«Un bon lí­der as­su­meix que no ho sap tot»

TXELL COSTA ‘Co­ach’ i lí­der or­ga­nit­za­ci­o­nal

El Periódico de Catalunya [Català] - - Economia - ESTEL ESTOPIÑAN PER

La trans­for­ma­ció di­gi­tal dels ne­go­cis ha can­vi­at les re­la­ci­ons la­bo­rals en­tre cap i tre­ba­lla­dor. Txell Costa, men­to­ra em­pre­sa­ri­al i con­fe­ren­ci­ant in­ter­na­ci­o­nal, co­neix bé aques­ta re­a­li­tat. Fa més de 10 anys que as­ses­so­ra or­ga­nit­za­ci­ons en màr­que­ting i em­pre­ne­do­ria i di­ri­geix la se­va prò­pia em­pre­sa. La se­va fi­lo­so­fia: cul­ti­var un am­bi­ent fe­liç a la fei­na per acon­se­guir l’èxit. Ai­xí ho des­gra­na en el seu lli­bre so­bre ges­tió d’equips Li­de­rar en fe­me­ni­no pa­ra hom­bres y mu­je­res (Pai­dós). Gu­ia an­ti­gu­rus per a les em­pre­ses del fu­tur.

— ¿Qui­nes capa­ci­tats ens fa­ran fal­ta per tro­bar fei­na en la no­va so­ci­e­tat di­gi­tal?

— Ser per­so­nes. Tot allò que no im­pli­qui un va­lor afe­git se­rà subs­ti­tu­ït per un ro­bot. Tots ens de­di- quem a les re­la­ci­ons, ve­nem pro­duc­tes o serveis que te­nen un im­pac­te en la vi­da dels al­tres.

— ¿Les no­ves ru­ti­nes di­gi­tals per­me­tran la trans­fe­rèn­cia de co­nei­xe­ment en­tre els pro­fes­si­o­nals més grans i els mil·len­nis­tes o va tot mas­sa rà­pid?

— La­men­ta­ble­ment, els te­ò­rics pre­ve­uen que hi hau­rà un sec­tor de po­bla­ció que que­da­rà ex­clòs del mer­cat la­bo­ral. No és tant una qües­tió ge­ne­ra­ci­o­nal, si­nó adap­ta­ti­va i de men­ta­li­tat, te­nint en comp­te que el mo­del d’apre­nen­tat­ge es­tà can­vi­ant.

— ¿Com es­tà can­vi­ant?

— El 70% dels co­nei­xe­ments els apre­nem fruit de la nos­tra ex­pe­ri­èn­cia, i la res­ta, de les in­terac­ci­ons so­ci­als –con­ver­ses, xar­xes– i els ca­nals d’apre­nen­tat­ge for­mal. En el fu­tur, el 50% s’ad­qui­ri­rà a tra­vés de l’ex­pe­ri­èn­cia, i el 40%, a tra­vés de les in­terac­ci­ons so­ci­als, les con­ver­ses i les xar­xes.

— ¿Les pi­mes te­nen es­pai en la re­vo­lu­ció di­gi­tal que vi­vim?

— ¡És clar! Els pe­tits es mo­uen més rà­pid que els grans. Uber, Airbnb... van néi­xer d’aquests es­pais de cre­a­ti­vi­tat i opor­tu­ni­tat que els grans no ha­vi­en tin­gut en comp­te.

— ¿Qui­nes ha­bi­li­tats ha de te­nir un bon lí­der di­gi­tal?

— Ha de ser un lí­der men­tor, que no do­na per des­comp­tat que ho sap tot i que acom­pa­nyi les per­so­nes en l’evo­lu­ció de la se­va tra­jec­tò­ria.

— ¿Ai­xò crea no­ves re­la­ci­ons la­bo­rals?

— El mo­del és més ho­rit­zon­tal, trans­pa­rent, co­mu­ni­ca­tiu i emo­cio- nal­ment ma­dur, tant per al lí­der com per al tre­ba­lla­dor. I es do­na en un en­torn en el qual el tre­ba­lla­dor es res­pon­sa­bi­lit­za, au­to­li­de­ra els seus pro­jec­tes més i sent l’em­pre­sa com a prò­pia.

— ¿Hi ha ta­lent a Barcelona per li­de­rar pro­jec­tes de va­lor?

— Sí. A la Uni­ver­si­tat de Ya­le, les me­ves com­pa­nyes de li­de­rat­ge fe­me­ní as­so­ci­a­ven la ciu­tat amb la ca­pi­tal del desen­vo­lu­pa­ment d’apli­ca­ci­ons web. ¡Mai hau­ria pen­sat que ens re­co­ne­gues­sin ai­xí!

— ¿Com com­ba­tem la bret­xa de ta­lent di­gi­tal ac­tu­al?

— Unint es­for­ços per cap­tar i re­te­nir ta­lent. Per ai­xò te­nen tan­ta im­por­tàn­cia ini­ci­a­ti­ves com Barcelona Di­gi­tal Ta­lent.

LAIA CATENYS

La men­to­ra em­pre­sa­ri­al Txell Costa, en una imat­ge re­cent.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.