De la tar­ge­ta a l’‘app’

Qua­tre no­ies gua­nyen un pre­mi in­ter­na­ci­o­nal amb una apli­ca­ció de mo­bi­li­tat, Take This Way

El Periódico de Catalunya [Català] - - Societat - LUIS BENAVIDES

«La xar­xa de trans­port pú­blic de Barcelona es­tà molt bé, és molt com­ple­ta, però la for­ma d’ac­cés no és gai­re àgil. Per com­prar el bit­llet has de bai­xar al me­tro o anar a l’es­tanc. Ai­xò no és smart». Qua­tre exa­lum­nes de l’ins­ti­tut Sa­le­si­ans de Sar­rià te­nen clar el di­agnòs­tic. Tam­bé la so­lu­ció: una apli­ca­ció mò­bil que per­me­ti com­prar bit­llets de me­tro, au­to­bús, tram­via i fer­ro­car­rils i com­par­tir vi­at­ges. La se­va idea té nom, Take This Way (aga­fa aquest ca­mí, en ca­ta­là), i ha gua­nyat un pre­mi in­ter­na­ci­o­nal a Du­blin, el Youth Start En­tre­pre­neurs­hip Award.

Les cre­a­do­res són Ca­ro­li­na Del Cor­ral, Sa­ra Gi­mé­nez, Mi­ri­am Li­du­eña i Mi­ri­am San Jo­sé. Les qua­tre te­nen 18 anys i es­tu­di­en en di­fe­rents uni­ver­si­tats de la ca­pi­tal ca­ta­la­na; jun­tes fa un pa­rell d’anys que es de­di­quen a desen­vo­lu­par aques­ta app gra­tu­ï­ta que per­me­tria va­li­dar els vi­at­ges amb el mò­bil grà­ci­es a les tec­no­lo­gi­es Con­tact­less o NFC. «Ara tot­hom por­ta el mò­bil a mà», re­cor­den.

La se­va pro­fes­so­ra d’eco­no­mia, Mont­se Llo­rens, va tu­to­rit­zar els pri­mers pas­sos d’aques­ta apli­ca­ció com a tre­ball d’in­ves­ti­ga­ció de bat­xi­lle­rat quan les qua­tre te­ni­en 16 anys; i quan el pro­jec­te aga­fa­va for­ma les va ani­mar a pre­sen­tar-lo al Rep­te Em­prèn d’EduCai­xa, que tam­bé ofe­reix acom­pa­nya­ment: el pro­gra­ma Jo­ves Em­pre­ne­dors.

San Jo­sé, es­tu­di­ant de Ci­èn­ci­es Bi­o­mè­di­ques, va in­ves­ti­gar com fun­ci­o­na­va la com­pra de bit­llets en al­tres ciu­tats via in­ter­net. «Vam des­co­brir que a Ma­drid i Va­lèn­cia, per exem­ple, ja uti­lit­zen tec­no­lo­gia Con­tact­less; i tam­bé vam des­co­brir que a Barcelona hi ha­via un pro­jec­te si­mi­lar, la T-Mo­bi­li­tat, que ja hau­ria d’ha­ver-se im­ple­men­tat», ex­pli­ca la jo­ve.

Una T-Mo­bi­li­tat 2.0

Lluny de desa­ni­mar-se al des­co­brir que l’Au­to­ri­tat del Trans­port Me­tro­po­li­tà (ATM) ja te­nia al cap una co­sa sem­blant a so­bre de la tau­la, ba­sat tam­bé en la tec­no­lo­gia Con­tact­less, van es­tu­di­ar com po­di­en di­fe­ren­ci­ar el seu pro­jec­te i apor­tar una co­sa no­va. «Vam pen­sar en la pos­si­bi­li­tat de com­par­tir bit­llets en­tre usu­a­ris com un avan­tat­ge com­pe­ti­tiu», re­cor­da Li­du­eña, es­tu­di­ant de do­ble grau de Tu­ris­me i di­rec­ció Ho­te­le­ra, en­car­re­ga­da de l’apar­tat eco­nò­mic del pro­jec­te. Aques­ta fun­ció so­lu­ci­o­na un pro­ble­ma «que vi­uen el 29% d’usu­a­ris de trans­port», as­se­gu­ren les cre­a­do­res de Take This Way. Els avan­tat­ges res­pec­te al bit­llet tra­di­ci­o­nal, de pa­per amb ban­da mag­nè­ti­ca, són nom­bro­sos, as­se­gu­ren: alts cos­tos de man­te­ni­ment i des­pro­tec­ció de fal­si­fi­ca­ci­ons i cò­pi­es frau­du­len­tes. A més, l’ac­tu­al sis­te­ma

Un tre­ball de bat­xi­lle­rat ha si­gut adop­tat per la in­cu­ba­do­ra d’EduCai­xa

ofe­reix molt po­ca in­for­ma­ció so­bre el com­por­ta­ment i ne­ces­si­tats dels vi­at­gers.

Ac­ti­vi­tat edu­ca­ti­va

De tots els pro­jec­tes pre­sen­tats al pre­mi or­ga­nit­zat per EduCai­xa, uns 1.500 re­par­tits per tot Es­pa­nya, Take This Way va que­dar en­tre els 35 fi­na­lis­tes. D’aquests, una dot­ze­na van pas­sar a l’ano­me­na­da in­cu­ba­do­ra, un re­curs to­tal­ment on­li­ne que per­met va­li­dar una idea de ne­go­ci i llan­çar-la al mer­cat. Nú­ria Vi­ves, res­pon­sa­ble del pro­gra­ma Jo­ves Em­pre­ne­dors d’EduCai­xa, po­sa l’ac­cent en el procés i el seu ves­sant edu­ca­tiu. «El pro­gra­ma per­se­gueix que tre­ba­llin en equip per re­sol­dre una pro­ble­mà­ti­ca, i en el procés tre­ba­llen di­fe­rents com­pe­tèn­ci­es com la ini­ci­a­ti­va, la co­mu­ni­ca­ció... Al fi­nal, no és tan im­por­tant el què com el com», re­su­meix Vi­ves. Des­prés de sis me­sos a l’in­cu­ba­do­ra, ara la pi­lo­ta és a la teu­la­da de les qua­tre jo­ves i, so­bre­tot, de l’ens en­car­re­gat de co­or­di­nar i pla­ni­fi­car el trans­port pú­blic a la re­gió me­tro­po­li­ta­na. La se­va app no­més té un cli­ent po­ten­ci­al. Pos­si­ble­ment, aquest és l’únic hàn­di­cap d’un tre­ball de ma­trí­cu­la pre­mi­at in­ter­na­ci­o­nal­ment.

La so­lu­ció mò­bil va més en­llà de l’ajor­na­da T-Mo­bi­li­tat de l’àrea de Barcelona

DANNY CAMINAL

Sa­le­si­ans de Sar­rià. Mi­ri­am San Jo­sé, Mi­ri­am Li­du­e­na, Ca­ro­li­na del Cor­ral i Sa­ra Gi­mé­nez.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.