AL­TA MÈ­DI­CA PER A MARADONA

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports -

Di­e­go Ar­man­do Maradona va re­bre l’al­ta ahir a la Clí­ni­ca Oli­vos des­prés de sot­me­tre’s dis­sab­te a una in­ter­ven­ció qui­rúr­gi­ca per un pe­tit sag­nat es­to­ma­cal cau­sat per una hèr­nia um­bi­li­cal. «Maradona aca­ba de ser do­nat d’al­ta i es­tà anant a ca­sa se­va per se­guir amb la re­cu­pe­ra­ció. Grà­ci­es al per­so­nal mè­dic i in­fer­mers de la clí­ni­ca pel seu pro­fes­si­o­na­lis­me. Di­e­go vol agrair a tots els que es van pre­o­cu­par per la se­va sa­lut», va in­for­mar el seu re­pre­sen­tant i amic Ma­tí­as Mor­la, a tra­vés de Twit­ter.

JL’ex­ju­ga­dor, que la set­ma­na pas­sa­da va ser in­gres­sat a la ma­tei­xa clí­ni­ca per una re­vi­sió, va tor­nar a in­gres­sar dis­sab­te i va ser in­ter­vin­gut du­rant una ho­ra. Maradona con­fia a po­sar-se de nou a la ban­que­ta dels Do­ra­dos de Mè­xic en un pa­rell de di­es.

J

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.