Ca­sa­do ofe­reix un «dic con­tra l’in­de­pen­den­tis­me»

El lí­der del PP diu men­ti­der a Sánc­hez per vo­ler se­guir en el po­der fins al 2020 «El que ha pas­sat ara a An­da­lu­sia pas­sa­rà a molts llocs», ad­ver­teix

El Periódico de Catalunya [Català] - - Política - ROSA MARÍA SÁNC­HEZ

El lí­der el PP, Pa­blo Ca­sa­do, va pre­sen­tar ahir les can­di­da­tu­res del seu par­tit a la co­mu­ni­tat i a l’ajun­ta­ment de Ma­drid com a «dic de con­ten­ció con­tra l’in­de­pen­den­tis­me» ca­ta­là i «el po­pu­lis­me». Aquest va ser un dels prin­ci­pals mis­sat­ges del pre­si­dent del PP du­rant l’ac­te de pro­cla­ma­ció d’Isa­bel Dí­az Ayu­so i de Jo­sé Luis Mar­tí­nez-Al­mei­da, dos «po­ta ne­gra del par­tit», com a can­di­dats per a les elec­ci­ons au­to­nò­mi­ques i mu­ni­ci­pals de maig.

Da­vant ai­xò, Ca­sa­do va pre­sen­tar el PP com un par­tit capaç de «tor­nar la il·lu­sió a un pa­ís que ja no pot més», capaç de con­nec­tar «amb l’Es­pa­nya dels bal­cons» que va ha­ver de com­prar «una ban­de­ra d’Es­pa­nya al col­ma­do» i pen­jar-la a la se­va fa­ça­na «per dir-los als po­lí­tics: ‘Re­pre­sen­teu-me’», va afir­mar el pre­si­dent po­pu­lar ar­ren­cant els aplau­di­ments dels 800 mi­li­tants pre­sents en l’ac­te.

Abans d’ai­xò, el can­di­dat mu­ni­ci­pal, Mar­tí­nez-Al­mei­da va ex­hi­bir da­vant de l’au­di­to­ri una fo­to­gra­fia de maig del 2017 en la qual l’ac­tu­al al­cal­des­sa, Ma­nu­e­la Car­me­na, apa­rei­xia al cos­tat dels lla­vors go­ver­nants de la Ge­ne­ra­li­tat Carles Puig­de­mont, Ori­ol Jun­que­ras i Ra­ül Ro­me­va. «A la ca­pi­tal d’Es­pa­nya, la ca­pi­tal de la na­ció, no tor­na­rà a pro­duir-se una fo­to d’una al­cal­des­sa amb tres col­pis­tes», va pro­cla­mar Mar­tí­nez-Al­mei­da.

SÁNC­HEZ I LES ELEC­CI­ONS Ca­sa­do va apro­fi­tar per res­pon­dre a les pre­ten­si­ons del pre­si­dent del Go­vern, Pe­dro Sánc­hez, de con­ti­nu­ar a la Mon­cloa fins al 2020. «Te­nim un men­ti­der al cap­da­vant del Go­vern d’Es­pa­nya», va dei­xar anar Ca­sa­do, re­cor­dant a Sánc­hez el seu pro­pò­sit ex­pres­sat en el de­bat de la mo­ció de cen­su­ra de con­vo­car elec­ci­ons ge­ne­rals im­me­di­a­tes.

En lloc d’ai­xò –se­gons Ca­sa­do–, Sánc­hez vol man­te­nir-se a la Mon­cloa bus­cant el re­col­za­ment «dels qui vo­len tren­car Es­pa­nya» (en al·lu­sió al PDCat i ERC) per ti­rar en­da­vant uns Pres­su­pos­tos que –se­gons el lí­der del PP– re­no­ven el «za­pa­te­ris­me» amb pu­ja­des d’im­pos­tos i de des­pe­ses i ali­men­ten «una cam­pa­nya elec­to­ral de molts me­sos» a fi de con­ti­nu­ar ob­te­nint «res­pi­ra­ció as­sis­ti­da» dels seus so­cis.

El lí­der del PP va de­fen­sar els seus pac­tes amb Cs i Vox per go­ver­nar a An­da­lu­sia. «El que ha pas­sat a An­da­lu­sia és el que pas­sa­rà en molts llocs», va afir­mar en al·lu­sió a la re­cer­ca d’acords en­tre les tres dre­tes des de «la cen­tra­li­tat» del PP.

PAR­TIT «PREPARAT» Se­gons Ca­sa­do, els pac­tes a An­da­lu­sia mos­tren que la se­va for­ma­ció es­tà «pre­pa­ra­da» per go­ver­nar a Es­pa­nya i a les co­mu­ni­tats i ajun­ta­ments per­què «ara» pot «di­a­lo­gar amb més par­tits» i abans no era ai­xí. Amb la mi­ra­da po­sa­da en el seu pro­pò­sit d’ac­ce­dir al Go­vern, Ca­sa­do va dir que apli­ca­ria l’ar­ti­cle 155 per fre­nar l’au­to­no­mia de Ca­ta­lu­nya «en el pri­mer Con­sell de Mi­nis­tres».

EFE / JUANJO MARTÍN

Pa­blo Ca­sa­do i Isa­bel Dí­az Ayu­so, en un ac­te del PP a Ma­drid, ahir.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.