A bus­car el tren d’Eu­ro­pa

L’Es­pa­nyol tan­ca a Ano­e­ta una ir­re­gu­lar pri­me­ra tor­na­da a la re­cer­ca d’un tri­omf que els re­tor­ni a la llui­ta pels pri­mers llocs

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports - JO­SÉ MARÍA EXPÓSITO

El que pas­si aques­ta nit a Ano­e­ta de­ter­mi­na­rà en cer­ta me­su­ra la va­lo­ra­ció que es fa­ci de la pri­me­ra vol­ta de Lli­ga de l’Es­pa­nyol. Des­prés d’un ini­ci de­vas­ta­dor en el qual va llui­tar pel li­de­rat­ge, va ar­ri­bar una in­es­pe­ra­da cai­gu­da, una in­a­ca­ba­ble rat­xa de sis jor­na­des sen­se gua­nyar a la qual es va po­sar fi da­vant del Le­ga­nés. Re­sol­ta aques­ta ur­gèn­cia, ara to­ca fer ba­lanç d’on és l’equip. I la ve­ri­tat és que no és lluny d’Eu­ro­pa. El tren con­ti­nen­tal no s’ha es­ca­pat per a l’Es­pa­nyol.

«Si ti­rem en­da­vant el par­tit tin­drí­em 27 punts, molt a prop d’Eu­ro­pa, i jo ca­ta­lo­ga­ria aques­ta pri­me­ra vol­ta de bas­tant bo­na», va va­lo­rar ahir Ru­bi. L’Es­pa­nyol es tro­ba avui a mig ca­mí d’Eu­ro­pa i del des­cens, però «la men­ta­li­tat sem­pre se­rà mi­rar cap a dalt», as­se­gu­ra el tèc­nic blanc-i-blau, que creu que l’equip ha de­mos­trat en al­gu­nes fa­ses que te­nen ni­vell per llui­tar pels llocs de dalt. «En els úl­tims par­tits s’es­tà re­cu­pe­rant aquest ni­vell, per­què la lí­nia de joc és bo­na, fins i tot en al­gun que hem per­dut», va opi­nar el mís­ter.

Però llui­tar per Eu­ro­pa pas­sa per gua­nyar fo­ra. El con­junt blanc-i-blau no­més ha su­mat 6 dels seus 24 punts a do­mi­ci­li. La vi­si­ta a la Re­al, que té el ta­ló d’Aqui­les a Sant Se­bas­tià, on no­més ha gua­nyat un xoc, és una bo­na oca­sió per su­mar lluny de Cor­ne­llà.

Ai­xò sí, el con­junt pe­ri­qui­to to­pa­rà amb un equip en di­nà­mi­ca po­si­ti­va des que Ima­nol Al­gua­cil es va fer càr­rec de la ban­que­ta txu­ri-ur­din. Ru­bi, a més, hau­rà de bre­gar el mes de més acu­mu­la­ció de par­tits per les bai­xes en atac de Ser­gio Gar­cía i Hernán Pérez, a més de la del cen­tral Du­ar­te, que va re­cau­re de les se­ves mo­lès­ti­es al pu­bis.

Atents al mer­cat

La res­pon­sa­bi­li­tat del gol re­cau­rà en Bor­ja Igle­si­as i en Bap­tis­tao, que con­tra el Le­ga­nés va aca­bar plo­rant de frus­tra­ció per les oca­si­ons fa­lla­des. «De vegades treu­re aques­ta ten­sió de dins aju­da. A ell el va afec­tar molt i ai­xò de­mos­tra la se­va im­pli­ca­ció. L’en­de­mà ja el vaig veu­re re­cu­pe­rat», va ex­pli­car ahir Ru­bi.

Mal­grat les bai­xes –que s’unei­xen a la d’Her­mo­so, a prop de re­a­pa­rèi­xer–, Ru­bi no pen­sa gai­re en el mer­cat d’hi­vern. Do­na per fet que el club pen­ti­na el mer­cat, però sen­se ur­gèn­ci­es. «Es­tic tran­quil», in­sis­teix, però ad­ver­teix: «Si marxa al­gú, ha de ve­nir al­gú, ai­xò al club ho sa­bem tots».

REUTERS / SER­GIO PÉREZ

im­pa­ra­ble Gri­ez­mann va mar­car el gol de pe­nal que va do­nar la vic­tò­ria a l’At­lè­tic.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.