Els al­tres in­cen­dis del bar­ri

Els edi­fi­cis de Sant Roc pre­sen­ten ca­su­ís­ti­ques i una de­gra­da­ció anà­lo­ga a la del bloc cal­ci­nat

El Periódico de Catalunya [Català] - - Gran Barcelona - ANNA ROCASALVA

La si­tu­a­ció que va desem­bo­car en la tragèdia del dis­sab­te 5 de ge­ner no els re­sul­ta anò­ma­la als ve­ïns del bar­ri de Sant Roc que, des de fa molts anys, de­nun­ci­en la si­tu­a­ció de de­gra­da­ció que pa­tei­xen els seus edi­fi­cis. «Al­gun dia ha­via de pas­sar», la­men­ta Pa­co Al­ca­lud, pre­si­dent de la co­mu­ni­tat de Mar­quès de Mont-Roig, 248, un dels edi­fi­cis li­mí­trofs a l’im­mo­ble in­cen­di­at. «I el pre­o­cu­pant és que tots es­tem igual: vi­ven­des de­gra­da­des, ca­blat­ge de­fi­ci­ent, en­gan­xa­ments al cor­rent i ocu­pes», afe­geix.

Al­ca­lud es­tà ju­bi­lat i co­bra una pen­sió que amb prou fei­nes ar­ri­ba als 600 eu­ros. Fa poc més d’un any es va mu­dar al vell pis dels seus pa­res i va can­vi­ar el ca­blat­ge elèc­tric an­tic per un de més nou que el fa sen­tir-se «més se­gur». Els ve­ïns el van fer pre­si­dent de la co­mu­ni­tat de se­gui­da. «L’an­te­ri­or pre­si­den­ta ja no po­dia més», re­cor­da.

«Que jo sà­pi­ga, com a mí­nim te­nim tres pi­sos de pun­ta­da de peu que se­gu­ra­ment es­ti­guin en­gan­xats en el cor­rent», diu Al­ca­lud, re­fe­rint-se als ha­bi­tat­ges ocu­pats del bloc. Per ai­xò al­guns trams de l’es­ca­la cen­tral tam­bé es­tan a les fos­ques. El pre­si­dent diu que no re­po­sa­rà els flu­o­res­cents fo­sos «a qui no pa­gui la co­mu­ni­tat».

Un dels blocs que es man­te­nen en es­tat pre­ca­ri mal­grat els plans de re­for­ma d’aquest bar­ri edi­fi­cat als 60 i que avi­at va ma­ni­fes­tar pro­ble­mes per la bai­xa qua­li­tat de la cons­truc­ció és el nú­me­ro 245 de l’Avin­gu­da Mar­qués de Mont-Roig, on viu M. C., que en­ca­ra tre­mo­la al re­cor­dar l’in­cen­di del 5 de ge­ner. La ve­ï­na sap molt bé què és es­tar tan­ca­da al seu pis en­vol­ta­da de fum i fla­mes, per­què el 10 de fe­brer del 2018 els bai­xos de l’im­mo­ble tam­bé es van in­cen­di­ar. «Es­tà­vem fent una mig­di­a­da amb el meu ma­rit quan els ve­ïns de dalt van col­pe­jar la por­ta de­ma­nant au­xi­li», ex­pli­ca. «Vam obrir, alar­mats, i van en­trar de cop tres per­so­nes amb un na­dó, mig as­fi­xi­ats», afe­geix la se­va pa­re­lla.

