Vox re­co­neix que l’exi­li ira­nià li va fi­nan­çar cam­pa­nyes

El Periódico de Catalunya [Català] - - Política -

Ese­cre­ta­ri ge­ne­ral de Vox, Ja­vi­er Or­te­ga Smith, va as­se­gu­rar ahir que els do­na­tius «par­ti­cu­lars» que la for­ma­ció va re­bre de l’exi­li ira­nià per a la se­va cam­pa­nya elec­to­ral eu­ro­pea del 2014 van ser «le­gals, to­tal­ment trans­pa­rents» i ava­lats pel Tri­bu­nal de Comp­tes. El par­tit ul­tra re­co­nei­xia ai­xí la in­for­ma­ció avan­ça­da ahir per El Pa­ís se­gons la qual el Con­sell Na­ci­o­nal de la Re­sis­tèn­cia, grup opo­si­tor d’ira­ni­ans en l’exi­li, va fi­nan­çar amb 800.000 eu­ros aque­lla cam­pa­nya, el can­di­dat de la qual va ser Ale­jo Vi­dal-Qu­a­dras, ales­ho­res di­ri­gent del par­tit.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.