Exer­ci­ta el cer­vell de for­ma di­ver­ti­da

El Periódico de Catalunya [Català] - - Economia -

Els més pe­tits de la ca­sa po­den es­tar con­tents. Boing app (iOS i An­droid, gra­tis) per­met veu­re Boing en di­rec­te, tri­ar en­tre cen­te­nars d’epi­so­dis com­plets de les sè­ri­es de la ca­de­na (tam­bé en an­glès) i di­ver­tir-se amb di­ver­sos jocs. L’apli­ca­ció Peak (An­droid i iOS, gra­tis) fa pen­sar, però en el bon sen­tit. Pre­sen­ta jocs gra­tu­ïts per en­tre­nar la me­mò­ria, l’aten­ció, la de­duc­ció, l’agi­li­tat men­tal, el llen­guat­ge, la co­or­di­na­ció, la cre­a­ti­vi­tat i el con­trol emo­ci­o­nal.

Sè­ri­es de di­bui­xos i jocs al mò­bil

Air­li­ne com­man­der (iOS i An­droid, gra­tis) és un com­plet si­mu­la­dor que pro­po­sa a l’usu­a­ri con­ver­tir-se en el ges­tor d’una ae­ro­lí­nia, i tam­bé en el pi­lot dels seus pro­pis avi­ons. En­gan­xa i s’hi apre­nen nom­bro­sos con­cep­tes d’avi­a­ció.

Ges­ti­o­na i ex­pan­deix la te­va prò­pia ae­ro­lí­nia

Inko (iOS, gra­tis) és una pis­sar­ra col·la­bo­ra­ti­va que per­met a uns quants usu­a­ris di­bui­xar en grup uti­lit­zant di­ver­sos iPads o iP­ho­nes, i fins i tot in­terac­tu­ar des d’un Ap­ple TV. Pot ser útil tant per pas­sar l’es­to­na com per a tre­balls en equip.

Una pis­sar­ra on tot­hom pin­ta

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.