COU­TIN­HO

Re­ha­bi­li­tat

El Periódico de Catalunya [Català] - - Esports -

8

Aques­ta ve­ga­da sí que va sa­ber de­tec­tar l’ab­sen­tis­me de Mes­si i as­su­mir el pro­ta­go­nis­me que re­cla­ma­va l’oca­sió. Les se­ves com­bi­na­ci­ons amb Suá­rez van re­sul­tar le­tals. Va es­tar molt par­ti­ci­pa­tiu i va ar­ren­car més d’un «oh» d’ad­mi­ra­ció.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.