Els pa­res del na­dó que va pa­tir mals trac­tes se’n van de Pineda

Ve­ïns de la jo­ve pa­re­lla di­uen que la fa­mí­lia mai ha­via do­nat pro­ble­mes Una ma­ni­fes­ta­ció de protesta da­vant la ca­sa no­més ar­ri­ba a reu­nir tres per­so­nes

El Periódico de Catalunya [Català] - - Societat - ÓSCAR HERNÁNDEZ

Es­tu­pe­fac­ció i in­dig­na­ció. Ni s’ho cre­uen ni acon­se­guei­xen en­ten­dre-ho. I molts de­ma­nen que es fa­ci jus­tí­cia i desit­gen el pit­jor als pa­res del na­dó de dos me­sos in­gres­sat amb múl­ti­ples le­si­ons a la uni­tat de cu­res in­ten­si­ves de l’Hos­pi­tal Ma­ter­noin­fa­til de la Vall d’He­bron. No­més unes ho­res des­prés que trans­cen­dís que la Ge­ne­ra­li­tat de Ca­ta­lu­nya s’ha fet càr­rec de la cus­tò­dia del na­dó i que el jut­ge de guàr­dia d’Arenys ha tret el pas­sa­port al jo­ve­nís­sim pro­ge­ni­tor (no­més té 21 anys), la fa­mí­lia del nou­nat (els seus pa­res i els avis, pa­re del noi i la se­va pa­re­lla) va aban­do­nar ni que si­gui de ma­ne­ra tem­po­ral, l’edi­fi­ci de la lo­ca­li­tat on fins ara vi­vi­en tots.

«En­ca­ra re­cor­do quan es van em­por­tar el na­dó a l’hos­pi­tal. Es van sen­tir crits a l’es­ca­la. ‘Es­tà molt malalt, es­tà molt malalt’, de­ia l’avi del nen men­tre bai­xa­va cor­rent amb la cri­a­tu­ra des del seu pis per l’es­ca­la». L’es­ce­na, ex­pli­ca­da per una ve­ï­na ju­bi­la­da, es pro­du­ïa en un hu­mil edi­fi­ci del car­rer de Jau­me I, a tot just 300 me­tres de la seu de la Po­li­cia Lo­cal de Pineda i molt a prop de la co­mis­sa­ria dels Mos­sos d’Es­qua­dra. «No van es­pe- una marxa pre­ci­pi­ta­da. El na­dó vi­via a l’im­mo­ble amb els seus jo­ve­nís­sims pa­res (ella té 18 anys), i es van ins­tal·lar fa pocs me­sos. El pa­re d’ell, tre­ba­lla­dor de man­te­ni­ment d’un com­plex ho­te­ler de Ca­le­lla, que viu pa­ret amb pa­ret amb el seu fill, és ar­gen­tí i la se­va do­na, rus­sa. El fill i pa­re del na­dó és de na­ci­o­na­li­tat uru­gua­ia­na.

«La ve­ri­tat és que mai hem tin­gut cap pro­ble­ma amb ells. Pri­mer va ar­ri­bar el pa­re i la se­va do­na i des­prés van aga­far el pis del cos­tat per al fill. Es­tem tots molt sor­pre­sos pel que ha pas­sat», ex­pli­ca­va An­to­nio Sánc­hez, pre­si­dent de la co­mu­ni­tat, vi­si­ble­ment afec­tat pels fets. Afe­geix que des que du­rant tot el dis­sab­te a la por­ta de l’im­mo­ble va es­tar apar­ca­da una uni­tat mò­bil de te­le­vi­sió, la fa­mí­lia no ha tor­nat a apa­rèi­xer per la zo­na.

Ahir al mig­dia nin­gú con­tes­ta­va a l’in­tèr­fon de cap dels dos pi­sos ni al tim­bre de les por­tes. Les du­es bús­ti­es del re­plà eren bui­des i no te­ni­en l’eti­que­ta iden­ti­fi­ca­ti­va, que sí que hi era abans. Al pis de baix, la por­ta d’una vi­ven­da es­tà to­tal­ment se­ge­lla­da amb ma­ons, mos­tra del pro­ble­ma dels pi­sos ocu­pats il·le­gal­ment que no pa­ra d’aug­men­tar en aquest bar­ri.

L’apa­ri­ció de la ma­re del nen en una ca­de­na de te­le­vi­sió dis­sab­te ex­cul­pant el pa­re del na­no i as­se­gu­rant que ella no sa­bia que el na­dó fos mal­trac­tat ha in­dig­nat més al­guns ve­ïns de Pineda, que de se­gui­da han ubi­cat el do­mi­ci­li de la fa­mí­lia. Els co­men­ta­ris vo­len a les xar­xes so­ci­als, on fins i tot al­guns cone­guts han col·lo­cat fo­to­gra­fi­es de la jo­ve pa­re­lla. La ma­jo­ria dels co­men­ta­ris són molt durs.

«HO­RA D’INTERVENIR» «No es me­rei­xi­en te­nir un fill. Qu­an­tes pa­re­lles llui­ten per ser pa­res i ma­res. Què mal re­par­tit es­tà el món. A aquests cal­dria cla­var-los una pa­llis­sa i dei­xar-los rí­gids en sen­tit fi­gu­rat i menys­pre­ats per tots», afir­ma María D. «A veu­re què fa l’al­cal­de o els serveis so­ci­als. És ho­ra d’intervenir. Fo­ra de Pineda. Si no, hau­rem de fer-los fo­ra nos­al­tres per la se­gu­re­tat d’al­tres nens», diu Je­sús G.

A la ma­tei­xa pa­gi­na de Fa­ce­bo­ok on es co­men­ten les no­tí­ci­es de Pineda de Mar i es­pe­ci­al­ment aquest es­de­ve­ni­ment (que su­ma­va ahir 150 co­men­ta­ris) di­ver­sos usu­a­ris con­vo­ca­ven al mig­dia una ma­ni­fes­ta­ció da­vant del do­mi­ci­li dels pa­res del na­dó mal­trac­tat. No­més van anar-hi una do­na i du­es jo­ve­ne­tes. I una pa­tru­lla de la Po­li­cia Lo­cal, que se’n va anar de se­gui­da al com­pro­var que la protesta no ar­ri­ba­va a re­a­lit­zar-se.

«¿És que som in­hu­mans? Si per una mas­co­ta s’ha fet una con­cen­tra­ció, ¿per un na­dó no hi ani­rà nin­gú? Se­ria una ver­go­nya per a Pineda si no es fes. Jus­tí­cia so­ci­al i punt», es­criu Ra­quel S.

RICARD CUGAT

Fa­ça­na del pis de Pineda on re­si­dei­xen els pa­res del na­dó mal­trac­tat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.