‘Bre­xit’: el ca­os que s’acos­ta acor­ra­la el Reg­ne Unit

SORTIDA TEMPESTUOSA ►Te­mor a una re­ces­sió i fins i tot a la fal­ta de men­jar i me­de­ci­nes en di­es

El Periódico de Catalunya [Català] - - Portada - BEGOÑA ARCE LONDRES

El bre­xit va ca­mí de desem­bo­car en la cri­si na­ci­o­nal més gran al Reg­ne Unit des de la se­go­na guer­ra mun­di­al. El Go­vern de­ma­na al pa­ís que es pre­pa­ri per a una sortida de la Unió Eu­ro­pea sen­se acord. Es­cas­se­tat d’ali­ments i fàr­macs, pe­rill de re­ces­sió eco­nò­mi­ca, una sa­ni­tat pú­bli­ca in­ca­paç d’aten­dre els malalts per fal­ta de per­so­nal, fu­ga de ta­lents, de fons i d’es­tu­di­ants a les uni­ver­si­tats... Al­guns danys ja són ir­re­pa­ra­bles.

La pro­vi­sió de men­jar no­més co­breix uns di­es

Al­guns plans de con­tin­gèn­cia del Go­vern po­den su­po­sar un enor­me fra­càs. El dels fer­ris in­e­xis­tents és un d’ells. El Mi­nis­te­ri de Trans­ports va anun­ci­ar con­trac­tes per va­lor de 120 mi­li­ons d’eu­ros per po­sar en marxa una flo­ta ex­tra de fer­ris que trans­por­ta­ri­en mer­ca­de­ri­es en­tre el Reg­ne Unit i el con­ti­nent eu­ro­peu, per alleu­jar la con­ges­tió al port de Do­ver. Però l’úni­ca em­pre­sa bri­tà­ni­ca afa­vo­ri­da amb un con­trac­te (la res­ta són eu­ro­pe­es), Se­a­bor­ne Freigh, no té cap bar­co en­tre els seus ac­tius ni ha ope­rat un fer­ri en la se­va vi­da.

La com­pa­nyia ha ac­cep­tat obrir una no­va ru­ta per al 29 de març, en­tre el port bel­ga d’Os­ten­de i el bri­tà­nic de Rams­ga­te. Aquest úl­tim no té capa­ci­tat per a fer­ris, i l’al­cal­de d’Os­ten­de exi­geix pro­ves de la ren­di­bi­li­tat de la no­va lí­nia i la sol­vèn­cia de la na­vi­li­e­ra, que apa­rent­ment no té ca­pi­tal. L’in­ex­pli­ca­ble con­trac­te i els ter­mes de l’acord van ser co­pi­ats del por­tal a in­ter­net d’una ca­de­na de men­jar rà­pid. Des­gra­ci­a­da­ment se’ls va co­lar un pa­rà­graf on hi diu: «Ac­cep­to pa­gar per ca­da men­jar que de­ma­ni». Aques­ta sec­ció, as­se­nya­len des del Go­vern, «es va po­sar per er­ror».

Les ca­de­nes na­ci­o­nals de su­per­mer­cats han co­men­çat a fer pro­vi­sió de men­jar em­pa­que­tat i en­llau­nat. Però el director exe­cu­tiu de Marks and Spen­cer, Ste­ve Rowe, acla­reix que en el seu ne­go­ci «el 70% són pro­duc­tes fres­cos, i tot el que su­po­si un re­tard con­tri­bui­rà a aug­men­tar els cos­tos i el des­a­pro­fi­ta­ment». No hi ha ma­gat­zems, ni dis­po­ni­bles ni amb prou capa­ci­tat, per acu­mu­lar les re­ser­ves ne­ces­sà­ri­es en cas de cri­si. Els di­pò­sits de pro­duc­tes con­ge­lats i re­fri­ge­rats ja es tro­ben re­ser­vats per als prò­xims sis me­sos. «Cap quan­ti­tat em­ma­gat­ze­ma­da mi­ti­ga­rà el risc», afir­ma Mike Cou­pe al cap­da­vant dels su­per­mer­cats Sains­bury’s. «Sim­ple­ment, no te­nim la capa­ci­tat, ni la té el pa­ís, d’em­ma­gat­ze­mar, per a poc més d’uns di­es, pro­ba­ble­ment», con­clou.

900.000 mi­li­ons fu­gen del ca­os

Els di­ners es­tan po­sant rumb a llocs més se­gurs. Des del re­fe­rèn­dum del 2016 el sec­tor dels serveis fi­nan­cers al Reg­ne Unit ha tras­lla­dat 900.000 mi­li­ons en ac­tius a Eu­ro­pa, se­gons l’es­tu­di de la con­sul­to­ra EY. La fir­ma ba­sa la xi­fra, que es­ti­ma «con­ser­va­do­ra», en les de­cla­ra­ci­ons de 222 dels serveis fi­nan­cers més grans del pa­ís.

En­ti­tats com Cre­dit Suis­se han acon­se­llat als seus cli­ents que con­si­de­rin treu­re fo­ra del Reg­ne Unit els seus béns da­vant de la fal­ta de clare­dat del bre­xit, se­gons va pu­bli­car Fi­nan­ci­al Ti­mes. Des que The­re­sa May acon­se­guís ajor­nar la vo­ta­ció a la Cam­bra dels Co­muns al desem­bre, s’ha in­cre­men­tat el des­pla­ça­ment d’in­ver­si­ons a Su­ïs­sa o les illes del Ca­nal, amb la di­ver­si­fi­ca­ció de car­te­res fo­ra del pa­ís. «Com més ens acos­tem al 29 de març sen­se un acord, més trans­fe­rèn­ci­es hi hau­rà de béns, més per­so­nal se­rà tras­lla­dat [a al­tres ca­pi­tals] o se­rà con­trac­tat lo­cal­ment», as­se­nya­la Omar Alí, al cap­da­vant d’EY al Reg­ne Unit.

