Amb es­pel­mes i tu no ho saps

El Periódico de Catalunya [Català] - - Gran Barcelona -

Els teus ve­ïns pot­ser s’il·lu­mi­nen amb es­pel­mes i tu no ho saps. Pot­ser abans d’ar­ri­bar a aques­ta si­tu­a­ció, al seu lloc tu hau­ri­es pun­xat la llum. Pot­ser ho hau­ri­es fet per no dei­xar a les fos­ques els teus fills, pot­ser per po­der cui­nar i men­jar al­gu­na co­sa ca­len­ta, pot­ser per no mo­rir-te de fred, pot­ser per dig­ni­tat. La ma­jo­ria de gent que pa­teix po­bre­sa ener­gè­ti­ca no s’ima­gi­na­va que pas­sa­ria per aques­ta si­tu­a­ció. Per­què es­tar en si­tu­a­ció de vul­ne­ra­bi­li­tat és una co­sa que la ma­jo­ria no es­pe­ra ni pen­sa que viu­rà.

En els úl­tims di­es s’han suc­ce­ït una sè­rie d’in­cen­dis, al­guns amb víc­ti­mes mor­tals, que han tor­nat a po­sar so­bre la tau­la que la po­bre­sa ener­gè­ti­ca pot aca­bar de la pit­jor ma­ne­ra pos­si­ble. Pot em­por­tar-se vi­des. S’es­pe­cu­la so­bre les si­tu­a­ci­ons de les fa­mí­li­es afec­ta­des, so­bre si eren oku­pes, de­lin­qüents o im­mi­grants. El fet és que eren per­so­nes en si­tu­a­ció de vul­ne­ra­bi­li­tat, al­gu­nes de les quals es­ta­ven ocu­pant una vi­ven­da per ne­ces­si­tat i no te­ni­en ga­ran­tit l’ac­cés als sub­mi­nis­tra­ments bà­sics. Pot­ser al seu lloc tu hau­ri­es bus­cat un fa­mi­li­ar que us allot­gés. Pot­ser ells tam­bé ho van in­ten­tar. Pot­ser mal­grat ocu­par un pis buit d’un banc al­menys tu hau­ri­es in­ten­tat do­nar d’al­ta els sub­mi­nis­tra­ments i pa­gar les te­ves fac­tu­res. Pot­ser ells tam­bé ho van in­ten­tar. El fet és que En­de­sa, Na­turgy o Iber­dro­la no t’ha­gues­sin dei­xat. Tot i que vol­gues­sis pa­gar, tot i que tin­gues­sis el but­lle­tí blau en re­gla, tot i que els serveis so­ci­als acre­di­tes­sin la te­va si­tu­a­ció i t’es­ti­gues­sin fent se­gui­ment des de fa temps, tot i que es trac­ti d’una si­tu­a­ció pro­vi­si­o­nal.

Cal co­men­çar a plan­te­jar so­lu­ci­ons ja.

No es­tà per­mès ser des­no­nat i tot i ai­xí vo­ler viu­re amb dig­ni­tat i llui­tar per te­nir sos­tre i llum. Sem­pre es­ta­ràs so­ta sos­pi­ta, per­què pot­ser ets un pen­ques i no has fet tot el que es­ta­va a les te­ves mans. I és que sem­pre hi po­drà ha­ver gent que pun­xi la llum o no pa­gui per­què no vol però, ho­nes­ta­ment, no és una si­tu­a­ció ni desit­ja­ble ni se­gu­ra per a nin­gú. Els in­cen­dis dels úl­tims di­es ens re­cor­den que, per evi­tar més in­cen­dis i morts en llars i bar­ris vul­ne­ra­bles, cal par­tir de la ba­se que si al­gú no pa­ga o s’en­gan­xa a la xar­xa és per­què, pot­ser, no ha po­gut se­guir el ca­mí fà­cil. I cal co­men­çar a plan­te­jar so­lu­ci­ons ja.

Vul­ne­ra­bi­li­tat i in­se­gu­re­tat

Des­gra­ci­a­da­ment, és una qües­tió que a l’Ali­an­ça con­tra la Po­bre­sa Ener­gè­ti­ca ens por­ta a ca­da as­ses­so­ra­ment col·lec­tiu que fem. I mal­grat que sem­bla que l’opi­nió pú­bli­ca ca­da ve­ga­da es­tà més d’acord que no po­der pa­gar la llum no és un de­lic­te, que­da en­ca­ra pen­dent en­ten­dre que pun­xar­la pot ser una con­se­qüèn­cia de no po­der pa­gar-la.

Tot i que les cau­ses dels in­cen­dis no sem­pre són clares, el ma­teix cos de bom­bers fa temps que ex­pli­ca que la vul­ne­ra­bi­li­tat, i con­cre­ta­ment la po­bre­sa ener­gè­ti­ca, són una clara cau­sa de molts dels in­cen­dis en do­mi­ci­lis amb víc­ti­mes mor­tals. El pro­ble­ma és que la vul­ne­ra­bi­li­tat i la po­bre­sa ener­gè­ti­ca abo­quen les fa­mí­li­es a la in­se­gu­re­tat i la pre­ca­ri­e­tat sen­se una res­pos­ta va­len­ta de les ad­mi­nis­tra­ci­ons i les em­pre­ses sub­mi­nis­tra­do­res.

L’opi­nió pú­bli­ca ca­da ve­ga­da es­tà més d’acord que no po­der pa­gar la llum no és un de­lic­te

MARTÍ FRADERA

Ma­ni­fes­ta­ció al bar­ri de Sant Roc, dis­sab­te.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.