Ce­ba­llos res­ca­ta el Ma­drid

L’ex­bè­tic mar­ca de fal­ta el gol de la vic­tò­ria en un so­fert par­tit da­vant el Be­tis

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports - ALEJANDRO GAR­CÍA

El dia que Se­ti­én es va en­tre­gar als cen­tre­cam­pis­tes, So­la­ri va re­cór­rer a tres cen­trals. Tots dos van evi­den­ci­ar i van ra­di­ca­lit­zar la se­va apos­ta, van con­ver­tir el par­tit en una ba­ta­lla tàc­ti­ca en la qual ini­ci­al­ment es va im­po­sar el Ma­drid, va re­mun­tar el Be­tis per in­com­pa­rei­xen­ça del ri­val i, quan el par­tit s’en­ca­mi­na­va a l’em­pat, el des­es­pe­rat úl­tim in­tent blanc, com un sol­dat ago­nit­zant que mor dis­pa­rant, va tro­bar una fal­ta a la fron­tal de l’àrea que va trans­for­mar Ce­ba­llos grà­ci­es a un er­ror de Pau.

So­la­ri, que va dei­xar a la ban­que­ta Mar­ce­lo, Ce­ba­llos i Is­co (que no va en­trar ni un mi­nut, evi­den­ci­ant una si­tu­a­ció in­sos­te­ni­ble amb el mala­gueny), va re­cór­rer, en­tre les bai­xes, a tres cen­trals, a Re­gui­lón, a Val­ver­de, a Vi­ni­cius malalt i, quan es va le­si­o­nar Ben­ze­ma en un dit al fi­nal de la pri­me­ra part, al del plan­ter Cris­to Gonzá­lez.

L’apos­ta del Ma­drid va ser la de pres­si­o­nar amb tot la sortida des d’en­re­re del Be­tis i re­ple­gar des­prés per bus­car la con­tra. L’equip de Se­ti­én va as­su­mir amb corat­ge el rep­te de te­nir el pro­ta­go­nis­me amb la pi­lo­ta, però no ho va acon­se­guir fins a la se­go­na part.

El Ma­drid va mos­trar una idea de joc des del prin­ci­pi. Va pres­si­o­nar molt amunt, sem­pre amb les lí­ni­es jun­tes, a la re­cer­ca d’er­rors bè­tics a la sortida des d’en­re­re. En una d’aques­tes ju­ga­des amb es­pais, des­prés d’un ro­ba­to­ri, el Ma­drid es va llan­çar amb els seus la­te­rals llargs i va tro­bar el pre­mi del gol. Va ha­ver de ser Mo­dric amb una fu­e­ta­da des de la fron­tal de l’àrea, des­prés d’un re­bot a Bar­tra i amb Gu­ar­da­do tan­cant l’es­pai, el que re­sol­gués sa­tis­fac­tò­ri­a­ment un atac blanc.

L’equip de So­la­ri va tro­bar una co­mo­di­tat in­sò­li­ta en el re­ple­ga­ment, amb se­gu­re­tat de­fen­si­va i pe­rill a la car­re­ra amb es­pais. La més clara la va te­nir Val­ver­de, en un mà a mà amb Pau que va in­ten­tar re­sol­dre a la des­es­pe­ra­da amb un cop de ta­ló. Lla­vors va des­per­tar el Be­tis, que va dis­fru­tar dels seus mi­llors mi­nuts quan ago­nit­za­va la pri­me­ra part.

La ten­dèn­cia del par­tit no va can­vi­ar des­prés del des­cans, amb els lo­cals ca­da ve­ga­da més cò­mo­des i el Ma­drid més i més tan­cat. Amb la da­van­te­ra amb què va co­men­çar la tem­po­ra­da al Cas­ti­lla, So­la­ri va veu­re com el seu equip va per­dre la se­gu­re­tat de­fen­si­va i la pre­sèn­cia en atac.

De la mà de Gu­ar­da­do, en­car­re­gat d’acla­rir l’ini­ci de ca­da ju­ga­da, el Be­tis va anar crei­xent de for­ma ex­po­nen­ci­al. Van co­men­çar a apa­rèi­xer Ca­na­les i Jo­a­quín, amb pes crei­xent en el par­tit da­vant de l’alar­mant re­nún­cia ma­dri­dis­ta a tot el que no fos de­fen­sar el re­sul­tat. Era deso­la­dor veu­re els pocs efec­tius amb què ata­ca­ven els de So­la­ri, cons­tant­ment amb la ma­jo­ria dels seus ju­ga­dors en camp pro­pi.

BRAHIM DÍ­AZ, ÚL­TIM RE­CURS El Be­tis era l’opo­sat, in­tens i des­bo­cat, bol­cat amb tot fins que va acon­se­guir l’em­pat, prè­via in­ter­rup­ció del VAR, a més de 20 mi­nuts del fi­nal. La ver­ti­ca­li­tat de Lo Cel­so i Ca­na­les va ge­ne­rar un gol me­res­cut per a un Be­tis que no es va que­dar allà i va con­ti­nu­ar ata­cant.

L’úl­tim re­curs de So­la­ri va ser Brahim Dí­az i una des­es­pe­ra­da apos­ta ofen­si­va per a la qual no te­nia re­cur­sos, però el Be­tis va aca­bar, ex­te­nu­at, fent una fal­ta a la fron­tal de l’àrea que va trans­for­mar Ce­ba­llos, sem­pre xiu­lat per la gra­da, en con­ni­vèn­cia amb Pau Ló­pez, que va re­ga­lar el seu pal per do­nar al Ma­drid una vic­tò­ria que va veu­re molt llu­nya­na du­rant gai­re­bé tot el se­gon temps.

L’equip de So­la­ri aca­ba la pri­me­ra vol­ta a Cham­pi­ons, tot i que amb la sen­sa­ció d’es­tar es­ti­rant la go­ma al mà­xim dels seus lí­mits.

AP / MIGUEL MORENATTI

Mo­dric ce­le­bra el pri­mer gol del Ma­drid al cos­tat de Re­gui­lón, Vi­ni­cius i Car­va­jal.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.