Els Pres­su­pos­tos ig­no­ren l’ad­ver­tèn­cia de Brus­sel·les

La CE va cri­ti­car uns in­gres­sos in­flats que el Go­vern man­té en el seu pro­jec­te de llei Es­pa­nya s’ex­po­sa a una mul­ta si hi ha una des­vi­a­ció ex­ces­si­va dels ob­jec­tius

El Periódico de Catalunya [Català] - - Economia - ROSA MARÍA SÁNC­HEZ

El pro­jec­te de Pres­su­pos­tos Ge­ne­rals de l’Es­tat per al 2019, apro­vat pel Con­sell de Mi­nis­tres di­ven­dres pas­sat, ig­no­ra el dic­ta­men de la Co­mis­sió Eu­ro­pea (CE) del 21 de no­vem­bre. La CE va de­tec­tar en el pla pres­su­pos­ta­ri que el Go­vern ha­via re­mès a l’oc­tu­bre «un risc d’in­com­plir les exi­gèn­ci­es del Pac­te d’Es­ta­bi­li­tat i Crei­xe­ment», al con­si­de­rar que els in­gres­sos tri­bu­ta­ris es­ta­ven in­flats en 2.400 mi­li­ons d’eu­ros (du­es dè­ci­mes de PIB), i les des­pe­ses, in­fra­va­lo­ra­des en 1.200 mi­li­ons (una dè­ci­ma). Per ai­xò va exi­gir a l’Exe­cu­tiu de Pe­dro Sánc­hez una rec­ti­fi­ca­ció de les xi­fres. No obs­tant, el text adop­tat di­ven­dres no mo­di­fi­ca ni una co­ma res­pec­te a les aler­tes de Brus­sel·les.

La CE qües­ti­o­na­va so­bre­tot la pre­vi­sió d’in­gres­sos més gran lli­ga­da als nous im­pos­tos so­bre transac­ci­ons fi­nan­ce­res i serveis di­gi­tals, a les me­su­res de llui­ta con­tra el frau fis­cal i a la pu­ja­da del sa­la­ri mí­nim in­ter­pro­fes­si­o­nal (SMI). A aques­ta crí­ti­ca s’uneix que els pro­jec­tes de llei per cre­ar els nous im­pos­tos en­ca­ra no han si­gut re­me­sos al Con­grés dels Di­pu­tats, on la de­bi­li­tat par­la­men­tà­ria del Go­vern au­gu­ra una in­cer­ta tra­mi­ta­ció. No obs­tant, l’apro­vat di­ven­dres pel Con­sell de Mi­nis­tres man­té que les 13 no­ves me­su­res tri­bu­tà­ri­es pre­vis­tes apor­ta­ran 5.654 mi­li­ons ad­di­ci­o­nals aquest any.

DÈFICIT Al seu in­for­me, la CE ar­ri­ba­va a la con­clu­sió que el dèficit es­pa­nyol el 2019 no s’ajus­ta­ria a l’1,8% del PIB, com pre­te­nia el Go­vern, si­nó que ar­ri­ba­ria al 2,1%. El Go­vern con­ti­nua fent cas omís d’aquests càl­culs amb l’ar­gu­ment que les se­ves es­ti­ma­ci­ons de re­cap­ta­ció són pre­ci­ses i que el temps li do­na­rà raó. Abans de la pri­ma­ve­ra del 2020 no es pro­dui­rà l’exa­men de Brus­sel·les so­bre el com­pli­ment dels comp­tes del 2019. Si lla­vors es de­tec­ta una des­vi­a­ció sig­ni­fi­ca­ti­va de l’ob­jec­tiu d’es­ta­bi­li­tat, Es­pa­nya po­dria ser ob­jec­te d’un ex­pe­di­ent d’in­frac­ció i mul­ta.

El que sí que ha ha­gut de fer Hi­sen- da en el pro­jec­te de Pres­su­pos­tos és in­cor­po­rar nous ajus­ta­ments per adap­tar-se a l’ob­jec­tiu de dèficit més dur de l’1,3%, des­prés del ve­to del PP al Se­nat que va tom­bar l’1,8% que el Go­vern pre­te­nia ti­rar en­da­vant.

En con­cret, per a l’Es­tat i la Se­gu­re­tat So­ci­al, el nou ob­jec­tiu obli­ga a un ajus­ta­ment ad­di­ci­o­nal de tres dè­ci­mes del PIB (uns 3.600 mi­li­ons), que, se­gons la mi­nis­tra d’Hi­sen­da, María Je­sús Mon­te­ro, s’han es­gar­ra­pat, so­bre­tot, de la in­ver­sió «com sem­pre pas­sa», va la­men­tar di­ven­dres. La in­ver­sió de l’Es­tat s’ha re­ta­llat en 850 mi­li­ons res­pec­te a l’es­bor­rany d’oc­tu­bre. En el ma­teix con­text la mi­nis­tra va si­tu­ar la de­ci­sió d’apu­jar la ba­se mà­xi­ma de co­tit­za­ció el 7% (850 mi­li­ons més) i les quo­tes dels au­tò­noms. ☰

L’exa­men eu­ro­peu so­bre el com­pli­ment del pla d’es­ta­bi­li­tat no es fa­rà fins a mit­jans del 2020

JO­SÉ LUIS ROCA

La mi­nis­tra d’Hi­sen­da, María Je­sús Mon­te­ro, di­ven­dres.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.