Els pri­mers 400

Mes­si fir­ma l’em­ble­mà­tic gol d’un xut d’es­quer­ra a la ma­tei­xa por­te­ria en què va obrir el seu comp­te da­vant l’Al­ba­ce­te l’1 de maig del 2005

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports - JO­AN DOMÈNECH

Es­ta­va can­tat que se­ria da­vant de l’Ei­bar. Leo Mes­si no és dels que dei­xa es­ca­par opor­tu­ni­tats per fir­mar epi­so­dis his­tò­rics. Li ha­via fet 12 gols en set en­fron­ta­ments i, a més de ser l’equip basc un ad­ver­sa­ri pro­cliu, el par­tit es ju­ga­va al Camp Nou. No hi ha­via mi­llor es­ce­na­ri per cri­dar el gol 400 per fer-ho a ca­sa. A la ma­tei­xa por­te­ria on va mar­car el pri­mer, la de la Di­a­go­nal.

De l’Al­ba­ce­te, que va en­cai­xar el 2-0 l’1 de maig del 2005 a l’Ei­bar, tam­bé el mo­men­ta­ni 2-0, han pas­sat menys de 14 anys. Val­bu­e­na s’ano­me­na­va aquell por­ter que va pas­sar a la his­tò­ria. Risc se­rà el cognom que ani­rà lli­gat a aques­ta efe­mè­ri­de. Fins que Mes­si co­ro­ni una al­tra xi­fra em­ble­mà­ti­ca. O si­gui, el 500 de la Lli­ga. O el 600 a to­tes les com­pe­ti­ci­ons, que cau­rà aques­ta tem­po­ra­da.

De Ro­nal­din­ho a Suá­rez

El pri­mer el va mar­car grà­ci­es a una pas­sa­da de Ro­nal­din­ho, el seu men­tor i ins­pi­ra­dor en els ini­cis, en la se­va se­te­na apa­ri­ció amb aquell Bar­ça de Frank Rijka­ard. Amb una pas­sa­da a l’es­que­na de la de­fen­sa el va dei­xar sol da­vant del por­ter, que va su­perar amb una de­li­ca­da va­se­li­na di­bui­xa­da amb la im­prò­pia bar­ra d’un xa­val de 17 anys. El 400 va ser més tre­ba­llat, com s’es­pe­ra d’un fut­bo­lis­ta que ha de­pas­sat els 31 anys.

L’úl­tim gol de les qua­tre cen­te­nes va néi­xer dels peus del ma­teix Mes­si tot i que, cu­ri­o­sa­ment, d’un pas­si fa­llit que va in­ter­cep­tar Ar­bi­lla. Luis Suá­rez, que es­ta­va a l’aguait d’in­ten­tar for­çar l’er­ror del ri­val, li va ro­bar la pi­lo­ta al de­fen­sa de l’Ei­bar.

Va intervenir breu­ment Cou­tin­ho, la ter­ce­ra po­ta del nou tri­dent, per tor­nar el cuir a l’uru­gua­ià però aquest l’hi va ce­dir al seu amic, que ve­nia en car­re­ra. Mes­si va fer una fin­ta per gua­nyar un mí­nim es­pai per veu­re la xar­xa, va por­tar la pi­lo­ta breu­ment amb la ca­ma es­quer­ra i va ti­rar cre­uat.

Mes­si va en­fos­quir l’enor­me par­tit que va ar­re­lar Suá­rez. «Par­tit a par­tit de­mos­tra que gran que és. Es­tic con­tent per ell i per la his­tò­ria que es­tà mar­cant al club», va dir l’uru­gua­ià a peu de camp, sen­se un in­di­ci de ge­lo­sia pel pro­ta­go­nis­me ro­bat. Sap que si Leo vol po­drà gua­nyar el tro­feu Pit­xit­xi al mà­xim go­le­ja­dor. Se­rà una pug­na en­tre ells dos. Mes­si por­ta 17 gols i Suá­rez, 14.

Mes­si ha ne­ces­si­tat 435 par­tits, la qual co­sa do­na una mit­ja­na pro­pe­ra al gol per par­tit. Ja ha­via ba­tut el rè­cord go­le­ja­dor his­tò­ric que va es­tar en po­der de Tel­mo Zar­ra (251 gols en 277 par­tits) des de 1955. Mes­si, el no­vem­bre del 2014, va su­perar la xi­fra mar­cant tres gols al Sevilla (51). Se’n va anar del Camp Nou, aque­lla nit, amb 253 gols en 289 par­tits.

Adu­riz, en la llu­nya­nia

«Mes­si no és no­més un go­le­ja­dor, és tot el que ge­ne­ra al seu vol­tant. Mar­ca gols i tam­bé els do­na», va dir Val­ver­de, que ja el dia an­te­ri­or, an­ti­ci­pant el nou re­gis­tre del seu pu­pil, va ad­me­tre: «No sé què dir que no ha­gi dit ja. És una xi­fra es­pec­ta­cu­lar, per dir una co­sa su­au.

