Ani­ver­sa­ris

El Periódico de Catalunya [Català] - - Passatemps -

RODOLFO SANCHO

44 anys3Ac­tor ma­dri­leny, fill de Sancho Gra­cia. Va sal­tar a la fa­ma amb la sè­rie Al sa­lir de clas­se. Ha fet ci­ne i te­a­tre, però ha con­so­li­dat la se­va car­re­ra en te­le­vi­sió amb La seño­ra, Isa­bel, Mar de plás­ti­co, El Mi­nis­te­rio del Ti­em­po...

Chi­no Da­rín. 30 anys. Ac­tor. Rosa Ló­pez. 38 años.Can­tant. Pit­bull. 38 anys. Can­tant. Ma­nel Fu­en­tes. 48 anys. Periodista. Car­me Elí­as. 68 anys. Ac­triu. Faye Du­naway. 78 anys. Ac­triu.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.