Tri­om­fal re­torn de ‘But­terfly’

La po­pu­lar òpe­ra de Puc­ci­ni emo­ci­o­na un pú­blic en­tre­gat al Li­ceu

El Periódico de Catalunya [Català] - - Icult - PA­BLO MELÉNDEZ-HADDAD BARCELONA

Ha tor­nat al Li­ceu l’es­te­ti­cis­ta Ma­da­ma But­terfly es­tre­na­da el 2006 per Mos­he Lei­ser i Pa­tri­ce Cau­ri­er, re­po­sa­da el 2013 i per la qual ja han des­fi­lat un gran nom­bre d’in­tèr­prets de l’obra mes­tra de Gi­a­co­mo Puc­ci­ni. Un tí­tol tan po­pu­lar im­pli­ca pro­gra­mar mol­tes fun­ci­ons, co­sa que obli­ga a comp­tar amb un am­pli con­tin­gent d’es­pe­ci­a­lis­tes. És ai­xí com, des­prés de l’es­tre­na a càr­rec de Fi­o­ren­za Ce­do­lins, Ric­hard Le­ech i Carlos Ál­va­rez, tam­bé han re­vis­cut aquest mun­tat­ge a la Ram­bla can­tants de tant pres­ti­gi com Cris­ti­na Ga­llar­do-Domás, Aqui­les Mac­ha­do, Da­ni­e­la Dessì, Fa­bio Ar­mi­li­a­to, Jo­an Pons, Li­ping Zhang, Hui He, Ro­ber­to Alag­na, Er­mo­ne­la Ja­ho, Jor­ge de Le­ón, Àn­gel Òde­na, Pa­tri­cia Ra­cet­te, Ste­fa­no Sec­co o Ro­ber­to Aro­ni­ca. Una cons­tel·la­ció a la qual es van unir, en l’es­tre­na de dis­sab­te, la so­pra­no ar­mè­nia Li­an­na Ha­rou­tou­ni­an, la mez­zo va­len­ci­a­na Ana Ibar­ra i el ba­rí­ton d’Úbe­da Da­mián del Cas­ti­llo, al cos­tat d’un Jor­ge de Le­ón que re­pe­tia com a Pinker­ton.

Igual que els seus il·lus­tres pre­de­ces­sors, els nous i aplau­dits pro­ta­go­nis­tes –la fun­ció va aca­bar amb part del pú­blic dret– van pa­tir la ma­tei­xa tor­tu­ra a la qual aques­ta co­pro­duc­ció amb el Co­vent Gar­den con­dem­na els seus in­tèr­prets des de la se­va pri­me­ra re­pre­sen­ta­ció: un so sec i, so­bre­tot, sen­se pro­jec­ció, que obli­ga el director mu­si­cal –en aquest cas un molt equi­li­brat Gi­am­pa­o­lo Bi­san­ti– a grans es­for­ços per equi­li­brar les veus so­lis­tes amb la den­sa i co­lo­ris­ta or­ques­tra puc­ci­ni­a­na, tot i que –igual que les ba­tu­tes que han di­ri­git el mun­tat­ge– no sem­pre s’acon­se­gueix.

Sen­se es­ce­no­gra­fia cor­pò­ria i ober­ta a la gran tor­re es­cè­ni­ca del Li­ceu, la pro­pos­ta im­pe­deix que les veus es pro­jec­tin cor­rec­ta­ment a la sa­la quan no es mo­uen per la bo­ca de l’es­ce­na­ri, gai­re­bé eli­mi­nant els molts i vi­tals in­terns d’aques­ta obra, des de l’en­tra­da de But­terfly –a més, la mal­va­da di­rec­ció es­cè­ni­ca obli­ga la pro­ta­go­nis­ta i el re­du­ït cor que l’acom­pa­nya a can­tar fo­ra d’es­ce­na– fins a les úl­ti­mes ex­cla­ma­ci­ons de Pinker­ton, a qui tam­bé se li ve­ta l’en­tra­da a l’es­ce­na­ri en els úl­tims com­pas­sos.

GRAN ELENC Ai­xò es tra­du­eix en un es­forç ad­di­ci­o­nal dels so­lis­tes, que em­pe­nyen més del comp­te o que, si no ho fan, no­més se’ls pro­jec­ten bé de­ter­mi­na­des no­tes, com li va pas­sar a Li­an­na Ha­rou­tou­ni­an, que va cons­truir una But­terfly gai­re­bé per­fec­ta tant en la part vo­cal com en l’es­cè­ni­ca, però que no sem­pre va po­der lluir el seu cen­tre i els seus greus. Ai­xò de Jor­ge de Le­ón és d’un al­tre pla­ne­ta, ja que la se­va po­tèn­cia can­to­ra gai­re­bé sem­pre su­pera els obs­ta­cles de la pro­pos­ta, i con­venç una ve­ga­da més com un Pinker­ton cru­el i ir­res­pon­sa­ble. Da­mián del Cas­ti­llo va apro­fi­tar l’opor­tu­ni­tat que se li va do­nar can­tant i mo­vent-se com un Shar­pless se­gur i con­vin­cent, tots tres molt ben se­cun­dats per una Su­zuki com­mo­ve­do­ra a càr­rec d’Ana Ibar­ra.

Un so sec i sen­se pro­jec­ció obli­ga el director mu­si­cal a grans es­for­ços

A. BOFILL

Li­an­na Ha­rou­tou­ni­an i Jor­ge de Le­ón, a ‘Ma­da­ma But­terfly’.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.