El ‘ju­di­ci’ al ju­di­ci de l’1-O ac­ti­va el so­bi­ra­nis­me

Fort des­ple­ga­ment a Ma­drid de par­tits i en­ti­tats per desa­cre­di­tar el Tri­bu­nal Su­prem ERC pug­na­rà per­què Jun­que­ras ca­pi­ta­lit­zi la vis­ta i JxCat po­sa­rà el fo­cus en les fa­mí­li­es

El Periódico de Catalunya [Català] - - Portada - XABI BARRENA / JÚLIA REGUÉ BARCELONA

Fal­ta menys d’un mes per­què el procés in­de­pen­den­tis­ta s’as­se­gui al banc dels acu­sats al Tri­bu­nal Su­prem. Per en­ca­rar un ju­di­ci que de­ter­mi­na­rà el fu­tur per­so­nal dels en­cau­sats i el po­lí­tic de tot Ca­ta­lu­nya, tots els ac­tors del so­bi­ra­nis­me es­tan pre­pa­rant les se­ves estratègies per ex­plo­tar al mà­xim un procés ju­di­ci­al que coin­ci­di­rà amb la pre­cam­pa­nya de les elec­ci­ons mu­ni­ci­pals i eu­ro­pe­es.

En el món del bàs­quet es co­neix com a acla­ri­da l’in­tent d’un equip per dei­xar sol el seu mi­llor ju­ga­dor amb el pro­pò­sit que ell es ju­gui una cis­te­lla ha­bi­tu­al­ment de­ci­si­va. Sal­vant to­tes les dis­tàn­ci­es, ai­xò és més o menys el que ERC es­tà pro­vant de fer amb la de­cla­ra­ció d’Ori­ol Jun­que­ras. Des del di­lluns 30 d’oc­tu­bre del 2017, quan va ser en­tre­vis­tat a TV-3, els ca­ta­lans no sen­ten l’ex vi­ce pre­si­dent del Go­vern. Al con­tra­ri del que ha pas­sat amb Carles Puig­de­mont.

Els re­pu­bli­cans con­fi­en que l’im­pac­te me­di­à­tic de la de­cla­ra­ció del seu lí­der, que in­tra­murs ha se­guit di­ri­gint amb mà fer­ma els desig­nis de la for­ma­ció, els du­ri fins a la cam­pa­nya elec­to­ral de les mu­ni­ci­pals. Dit d’una al­tra ma­ne­ra, si Puig­de­mont es va be­ne­fi­ci­ar de fer cam­pa­nya sen­se opo­nent a les au­to­nò­mi­ques del 2017, i va gua­nyar per 12.000 vots, els re­pu­bli­cans es- peren que, a ni­vell d’im­pac­te, com a mí­nim igua­lin les for­ces.

Amb tot, els re­pu­bli­cans pre­pa­ren un am­pli dis­po­si­tiu de se­gui­ment del ju­di­ci. Per a l’oca­sió, ERC s’ha bus­cat, fins i tot, un por­ta­veu que pon­de­ra­rà el que pas­si din­tre de la sa­la de vis­tes. Fonts re­pu­bli­ca­nes apun­ten que aquest por­ta­veu se­rà Jo­an Ig­na­si Ele­na, abans de l’ex­tint sec­tor ca­ta­la­nis­ta del PSC i ac­tu­al­ment agi­ta­dor a fa­vor del dret a de­ci­dir. Es­quer­ra ha es­co­llit no un in­de­pen­den­tis­ta de dalt a baix, si­nó un d’aquells per­fils que «ei­xam­plen la ba­se».

LLEDONERS MAR­CA LA PAUTA A Junts per Ca­ta­lu­nya s’es­tan aca­bant de tan­car els ser­rells de l’es­tra­tè­gia, en per­ma­nent con­tac­te amb els pre­sos a la pre­só de Lledoners, que el grup par­la­men­ta­ri vi­si­ta­rà avui. És un ope­ra­tiu com­plex, que es tei­xi­rà en­tre par­tits i en­ti­tats so­bi­ra­nis­tes, ai­xí com ob­ser­va­dors i pe­ri­o­dis­tes. JxCat es­tà es­pe­ci­al­ment pre­o­cu­pa­da en dos fronts: la re­sis­tèn­cia fí­si­ca i les ga­ran­ti­es pro­ces­sals dels pre­sos, i la ne­ces­si­tat d’ar­ti­cu­lar un mis­sat­ge di­a­ri de ca­ra als mit­jans, so­bre­tot des­prés de la fa­se de la pre­sa de de­cla­ra­ció dels pre­sos.

