SER­GI RO­BER­TO

Dis­cret

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports -

5

La sa­ca­da de ban­da que va pro­pi­ci­ar el 3-0 va ser la se­va mi­llor apor­ta­ció en una tar­da en què va pas­sar molts con­flic­tes de­fen­sius, su­perat una ve­ga­da i una al­tra per Cu­cu­re­lla. Tam­poc es va pro­di­gar gai­re en atac i va aca­bar sent subs­ti­tu­ït.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.