L’R+D re­ac­ti­va les fu­si­ons en el sec­tor far­ma­cèu­tic

Les úl­ti­mes 12 grans ope­ra­ci­ons com­pro­me­ten 212.700 mi­li­ons de dò­lars La ren­di­bi­li­tat de la in­ver­sió va pas­sar del 10,1% el 2010 a l’1,9% el 2018

El Periódico de Catalunya [Català] - - Economia - EDUARDO LÓ­PEZ ALONSO

Es­pa­nya pot com­pe­tir més en l’àrea d’as­sa­jos clí­nics que en el camp de la re­cer­ca bà­si­ca

La com­pra de la far­ma­cèu­ti­ca Cel­ge­ne per Bris­tolMyers Squibb (BMS) per 74.000 mi­li­ons de dò­lars (uns 64.510 mi­li­ons d’eu­ros), anun­ci­a­da a co­men­ça­ments d’aquest any, ha sac­se­jat el sec­tor far­ma­cèu­tic i ha re­vi­ta­lit­zat els cor­rents de con­cen­tra­ció en un àm­bit per al qual la mi­da sí que im­por­ta. El nou ge­gant fac­tu­ra­rà de l’or­dre de 34.000 mi­li­ons de dò­lars i se si­tu­a­rà en el se­lec­tiu grup de les cinc com­pa­nyi­es far­ma­cèu­ti­ques més grans del món, just per dar­re­re de Pfi­zer, No­var­tis i Roc­he, i per da­vant de John­son & John­son. La set­ma­na pas­sa­da es va conèi­xer tam­bé que Eli Lilly ha ad­qui­rit Lo­xo per 8.000 mi2010 li­ons de dò­lars. Xi­fres mi­li­o­nà­ri­es i apos­ta de­ci­di­da per la re­cer­ca on­co­lò­gi­ca en molts ca­sos.

Els ex­perts pre­ve­uen que l’ona de fu­si­ons es man­tin­gui. La quan­tia d’aques­tes ope­ra­ci­ons de com­pra en el sec­tor far­ma­cèu­tic, se­gons l’in­for­me d’aquest ge­ner de la con­sul­to­ra KPMG, va pu­jar a 212.700 mi­li­ons d’eu­ros en un any. Fins a l’anun­ci de BMS, li­de­ra­va el ràn­quing anu­al la com­pra de Shi­re per Take­da (62.300 mi­li­ons de dò­lars), se­gui­da per la de CHJV per Gla­xo (13.000 mi­li­ons) i la de Bi­o­ve­ra­tiv per Sa­no­fi (11.600 mi­li­ons). El crei­xe­ment de com­pres d’em­pre­ses aug­men­ta de ma­ne­ra in­ver­sa­ment pro­por­ci­o­nal a les pers­pec­ti­ves de ren­di­bi­li­tat de les in­ver­si­ons en R+D, que han cai­gut del 10,1% el a l’1,9% el 2018, se­gons da­des de la con­sul­to­ra De­loit­te.

La in­dús­tria es la­men­ta dels cos­tos crei­xents per al desen­vo­lu­pa­ment de no­ves mo­lè­cu­les, però l’opi­nió pú­bli­ca re­cla­ma l’aba­ra­ti­ment dels fàr­macs i cri­ti­ca el sec­tor per la crei­xent mer­can­ti­lit­za­ció de la sa­ni­tat. El ca­te­drà­tic d’Eco­no­mia An­tón Cos­tas con­si­de­ra que la su­ma de les ope­ra­ci­ons en el sec­tor far­ma­cèu­tic ha as­so­lit ni­vells «exa­ge­rats» en l’ac­tu­al con­jun­tu­ra. Mal­grat aques­ta des­crip­ció, com­par­ti­da per la ma­jo­ria dels ex­perts i els ana­lis­tes, re­co­neix que les exi­gèn­ci­es fi­nan­ce­res més grans per al desen­vo­lu­pa­ment de fàr­macs abo­na aques­tes ma­cro­o­pe­ra­ci­ons, «que cau­sen una sen­si­bi­li­tat crei­xent per part de la Unió Eu­ro­pea en aquest ti­pus de con­cen­tra­ci­ons em­pre­sa­ri­als».

COS­TOS ELEVATS Els es­tu­dis so­bre el sec­tor apun­ten que no­més el 10% dels me­di­ca­ments ge­ne­ren el 52% dels in­gres­sos far­ma­cèu­tics, i el 70% dels pro­duc­tes no re­cu­pe­ra­ran mai la in­ver­sió que va ser ne­ces­sà­ria per desen­vo­lu­par-los. I el pro­ble­ma afe­git és que la re­cer­ca de ren­di­bi­li­tat im­pul­sa que bo­na part dels nous fàr­macs que acon­se­guei­xen ar­ri­bar al mer­cat es con­cen­trin en les ma­tei­xes malal­ti­es.