Per afron­tar aquests ob­jec­tius, els post­con­ver­gents des­ple­ga­ran una sè­rie de caps vi­si­bles per tra­duir al llen­guat­ge po­lí­tic les qües­ti­ons clau de l’àm­bit ju­rí­dic que es va­gin plan­te­jant al llarg de les ses­si­ons de la vis­ta. Aquest desem­bar- ca­ment de re­pre­sen­tants de JxCat a Ma­drid fa­rà que molts di­pu­tats del grup ha­gin de mul­ti­pli­car la se­va de­di­ca­ció en­tre el Par­la­ment i l’as­sis­tèn­cia al ju­di­ci. I qui no des­car­ta acu­dir a al­gu­nes ses­si­ons és ni més ni menys que el pre­si­dent, Quim Tor­ra, in­for­ma Fi­del Mas­re­al.

La que s’ha que­dat sen­se al­ta­veu al Tri­bu­nal Su­prem és la CUP. La se­va úni­ca im­pu­ta­da cri­da­da a ju­di­ci, Mi­re­ia Boya, res­pon­drà fi­nal­ment da­vant del Tri­bu­nal Su­pe­ri­or de Jus­tí­cia de Ca­ta­lu­nya, al cos­tat dels mem­bres de la Me­sa del Par­la­ment. Ai­xò no can­via la se­va es­tra­tè­gia de «pa­rar-ho tot», des de la pri­me­ra a l’úl­ti­ma ses­sió del ju­di­ci, tot i que bus­quen l’en­caix per­què els seus postu­lats ca­lin. Fonts an­ti­ca­pi­ta­lis­tes in­tu­ei­xen una «vo­lun­tat des­mo­bi­lit­za­do­ra per part dels par­tits amb pre­sos», i per ai­xò apos­ten per in­cre­men­tar els con­tac­tes amb ac­tors so­ci­o­po­lí­tics i sin­di­cals, amb qui ja es van mo­bi­lit­zar con­tra la ce­le­bra­ció del Con­sell de Mi­nis­tres a Barcelona.

Pel que fa a l’ANC i Òm­ni­um Cul­tu­ral, ja s’han po­sat en marxa per no per­dre el seu li­de­rat­ge als car­rers. Les en­ti­tats man­te­nen un «con­tac­te per­ma­nent» i ul­ti­men els de­talls de les mar­xes que ce­le­bra­ran a

Tor­ra es plan­te­ja as­sis­tir a al­gu­nes ses­si­ons i ERC bus­ca que Jun­que­ras re­cu­pe­ri vi­si­bi­li­tat da­vant Puig­de­mont

Les en­ti­tats pre­pa­ren una gran marxa a Ma­drid i bus­quen ob­ser­va­dors es­tran­gers per vi­gi­lar si el ju­di­ci és «just»

les prin­ci­pals ca­pi­tals eu­ro­pe­es i a Ma­drid. Les se­ves as­sem­ble­es ter­ri­to­ri­als pre­pa­ren con­cen­tra­ci­ons el dia que co­men­ci el ju­di­ci a les 19.00 ho­res da­vant els con­sis­to­ris.

El nú­me­ro dos d’Òm­ni­um, Mar­cel Mau­ri, acom­pa­nya­rà Jordi Cui­xart i la res­ta en di­ver­ses ses­si­ons ju­di­ci­als, i no fal­ta­rà a la pri­me­ra. «Hem d’in­cre­men­tar la nos­tra pre­sèn­cia a Ma­drid els prò­xims me­sos», co­men­ten. De la ma­tei­xa for­ma, fonts de l’ANC do­nen per fe­ta la pre­sèn­cia d’Eli­sen­da Pa­lu­zie.

Des del so­bi­ra­nis­me in­sis­tei­xen que «no se­rà un ju­di­ci just» i ja han ac­ti­vat la re­cer­ca d’ob­ser­va­dors in­ter­na­ci­o­nals que fis­ca­lit­zin les ses­si­ons. Una pla­ta­for­ma d’en­ti­tats a fa­vor dels drets hu­mans s’ha or­ga­nit­zat so­ta el nom d’In­ter­na­ti­o­nal Tri­al Watch-Ca­ta­lan Re­fe­ren­dum per ges­ti­o­nar la se­va pre­sèn­cia.

Aques­ta or­ga­nit­za­ció fa­ci­li­ta­rà su­port tèc­nic i ma­te­ri­al a en­tre 10 i 12 ju­ris­tes es­tran­gers, a més d’uns 12 ca­te­drà­tics de di­fe­rents uni­ver­si­tats es­pa­nyo­les, que cus­to­di­a­ran les ses­si­ons i pu­bli­ca­ran els seus in­for­mes. «La pre­sèn­cia d’ob­ser­va­dors in­ter­na­ci­o­nals ga­ran­teix que hi ha­gi un àr­bi­tre», ex­pli­ca una de les pro­mo­to­res, la ca­te­drà­ti­ca de Dret Cons­ti­tu­ci­o­nal Mer­cè Bar­ce­ló.

Con­cen­tra­ció da­vant la pre­só de Lledoners, el 2 de no­vem­bre.

AP / FELIPE DANA

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.