El crei­xent re­gis­tre (Mes­si té 31 anys) tar­da­rà dè­ca­des a ser ba­tut. El per­se­gui­dor més im­me­di­at és Cris­ti­a­no Ro­nal­do, que va mar­xar del Re­ial Ma­drid l’es­tiu pas­sat amb 311 gols. El por­tu­guès té una mi­llor mit­ja­na i va as­so­lir abans que Leo els 400 gols (409) a les cinc grans Lli­gues eu­ro­pe­es. No obs­tant, va ne­ces­si­tar 63 par­tits més. En ac­tiu, a la Lli­ga, no­més hi ha Aritz Adu­riz, amb 157 gols. El da­van­ter de l’Ath­le­tic com­pli­rà 38 anys al fe­brer.

A Eden Ha­zard, el da­van­ter del Chel­sea, li van pre­gun­tar a Bèl­gi­ca pels mi­llors ju­ga­dors de tots els temps. «No hi ha dos ju­ga­dors. No­més n’hi ha un un. I és Leo Mes­si».

Luis Suá­rez DA­VAN­TER DEL BAR­ÇA «Par­tit a par­tit de­mos­tra que gran que és Leo. Es­tic con­tent per ell i per la his­tò­ria que es­tà fent»

L’uru­gua­ià va avi­sar el da­van­ter que pu­gui ve­nir que l’es­pe­ra mol­ta ban­que­ta

ran avi­at l’un dar­re­re l’al­tre. Do­nen per a una bo­na tar­da al so­fà. I els di­a­ris trac­ta­rem de des­gra­nar-los i ana­lit­zar-los com mi­llor sa­pi­guem. Cal ho­me­nat­jar aquest fut­bo­lis­ta d’una al­tra ga­là­xia fins a la sa­ci­e­tat. Mai sem­bla­rà un ex­cés. Mal­grat que cu­ri­o­sa­ment va fa­llar poc des­prés una re­ma­ta­da, des­prés de ces­sió ele­gant de Suá­rez, que si ha­gués en­trat hau­ria re­sul­tat un dels més fà­cils de la se­va pro­lí­fi­ca car­re­ra. Gai­re­bé com di­ent que per fer-lo ai­xí, no el faig.

Ve­nir amb man­ta

Però uti­lit­zem aquest es­pai per re­cor­dar que a la se­va vo­ra ex­pli­ca amb un da­van­ter ex­tra­or­di­na­ri, que va acu­mu­lant anys, però tam­bé efi­cà­cia. La di­rec­ció es­por­ti­va del club es tro­ba aquests di­es en la tas­ca de de­ci­dir si con­trac­ta un al­tre ata­cant per co­brir el pe­tit buit dei­xat per

Mu­nir, i Luis Suá­rez es va en­car­re­gar ahir de re­cor­dar-los als pre­ten­dents que al Camp Nou es ve a lle­par ban­que­ta en abun­dàn­cia. Que es por­ti una man­ta. L’uru­gua­ià va llan­çar un avís acla­ri­dor amb els seus dos for­mi­da­bles gols, com si vol­gués des­mo­ra­lit­zar per en­da­vant. Nin­gú li ro­ba­rà el lloc. Vin­gui qui vin­gui. Es di­gui Mo­ra­ta, Llo­ren­te o com si­gui. I no ce­di­rà mi­nuts de qua­li­tat.

Per­què el 9 és tan seu com el 10 és de l’al­tre.

Val­ver­de no el can­via ni amb el mar­ca­dor se­ge­llat. El ma­teix trac­te que a Mes­si. Pot­ser al­gun dia el tin­drà tam­bé Cou­tin­ho si se­gueix per la lí­nia es­ta­bler­ta ahir. In­tel·li­gent gest de l’en­tre­na­dor pla­ni­fi­cant-lo de sortida just en la set­ma­na en què més es qües­ti­o­na­va a l’ex del Li­ver­po­ol.

Amb les ore­lles xiu­lant-li per les crí­ti­ques i els ta­bloi­des bri­tà­nics bus­cant-li un lloc a Old Traf­ford, el bra­si­ler va ex­hi­bir ca­ràc­ter, just el que més se li ha tro­bat a fal­tar, que fi­nez­za ja sa­bem que en té. Suá­rez és un tio dur. A veu­re si po­dem pre­di­car aques­ta ma­tei­xa re­si­li­èn­cia al­gun dia de Cou­tin­ho. De mo­ment, es­cur­ça dis­tàn­ci­es amb Dembélé. Per al lloc

JORDI COTRINA

Leo Mes­si dis­pa­ra i ano­ta da­vant de l’Ei­bar el seu gol 400 a la Lli­ga, ahir.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.