LEN­GLET

Im­po­nent

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports -

8

El fran­cès va com­ple­tar pot­ser el seu mi­llor par­tit com a blau­gra­na. Im­pe­ca­ble en el joc ae­ri da­vant d’un ri­val que té un ele­va­dís­sim per­cen­tat­ge de du­els de cap gua­nyats, va tan­car bé i no es va com­pli­car a l’ho­ra de treu­re la pi­lo­ta.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.