Els bai­xos es­ta­ven ocu­pats per una fa­mí­lia en si­tu­a­ció de vul­ne­ra­bi­li­tat. El fum va aler­tar els llo­ga­ters, que van vo­ler sor­tir del bloc bai­xant per les es­ca­les, però a mig ca­mí es van veu­re atra­pats. «Vam tan­car les por­tes i les fi­nes­tres i ens vam re­fu­gi­ar a l’ha­bi­ta­ció més allu­nya­da de la ca­sa», ex­pli­ca el ma­rit. «L’es­pe­ra va ser hor­ri­ble, però el pit­jor va ser no po­der avi­sar la me­va ma­re, que va en ca­di­ra de ro­des i viu al ma­teix edi­fi­ci», se­gueix M.C. Afor­tu­na­da­ment, no hi va ha­ver cap fe­rit, però els bai­xos van que­dar cal­ci­nats i l’edi­fi­ci va pa­tir grans des­per­fec­tes. «Aquí no va ve­nir nin­gú des­prés de l’in­cen­di –la­men­ta la ve­ï­na– no­més des­prés de quei­xar-nos re­pe­ti­des vegades, i al cap de du­es set­ma­nes, el banc pro­pi­e­ta­ri dels bai­xos, el BBVA, va po­sar una por­ta i va ta­pi­ar». Men­tres­tant, di­ver­ses per­so­nes van en­trar al bloc per em­por­tar-se les tu­be­ri­es i els ca­bles de cou­re, de­nun­cia la pa­re­lla. Fins a l’es­tiu no es van apun­ta­lar els bai­xos i es va tar­dar me­sos a ne­te­jar l’in­te­ri­or. «Des­prés de llui­tar amb la nos­tra ad­vo­ca­da, hem acon­se­guit que el banc ens in­dem­nit­zi i ara es­tem can­vi­ant el ca­blat­ge elèc­tric de l’es­ca­la», ex­pli­quen.

M. C., igual que Pa­co Al­ca­lud, es va cri­ar a Sant Roc, però la­men­ta que la zo­na ha can­vi­at molt des de la se­va in­fàn­cia. «No és no­més la

Fa un any, els bai­xos d’un al­tre bloc prò­xim tam­bé es van in­cen­di­ar

de­lin­qüèn­cia, l’Ad­mi­nis­tra­ció ens té aban­do­nats. S’ha de viu­re aquí per en­ten­dre-ho», de­nun­cia M. C. Per ar­ri­bar a ca­sa se­va, la ve­ï­na ha d’es­qui­var un ca­mí de vo­re­res ai­xe­ca­des i fa­nals tren­cats. «Jo pa­go els im­pos­tos com tot el món, tot i que

per aquí n’hi ha molts que no. Quan al­gú ve a re­pa­rar al­gu­na co­sa, es fa un nyap rà­pid i ja es­tà. No ho en­tenc, ¿és que no som ciu­ta­dans de Ba­da­lo­na?» María del Car­men Flo­res, la pre­si­den­ta del bloc de da­vant (Mar- quès de Mont-Roig, 247), com­par­teix aques­tes quei­xes. Quan es va cre­mar el 5è 2a –a cau­sa del ca­blat­ge elèc­tric, se­gons la se­va prò­pia llo­ga­te­ra, que no ha vol­gut do­nar el seu nom–, tam­poc nin­gú de l’Ad­mi­nis­tra­ció els va do­nar un cop de mà, ex­pli­ca. La pre­si­den­ta viu al bloc des de fa 51 anys i diu que ha vist de tot. Re­col­za­da al marc de la se­va por­ta, es­col­ta les quei­xes dels ve­ïns: «Ma­ri, l’as­cen­sor es que­da pa­rat al se­gon pis», l’avi­sa una llo­ga­te­ra del bloc. «Pas­sa’m el nú­me­ro del tèc­nic que jo no m’hi veig. I men­tres­tant cal­drà bai­xar al se­gon i bai­xar la res­ta per les es­ca­les», li con­tes­ta la pre­si­den­ta. «Aquí les co­ses fun­ci­o­nen ai­xí», la­men­ta.

Por

Flo­res, igual que Al­ca­lud i M.C., ex­pli­ca que molts ve­ïns no pa­guen la co­mu­ni­tat i que hi ha di­ver­sos pi­sos ocu­pats, però que ella, als seus 74 anys, «ja no es­tà per per­se­guir nin­gú». Tot i ai­xí, con­fes­sa que té por que la ma­tei­xa tragèdia pas­si al seu bloc per­què mol­tes vi­ven­des «en­gan­xa­des» te­nen un ca­blat­ge an­tic. No obs­tant, mal­grat to­tes les vi­cis­si­tuds que vi­uen aquests ve­ïns di­à­ri­a­ment, molts ha­bi­tants de Sant Roc ex­pli­quen que en­ca­ra con­ti­nu­en es­ti­mant el seu bar­ri. «Aquí te­nim de tot: un mer­cat, mol­tes pla­ces, el me­tro, el tram­via... si ho cui­dés­sim més en­tre tots, aquest se­ria un lloc pre­ci­ós», ex­pli­ca Flo­res.

DANNY CAMINAL

Fa­ça­na de l’edi­fi­ci in­cen­di­at el fe­brer del 2018.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.