So­la­ri ex­tin­geix Is­co

El mala­gueny no va tor­nar a ju­gar mal­grat la pla­ga de le­si­ons

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports - A. G.

En­tre els in­nom­bra­bles pro­ble­mes de bai­xes que te­nia So­la­ri, als quals ha de su­mar la rup­tu­ra d’un dit que va pa­tir Ben­ze­ma, sem­bla­va di­fí­cil ela­bo­rar una ali­ne­a­ció equi­li­bra­da sen­se la pre­sèn­cia d’Is­co, però el tèc­nic no li va fer lloc ni tan sols en­tre els tres can­vis, ni quan ha­via de guar­dar el re­sul­tat ni quan es va de­ci­dir a bus­car la vic­tò­ria.

So­la­ri les hi va ar­re­glar per no ali­ne­ar Is­co, va re­nun­ci­ar a un da­van­ter per su­mar un cen­tral, va em­po­brir els re­cur­sos del seu equip i va aca­bar de po­sar so­bre la tau­la, si és que en­ca­ra hi ha­via al­gun dub­te, que la se­va re­la­ció amb Is­co es­tà tren­ca­da i que no comp­ta per a res en els seus plans es­por­tius.

L’ar­gen­tí bre­ga en ca­da ro­da de prem­sa amb pre­gun­tes so­bre el mala­gueny i no­més una mi­llo­ra en els re­sul­tats i en el joc pot allu­nyar una crí­ti­ca mas­sa evi­dent com per des­a­pa­rèi­xer per si so­la.

«Ho re­pe­tei­xo des del pri­mer dia que soc aquí, tots són part del plan­ter, un equip es­tà for­mat pels que ju­guen i pels que no ju­guen», va in­sis­tir en la com­pa­rei­xen­ça des­prés de gua­nyar el Be­tis, en la se­va enè­si­ma flo­re­ta per no es­men­tar l’ata­cant.

Brahim ja va al da­vant

En­tre les pre­fe­rèn­ci­es de So­la­ri, Is­co es­tà per dar­re­re de tots a la plan­ti­lla del Ma­drid. Per dar­re­re de Val­ver­de, ti­tu­lar al Vi­lla­ma­rín, per dar­re­re de Ce­ba­llos (el se­gon can­vi) i per dar­re­re de Brahim Dí­az (el ter­cer), que li ha avan­çat amb una set­ma­na d’en­tre­na­ment. Tot des­prés que tam­poc fos ti­tu­lar en Co­pa da­vant del Le­ga­nés, en­tre set­ma­na, quan So­la­ri va ali­ne­ar un equip el més al­ter­na­tiu que va po­der, per do­nar opor­tu­ni­tats a tots els que es­ta­ven ju­gant menys.

El que era el cri­dat a li­de­rar el nou pro­jec­te del Ma­drid, quan Lo­pe­te­gui era l’en­tre­na­dor i els pro­ble­mes de pla­ni­fi­ca­ció no eren tan evi­dents, és ara l’úl­ti­ma clau amb què So­la­ri in­ten­ta­ria obrir un ca­de­nat. El fu­tur es pre­sen­ta in­cert per a Is­co, en­mig de la vo­rà­gi­ne del Ma­drid. «No és una pre­gun­ta per a mi», es va alli­be­rar de res­pon­sa­bi­li­tat So­la­ri so­bre la se­va pos­si­ble sortida, però el cert és que el Ma­drid es­tà de­va­lu­ant el que era un ac­tiu im­por­tant a l’ini­ci de curs.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.