Do­na ma­du­ra i an­si­e­tat

Les víc­ti­mes de la pseu­dopsi­co­lo­gia so­len te­nir un alt po­der ad­qui­si­tiu i ten­dèn­cia a l’es­pi­ri­tu­a­li­tat Te­nen un pro­ble­ma de sa­lut men­tal al qual el seu en­torn no do­na im­por­tàn­cia

El Periódico de Catalunya [Català] - - Societat - OLGA PEREDA

La per­so­na que re­cor­re a les pseu­do­te­rà­pi­es ho fa per sen­tir-se dis­tin­gi­da i es­pe­ci­al

Do­na de clas­se mit­ja­na-al­ta, es­tu­dis uni­ver­si­ta­ris, d’en­tre 30 i 50 anys, amb po­der ad­qui­si­tiu i cer­ta ten­dèn­cia a l’es­pi­ri­tu­a­li­tat. Pa­teix an­si­e­tat o de­pres­sió. El seu en­torn li diu que sim­ple­ment es­tà tris­ta o malen­co­ni­o­sa i que no n’hi ha per tant. El seu met­ge de cap­ça­le­ra (si és que el vi­si­ta) pot­ser no té temps ni re­cur­sos per tro­bar un di­agnòs­tic pre­cís. La psi­co­lo­gia no és pre­ci­sa­ment el punt fort de la Se­gu­re­tat So­ci­al, ai­xí que la nos­tra pro­ta­go­nis­ta tru­ca a la por­ta d’un pre­sump­te ex­pert en psi­co­te­rà­pi­es. An­ge­lo Fas­ce, lli­cen­ci­at en Fi­lo­so­fia, doc­tor en Lò­gi­ca i Fi­lo­so­fia de la Ci­èn­cia i au­tor d’una te­si doc­to­ral so­bre les pseu­do­ci­èn­ci­es, ex­pli­ca que aquest és el per­fil de les víc­ti­mes de la pseu­dopsi­co­lo­gia. Per­so­nes que tar­da­ran me­sos, fins i tot anys, a ado­nar-se que han si­gut «hu­mi­li­a­des, con­tro­la­des, da­nya­des i es­ta­fa­des» per xar­la­tans que ve­nen les bon­dats de les te­rà­pi­es psi­co­lò­gi­ques no ava­la­des per la ci­èn­cia.

És di­fí­cil (pràc­ti­ca­ment im­pos­si­ble) que una víc­ti­ma de la pseu­dopsi­co­lo­gia vul­gui par­lar amb un periodista. La ver­go­nya i el pu­dor els fre­nen. «El seu pro­ble­ma no és una malal­tia fí­si­ca si­nó al­gu­na co­sa més ín­ti­ma, per­so­nal i mol­tes vegades es­ca­bro­sa», ex­pli­ca Fas­ce, res­pon­sa­ble del blog La ven­gan­za de Hi­pa­tia. L’in­ves­ti­ga­dor, que co­neix per­so­nal­ment di­ver­ses víc­ti­mes, as­se­gu­ra que mol­tes d’elles ar­ri­ben a la pseu­dopsi­co­lo­gia per sen­tir-se es­col­ta­des. «Mol­tes pseu­do­te­rà­pi­es so­nen al­ti­so­nants i el que acu­deix a elles ho fa per sen­tir-se dis­tin­git i es­pe­ci­al. Es po­sen en mans d’aques­ta gent –al­guns són psi­cò­legs col·le­gi­ats i d’al­tres, sim­ple­ment, apro­fi­tats– com si fos un nou cul­te. Tot es­tà en­vol­tat d’un ha­lo de new age, so­fis­ti­ca­ció, con­tra­cul­tu­ra i re­bel·lió con­tra el sis­te­ma».

Cons­tel·la­ci­ons fa­mi­li­ars

Les con­sul­tes so­len cos­tar en­tre 50 i 60 eu­ros. I mai es trac­ta d’una co­sa pun­tu­al, si­nó d’un pro­jec­te que s’allar­ga en el temps. Les te­rà­pi­es són molt va­ri­a­des. Les cons­tel·la­ci­ons fa­mi­li­ars, per exem­ple, es­tan ba­sa­des en la idea que les fa­mí­li­es com­par­tei­xen un camp ener­gè­tic i quan hi ha trau­mes o pro­ble­mes no re­solts es pro­du­ei­xen dis­tor­si­ons de tal ma­ne­ra que al­guns mem­bres de la fa­mí­lia po­den so­ma­tit­zar o ex­pi­ar aquests pro­ble­mes. Són ses­si­ons –ex­pli­ca Fas­ce– molt te­a­trals on ca­da pa­ci­ent in­ter­pre­ta un rol dins d’una ma­tei­xa fa­mí­lia. Una al­tra pseu­do­te­rà­pia és la ve­ge­to­te­rà­pia, que im­pli­ca ma­ni­pu­lar l’ener­gia se­xu­al del pa­ci­ent en la ma­jo­ria dels ca­sos amb mas­sat­ges. De vegades es trac­ta –afe­geix l’in­ves­ti­ga­dor– de ses­si­ons ca­tàr­ti­ques on el pa­ci­ent es car­go­la o cri­da. Al­tres pseu­do­te­rà­pi­es són la res­pi­ra­ció ho­lo­trò­pi­ca (una for­ma d’hi­per­ven­ti­lar) i el co­ac­hing (un en­tre­na­ment psi­co­lò­gic co­er­ci­tiu i agres­siu).

Igual com suc­ce­eix en me­di­ci­na, al ter­reny de la psi­co­lo­gia les pseu­do­te­rà­pi­es tam­poc cu­ren. És més, re­sul­ten no­ci­ves. «Te­nen in­gre­di­ents de cap­ta­ció sec­tà­ria i adoc­tri­na­ment re­li­gi­ós. Una com­bi­na­ció ex­plo­si­va. Et po­sen ide­es de­li­rants en el cap. T’as­se­gu­ren que la cul­pa del teu pro­ble­mes és pel teu avi, la te­va ma­re o al­gú del teu en­torn. En al­guns ca­sos es prac­ti­quen les fal­ses me­mò­ri­es i els pa­ci­ents re­cons­tru­ei­xen la se­va vi­da amb es­de­ve­ni­ments que en re­a­li­tat no han pas­sat. Per exem­ple, abu­sos se­xu­als que mai han exis­tit. El pa­ci­ent perd el temps i els di­ners. I més im­por­tant: no acu­deix a un ve­ri­ta­ble pro­fes­si­o­nal que abor­di el seu pro­ble­ma de sa­lut men­tal des de l’evi­dèn­cia ci­en­tí­fi­ca», diu Fas­ce. ☰

Les con­sul­tes cos­ten en­tre 50 i 60 eu­ros, i s’allar­guen du­rant me­sos o anys

JO­SÉ LUIS ROCA

Pu­bli­ci­tat al car­rer Una pa­ret ple­na d’anun­cis, molts d’ells de pseu­do­te­rà­pi­es.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.