ESCACS

El Periódico de Catalunya [Català] - - Passatemps - JO­SÉ MA­NU­EL GIL

Les blan­ques te­nen una con­ti­nu­a­ció per fer es­cac i mat. Des­co­briu-la.

Les blan­ques han sa­cri­fi­cat du­es pe­ces me­nors per aquest atac. Va ser una ex­cel·lent de­ci­sió, però han de re­ma­tar el joc abans de que les ne­gres es re­a­gru­pin. Tro­beu les ju­ga­des gua­nya­do­res. Ni­vell de di­fi­cul­tat: mit­jà

So­lu­ció de dis­sab­te

1…Dh5!! 2.h3 (s’ame­na­ça­va mat amb Dxh2)…Dxf5! 3.Dxf5 Txf5 4.Txf5 Cxd3 gua­nyant una pe­ça.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.