TVE in­sis­teix amb els met­ges i emet ‘Hos­pi­tal Va­lle Nor­te’

El Periódico de Catalunya [Català] - - Icult -

Les sè­ri­es de met­ges són un clàs­sic que no pas­sa mai de mo­da. O ai­xò con­si­de­ra el director de fic­ció de TVE, Fer­nan­do Ló­pez Puig: «Les sè­ri­es de met­ges no mo­ri­ran mai». Per ai­xò, la pri­me­ra ca­de­na es­ta­tal tor­na a apos­tar per aquest gè­ne­re amb Hos­pi­tal Va­lle Nor­te, pro­duc­ció que s’es­tre­na aques­ta nit (22.35 ho­res).

Co­pro­du­ï­da per Jo­sé Fra­de (Aca­de­mia de bai­le Glo­ria, La so­na­ta del si­len­cio...), Hos­pi­tal Va­lle Nor­te fic­ci­o­na ca­sos mè­dics vin­cu­lats a l’ac­tu­a­li­tat i que plan­te­gen di­le­mes ètics i mo­rals. La tra­ma se cen­tra en un equip de ci­rur­gi­ans, i en les se­ves re­la­ci­ons pro­fes­si­o­nals i per­so­nals.

Per di­fe­ren­ci­ar-se de la res­ta de sè­ri­es mè­di­ques, el seu director, Pe­ris Ro­ma­no (El Mi­nis­te­rio del Ti­em­po), ha apos­tat per un for­mat di­fe­rent: ca­da un dels 10 capí­tols (de 70 mi­nuts) co­men­ça amb una «mi­ni­pel·lícula» que pre­sen­ta­rà el cas que aca­ba­rà a l’hos­pi­tal pri­vat. Juan Gea, Ale­xan­dra Ji­mé­nez, Jo­sé Luis Gar­cía Pérez Te­re­sa Hur­ta­do d’Ory, Gorka Ot­xoa i Ser­gio Mur en­cap­ça­len el re­par­ti­ment d’una pro­duc­ció coral amb una vin­te­na d’in­tèr­prets.

Tots els ac­tors han pas­sat per sa­les d’ope­ra­ci­ons re­als i han comp­tat du­rant la gra­va­ció amb l’as­ses­so­ra­ment d’un ci­rur­già i un in­ter­nis­ta, «per­què no si­gui ni una pa­llas­sa­da ni una co­sa su­per­fi­ci­al», va in­di­car en la pre­sen­ta­ció de la sè­rie un dels seus pro­ta­go­nis­tes, Gorka Ot­xoa.H

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.