San­ti Millán i Pau­la Ma­lia,

El Periódico de Catalunya [Català] - - Icult - INÉS ÁL­VA­REZ

Ben­vin­guts a la fa­mí­lia, la sè­rie pro­ta­go­nit­za­da per un des­as­trós clan a mig ca­mí del de Mo­dern fa­mily i el de Sha­me­less, tor­na a la gra­e­lla de TV-3 avui (21.55 ho­res) pu­ja­da a un es­glaó més amunt en l’es­ca­la de l’hu­mor i in­cor­po­rant no­ves tra­mes i ac­tors a l’elenc, com San­ti Millán i Pau­la Ma­lia, que s’unei­xen al for­mat per Me­la­nie Oli­va­res, Yo­lan­da Ra­mos i Ivan Ma­sa­gué.

Millán és Ma­nu, el pa­re ab­sent, l’aban­do­na­ment del qual va por­tar tots a pa­tir les des­a­ven­tu­res que els va man­te­nir tan atra­fe­gats la tem­po­ra­da pas­sa­da, que ha de­ci­dit tor­nar. Ma­lia en­car­na Te­re­sa, una jo­ve pro­ce­dent d’una fa­mí­lia de l’ham­pa i amb qui Ma­nu ha tin­gut una re­la­ció, que ve a bus­car-lo a la re­cer­ca d’un va­lu­ós anell.

Els Na­var­ro, la fa­mí­lia frankes­tein (for­ma­da per di­fe­rents nu­clis fa­mi­li­ars) de Ma­nu, es veu­rà, evi­dent­ment, im­pli­ca­da. I co­nei­xe­ran l’al­tre pe­ri­llós clan: Nil, el ger­mà de Te­re­sa, que in­ter­pre­ta Jau­me Ma­dau­la, i els seus pa­res, a qui en­car­nen Mer­cè Arà­ne­ga i An­to­nio Dec­hent. A més d’una mos­sa d’es­qua­dra, Ay­la, a qui do­na vi­da Anna Gras.

Aques­ta se­go­na tem­po­ra­da ar­ri­ba pre­ce­di­da per l’èxit de la pri­me­ra. El seu de­but l’abril del 2018 va pas­sar a ser el mi­llor d’una fic­ció a TV-3 dels úl­tims 10 anys, el que va fer que Net­flix ad­qui­rís, per pri­me­ra ve­ga­da, els drets d’es­tre­na úni­ca a tot el món d’una sè­rie de TVC.

ÈXIT EN­TRE ELS JO­VES Una al­tra fita im­por­tant és que el seu hu­mor ne­gre i ab­surd ha con­quis­tat un pú­blic que se’ls re­sis­teix a les te­les. «La sè­rie co­breix una fran­ja d’au­di­èn­cia, la dels jo­ves, que, de vegades no és fà­cil de fi­de­lit­zar. I aques­ta és una de les re­gles que tren­ca aques­ta sè­rie», va apun­tar Vi­cent Sanc­his, director de TV-3 en la pre­sen­ta­ció dels 13 nous capí­tols.

Pau Frei­xas, el seu cre­a­dor, jun­ta­ment amb Ivan Mer­ca­dé, va co­men­tar: «Les se­go­nes tem­po­ra­des te­nen unes di­fi­cul­tats prò­pi­es que és rein­ven­tar la sè­rie, que evo­lu­ci­o­ni i re­pe­tir-se no­més en el que fun­ci­o­na. Tot i que la se­gu­re­tat dels ac­tors i els di­rec­tors fa una sen­sa­ció que la sè­rie no­més ha de ca­mi­nar so­bre ella ma­tei­xa i dei­xar-se» anar.

Ai­xí ma­teix, Mer­ca­dé va ex­pli­car: «La pri­me­ra tem­po­ra­da ana­va so­bre la mort del pa­re, però, en aques­ta, a ca­da capí­tol hi ha di­fe­rents tra­mes i con­flic­tes». I va po­sar èm­fa­si que, tot i que és una co­mè­dia di­ver­ti­da, té un re­re­fons emo­ci­o­nal. «Una ve­ga­da cone­guts al­guns per­so­nat­ges, po­dem anar més en­llà». És el cas de la Vic­to­ria (Yo­lan­da Ra­mos): «Amb la ten­dre­sa que ens des­per­ta, tot i que si­gui un per­so­nat­ge molt pu­jat en l’hu­mor, que fins i tot ar­ri­ba a l’as­tra­ca­na­da, vo­lí­em do­nar-li un toc emo­ci­o­nal [aler­ta, es­pòi­ler], i per ai­xò li hem do­nat aquest em­ba­ràs tar­dà».

El cre­a­dor va con­fes­sar que una di­fi­cul­tat d’aques­ta sè­rie era acon­se­guir el to. «En la pri­me­ra tem­po­ra­da ens cos­ta­va tro­bar un re­fe­rent di­rec­te, però en la se­go­na ja te­nim el de la pri­me­ra». L’en­tra­da dels nous ac­tors ha con­tri­bu­ït a mi­llo­rar-la: «Es­pe­ci­al­ment la de Millán i Ma­lia, amb qui vo­lí­em comp­tar des de la pri­me­ra per­què te­nen un es­pe­rit molt Ben­vin­guts a la fa­mí­lia».

en­tre al­tres, s’unei­xen a Me­la­nie Oli­va­res, Yo­lan­da Ra­mos i Ivan Mas­sa­gué

RICARD CUGAT

Ac­tors i di­rec­tius de TV-3, di­jous, a la pre­sen­ta­ció de la no­va tem­po­ra­da de ‘Ben­vin­guts a la fa­mí­lia’.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.