge cons­tant en què s’eri­gei­xen mo­lins de vent que es cre­uen ge­gants. En­ca­llats en l’1-O, sen­se re­co­nèi­xer cap dels er­rors po­lí­tics co­me­sos, re­que­rint a un go­vern de­mo­crà­tic me­su­res que no es­tan a les se­ves mans com l’alli­be­ra­ment de pre­sos (sí que ho es­ta­ran, si es re­que­rei­xen, els in­dults) o exi­gint un re­fe­rèn­dum d’in­de­pen­dèn­cia que no­més po­dria pac­tar-se en un cli­ma de con­fi­an­ça i se­re­ni­tat. Fer el pas a la tra­mi­ta­ció és en­din­sar-se en el ter­reny de la ne­go­ci­a­ció i la con­cre­ció. En­ten­dre que Ca­ta­lu­nya no és un ens mà­gic, si­nó el con­junt de la se­va ciu­ta­da­nia. I que po­sar-se al seu ser­vei és tre­ba­llar per una sa­ni­tat, edu­ca­ció, pen­si­ons o sub­si­dis mi­llors. Els Pres­su­pos­tos del Go­vern so­ci­a­lis­ta, ela­bo­rats amb Po­dem i col·lec­tius ciu­ta­dans, col·lo­quen el de­bat en l’eix so­ci­al. Aquests anys hem vist on ens con­du­eix en­fon­sar-nos en el na­ci­o­nal. Tam­bé els seus mons­tres: un elenc d’in­com­pe­tents i xim­ples que han ar­ri­bat a unes co­tes sor­pre­nents de po­der grà­ci­es a l’ex­hi­bi­ció d’un sec­ta­ris­me tan ver­go­nyós com pe­ri­llós.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.