Un nen de dos anys cau en un pro­fund pou de Mà­la­ga

L’es­tre­tor i la pro­fun­di­tat de l’ori­fi­ci di­fi­cul­ten el res­cat

El Periódico de Catalunya [Català] - - Societat - JULIA CAMACHO

Un ope­ra­tiu de res­cat amb es­pe­le­ò­legs i cà­me­res pro­va­va ahir a la nit de lo­ca­lit­zar un me­nor de dos anys que va cau­re a l’in­te­ri­or d’un pou de gran pro­fun­di­tat al municipi mala­gueny de Totalán quan pas­se­ja­va amb la se­va fa­mí­lia. Se­gons van con­fir­mar des de la Sub­de­le­ga­ció del Go­vern i el ser­vei co­or­di­nat d’emer­gèn­ci­es 112, el pe­tit es va pre­ci­pi­tar al buit d’una an­ti­ga pros­pec­ció d’ai­gua, d’en­tre 30 i 40 cen­tí­me­tres de di­à­me­tre, que di­fi­cul­ta­va so­bre ma­ne­ra les tas­ques de res­cat ja que aques­tes di­men­si­ons im­pe­dei­xen l’ac­cés de cap adult. El pou tin­dria una pro­fun­di­tat d’en­tre 100 i 150 me­tres.

L’es­de­ve­ni­ment es va pro­duir en­torn de les 14 ho­res en una zo­na cone­gu­da com el Dol­men del Cer­ro de la Co­ro­na. La cri­a­tu­ra es tro­ba­va amb els seus fa­mi­li­ars fent un tomb quan va cau­re. Els pa­res van do­nar la veu d’alar­ma, i fins al lloc es van acos­tar di­ver­ses do­ta­ci­ons de la Guàr­dia Ci­vil, ai­xí com in­te­grants del Con­sor­ci Pro­vin­ci­al de Bom­bers, del Cos Na­ci­o­nal de Po­li­cia i l’Em­pre­sa Pú­bli­ca d’Emer­gèn­ci­es Sa­ni­tà­ri­es (EPES). Els efec­tius van com­pro­var que es trac­ta­va d’una per­fo­ra­ció de re­cer­ca d’ai­gua que, pel que sem­bla, no es tro­ba­va tan­ca­da ni pro­te­gi­da de cap ma­ne­ra.

EU­RO­PA PRESS

En­tra­da al pou de Totalán per on va cau­re ahir el nen de dos anys.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.