L’At­lè­tic re­cu­pe­ra el li­de­rat­ge a Las Gau­nas

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports -

El con­junt blan­ci-ver­mell tor­na a li­de­rar la Lli­ga Iber­dro­la fe­me­ni­na, que dis­sab­te li va pren­dre el Bar­ça, des­prés de gua­nyar el Lo­gro­nyo per 1-3. Du­es ur­pa­des d’Ele­na Li­na­ri i de Sil­via Me­se­guer en els pri­mers com­pas­sos van en­car­ri­lar el xoc, sen­ten­ci­at per Jen­ni Her­mo­so. L’Es­pa­nyol va sal­var un punt en el mi­nut 90 con­tra el Va­lèn­cia grà­ci­es a un pe­nal ano­tat per Pau­laMo­re­no (1-1).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.