Suá­rez desa­ni­ma el ‘9’

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports - Gu­asch ALBERT PERIODISTA

Luis Suá­rez va aca­bar coix, ar­ru­gant el ros­tre, com si al­gú amb so­bre­pès li tre­pit­gés els peus. «Són pe­ti­tes mo­lès­ti­es», va dir re­la­ti­vit­zant. «És un tio dur», va des­de­nyar Er­nes­to Val­ver­de. «Sem­bla que li fa mal tot i des­prés sem­pre hi és», va afe­gir amb cert hu­mor. És la sort del Bar­ça. Suá­rez sem­pre hi és. O gai­re­bé. En par­ti­cu­lar, com va pas­sar da­vant de l’Ei­bar, quan es veu obli­gat a po­sar el cos es­trany i el peu tor­çat per xu­tar. «Sem­pre mar­co els més di­fí­cils», va cons­ta­tar.

La his­tò­ria re­cor­da­rà el dia d’ahir com aquell en què Leo Mes­si va exe­cu­tar el seu gol 400 a la lli­ga. Les te­le­vi­si­ons amb drets els po­sa-

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.