Du­blín, Frank­furt, Pa­rís i Lu­xem­burg són els be­ne­fi­ci­a­ris de la ma­jor part de les re­col·lo­ca­ci­ons, per part de bancs, as­se­gu­ra­dors i grups d’in­ver­sió. El fe­no­men es re­flec­teix en el sec­tor im­mo­bi­li­a­ri. La vi­ven­da viu un au­tèn­tic bo­om a la ciu­tat ale­ma­nya, on el va­lor de les ad­qui­si­ci­ons l’any pas­sat va as­so­lir una xi­fra rè­cord, amb un in­cre­ment del 36%. Al­menys 25 bancs ba­sats al Reg­ne Unit han tri­at la ciu­tat ale­ma­nya per tras­lla­dar les se­ves ope­ra­ci­ons i per­so­nal. En can­vi, els preus de les pro­pi­e­tats de lu­xe als bar­ris més se­lec­tes de Londres, un mer­cat do­mi­nat pels es­tran­gers aca­ba­lats, re­gis­tra ara els des­comp­tes més grans des del 2009. El cop es­tà sent en­ca­ra més gran per a les pro­pi­e­tats co­mer­ci­als i en es­pe­ci­al els edi­fi­cis d’ofi­ci­nes, un de­cli­vi que es va ac­cen­tu­ar el 2017 i va con­ti­nu­ar l’úl­tim any.

Unes 41.000 fei­nes sa­ni­tà­ri­es per co­brir

Men­tre el mi­nis­tre de Sa­ni­tat bri­tà­nic, Matt Han­cock, es de­di­ca a com­prar 5.000 ge­gan­ti­nes cam­bres fri­go­rí­fi­ques per em­ma­gat­ze­mar fàr­macs i pre­veu con­trac­tar un avió de-

Al­guns bancs sug­ge­rei­xen als cli­ents que re­ti­rin els seus fons del pa­ís per l’in­cert ho­rit­zó d’una sortida du­ra

Els ex­perts aler­ten que es­tan en pe­rill es­tu­dis clau so­bre el can­vi cli­mà­tic i el càn­cer

di­cat al trans­port de ma­te­ri­al mè­dic, en cas de pro­ble­mes de sub­mi­nis­tra­ment des­prés d’una sortida de la UE sen­se acord, a Ams­ter­dam es­tan de ce­le­bra­ció. En aques­ta ciu­tat hi va te­nir lloc di­es en­re­re la ce­ri­mò­nia d’en­tre­ga de claus del nou edi­fi­ci que allot­ja­rà tem­po­ral­ment l’Agèn­cia Eu­ro­pea del Me­di­ca­ment (EMA, per les se­ves si­gles en an­glès), fins que es­ti­gui aca­ba­da la seu de­fi­ni­ti­va. La mu­dan­ça des de Londres dels 900 em­ple­ats es­tà en marxa. L’EMA té un pres­su­post de 340 mi­li­ons d’eu­ros i atrau ca­da any uns 36.000 tèc­nics, ci­en­tí­fics i vi­si­tants de les far­ma­cèu­ti­ques. Els bri­tà­nics han per­dut aques­ta jo­ia eu­ro­pea a cau­sa del bre­xit.

L’avió del mi­nis­te­ri trans­por­ta­rà ma­te­ri­al mè­dic, com ara isò­tops per al trac­ta­ment de malal­ti­es can­ce­rí­ge­nes, des d’Ho­lan­da, pre­ci­sa­ment, ai­xí com de Bèl­gi­ca i Fran­ça. Tam­bé s’han fir­mat dos con­trac­tes mi­li­o­na­ris amb les res­pec­ti­ves com­pa­nyi­es per a l’em­ma­gat­ze­ma­ment de fàr­macs i se’n bus­ca ja una ter­ce­ra. La pro­vi­sió de me­di­ci­nes ja ha ori­gi­nat una pu­ja­da dels preus al mer­cat.

El bre­xit tam­bé ha fet efec­te en els serveis sa­ni­ta­ris. El nom­bre de tre­ba­lla­dors de la UE que van sol·li­ci­tar una pla­ça en la sa­ni­tat pú­bli­ca (NHS, per les se­ves si­gles en an­glès) en els 12 me­sos poste­ri­ors al re­fe­rèn­dum va cau­re el 17,6% i el nú­me­ro dels que van mar­xar va aug­men­tar el 15,3%. No­més a An­gla­ter­ra hi ha 41.000 llocs va­cants d’in­fer­me­ria.

Més del 5% dels seus pro­fes­si­o­nals pro­ce­dei­xen de la UE. L’hos­ti­li­tat, el «ves-te’n a ca­sa» que han sen­tit al­guns de bo­ca dels pa­ci­ents, la in­cer­te­sa i el de­te­ri­o­ra­ment de les con­di­ci­ons eco­nò­mi­ques ex­pli­quen el que es­tà pas­sant. «Anem ca­mí d’una ca­tàs­tro­fe. Es­tem per­dent el nos­tre bé més pre­uat: el per­so­nal», re­cal­ca Don­na Kin­nair, de la Re­ial Es­co­la d’In­fer­me­ria.

AFP / DANIEL LEAL-OLIVAS

La pri­me­ra mi­nis­tra, The­re­sa May, al sor­tir de mis­sa, ahir.

AFP / BEN STANSALL

PROTESTA Ma­ni­fes­ta­ció a Londres per exi­gir ga­ran­ti­es la­bo­rals per als tre­ba­lla­dors dels trans­bor­da­dors de ca­ra al ‘bre­xit’, di­ven­dres.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.