La con­sul­to­ra De­loit­te cal­cu­la que els cos­tos per desen­vo­lu­par un nou me­di­ca­ment s’han do­blat des del 2010, fins als 2.180 mi­li­ons de dò­lars. Al­tres es­tu­dis ele­ven aques­ta quan­ti­tat fins als 3.000 mi­li­ons, se­gons Far­main­dus­tria. En qual­se­vol cas, molts mi­li­ons i poc temps per ex­plo­tar en ex­clu­si­vi­tat els pro­duc­tes, ja que la vi­da co­mer­ci­al so­ta pa­tent (20 anys) sol ser menys de 12 anys.

Fonts de Bris­tol-Myers Squibb as­se­gu­ren que, a l’ad­qui­rir Cel­ge­ne, acon­se­gui­ran llan­çar al mer­cat me­di­ca­ments in­no­va­dors «més rà­pi­da­ment» del que hau­ri­en po­gut fer sols. Aques­tes pers­pec­ti­ves de ren­di­bi­li­tat a curt ter­mi­ni són el prin­ci­pal atrac­tiu de com­pa­nyi­es amb fàr­macs a punt de ser co­mer­ci­a­lit­zats. Les em­pre­ses es­pa­nyo­les ju­guen en una al­tra lli­ga far­ma­cèu­ti­ca i ca­da ve­ga­da tin­dran més di­fi­cul­tats per desen­vo­lu­par me­di­ca­ments re­al­ment nous.

El con­se­ller de­le­gat de Reig Jo­fre, Ig­na­si Bi­os­ca, re­co­neix que el mer­cat es con­cen­tra­rà en po­ques com­pa­nyi­es, tot i que con­si­de­ra que que­den opor­tu­ni­tats en el camp de la re­cer­ca, la pro­duc­ció i els as­sa­jos clí­nics. El director ge­ne­ral de Far­main­dus­tria, Hum­ber­to Ar­nés, va de­fi­nir re­cent­ment la si­tu­a­ció ac­tu­al del sec­tor far­ma­cèu­tic com de «quar­ta re­vo­lu­ció in­dus­tri­al» al su­mar-se no­ves pos­si­bi­li­tats tec­no­lò­gi­ques, com el big da­ta, a la re­cer­ca clí­ni­ca. Se­gons la se­va opi­nió, Es­pa­nya es­tà en una «po­si­ció pri­vi­le­gi­a­da» per po­sar a dis­po­si­ció de la in­dús­tria un sis­te­ma de sa­lut d’alt ni­vell capaç d’agi­li­tar i aba­ra­tir els as­sa­jos clí­nics. Ac­tu­al­ment, par­ti­ci­pa en el 30% dels as­sa­jos clí­nics que es fan a Eu­ro­pa. Dels 7.000 me­di­ca­ments en desen­vo­lu­pa­ment

al món, el 25% es di­ri­gei­xen al càn­cer, el 18% a tras­torns neu­ro­lò­gics i el 17% a malal­ti­es in­fec­ci­o­ses.

VETES DE MER­CAT Luis Za­ra­go­za, director de Cor­po­ra­te Fi­nanc de KPMG, afir­ma que «l’es­tra­tè­gia dels prin­ci­pals la­bo­ra­to­ris es­pa­nyols per com­ba­tre la con­cen­tra­ció més gran de la in­dús­tria i el de­te­ri­o­ra­ment de mar­ges pas­sa per ser ope­ra­dors amb vo­ca­ció de li­de­rat­ge en nín­xols es­pe­cí­fics de mer­cat, men­tre en pa­ral·lel s’em­pre­nen desin­ver­si­ons d’ac­ti­vi­tats no es­tra­tè­gi­ques». Jor­ge Bagán, so­ci res­pon­sa­ble de Li­fe Sci­en­ce i He­alth­ca­re de De­loit­te a Es­pa­nya, coin­ci­deix en el di­agnòs­tic a l’en­ten­dre que «les fu­si­ons po­den bus­car una es­pe­ci­a­lit­za­ció més gran en cer­tes malal­ti­es i en l’R+D as­so­ci­a­da».

El pre­si­dent de Lilly a Es­pa­nya, Na­bil Da­oud, va as­se­gu­rar en una con­fe­rèn­cia a l’IESE que són dos els fac­tors que con­tri­bui­ran a re­duir els cos­tos sa­ni­ta­ris: l’apo­de­ra­ment dels pa­ci­ents per la in­for­ma­ció més gran al seu abast i la cre­a­ció d’un nou sis­te­ma que per­me­ti ava­lu­ar el pro­duc­te (fàr­mac) i el ser­vei (mè­dic) i que es pa­gui en fun­ció d’aquests cos­tos». «Hem de con­ti­nu­ar in­ves­ti­gant. Cal in­ver­tir més en sa­lut, en pre­ven­ció, més que a cu­rar, però aquest rep­te se­rà di­fí­cil sen­se in­ver­sió», va afir­mar Án­gel Fernán­dez, pre­si­dent i director ge­ne­ral de Merk a Es­pa­nya, al ma­teix fò­rum.

Un in­ves­ti­ga­dor, en un la­bo­ra­to­ri es­pe­ci­a­lit­zat en te­rà­pi­es gè­ni­ques, a la ciu­tat de Nankín (Xi­na).

EFE / ALEKSANDAR PLAVEVSKI

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.