El Bar­ça gua­nya i Mes­si bat un nou rè­cord

Luis Suá­rez, amb dos gols, i un re­ha­bi­li­tat Cou­tin­ho con­du­ei­xen el Bar­ça a la vic­tò­ria da­vant l’atre­vit Ei­bar Leo Mes­si ar­ri­ba als 400 gols a la Lli­ga en un par­tit inu­su­al­ment dis­cret del crac ar­gen­tí

El Periódico de Catalunya [Català] - - Portada - RA­FA­EL TAPOUNET

►Ce­ba­llos, amb un gol de fal­ta, do­na la vic­tò­ria al Ma­drid da­vant el Be­tis en la se­va vi­si­ta al Be­ni­to Vi­lla­ma­rín (1-2)

Des­prés que la se­go­na uni­tat del FC Barcelona ofe­rís alar­mants se­nyals de de­bi­li­tat en el par­tit co­per de di­jous pas­sat, ahir va tor­nar l’equip A, amb menys del plan­ter i més sol­dats de for­tu­na, per su­perar amb mol­ta sol­vèn­cia l’Ei­bar (3-0) en el du­el que va tan­car la pri­me­ra vol­ta de la Lli­ga i que va dei­xar els de Val­ver­de com a cam­pi­ons d’hi­vern a cinc punts del seu més im­me­di­at per­se­gui­dor, l’At­lè­tic de Ma­drid. El del Camp Nou va ser un par­tit sem­brat de pe­rills (i el mal dia de Leo Mes­si no era el més pe­tit) que els de Val­ver­de van sa­ber re­sol­dre grà­ci­es a la lu­ci­de­sa d’Art­hur, al tre­ball de Luis Suá­rez i al ta­lent d’un Phi­lip­pe Cou­tin­ho fe­liç­ment re­ha­bi­li­tat des­prés d’una tem­po­ra­da per­dut en les te­ne­bres de la ir­re­lle­vàn­cia.

L’in­ne­go­ci­a­ble sis­te­ma de joc del con­junt ar­mer, sus­ten­tat en les pas­sa­des llar­gues, els cen­tres di­rec­tes a l’àrea i, so­bre­tot, la pres­sió al­ta (és l’equip de la Lli­ga que més pi­lo­tes ro­ba en camp con­tra­ri), con­vi­da­va el Bar­ça a apli­car-se a la sortida de la pi­lo­ta per evi­tar les pèr­du­es i, de pas­sa­da, ex­plo­tar la po­si­ció avan­ça­da de la de­fen­sa de l’Ei­bar. L’es­ce­na­ri es pre­sen­ta­va, doncs, ido­ni per­què un ju­ga­dor amb la capa­ci­tat d’as­so­ci­a­ció d’Art­hur re­cu­pe­rés la ti­tu­la­ri­tat, i ai­xí ho va en­ten­dre tam­bé Er­nes­to Val­ver­de, que per aques­ta ve­ga­da va pres­cin­dir de sortida de l’apor­ta­ció ago­nís­ti­ca d’Ar­tu­ro Vi­dal.

COU­TIN­HO PER DEMBÉLÉ La sor­pre­sa va ar­ri­bar al front d’atac, on Ous­ma­ne Dembélé, la ve­lo­ci­tat del qual sem­bla­va con­ve­ni­ent per bus­car l’es­que­na del dar­re­re ar­me­ra, es va veu­re re­le­gat en be­ne­fi­ci de Cou­tin­ho, aquest fut­bo­lis­ta ho­me­o­pà­tic afi­ci­o­nat a ad­mi­nis­trar el seu ta­lent en pe­ti­tes do­sis. El bra­si­ler va co­men­çar el par­tit amb el re­tra­ï­ment ha­bi­tu­al, però ja en el mi­nut 18 es va des­ta­par tre­nant una ver­ti­gi­no­sa com­bi­na­ció amb Luis Suá­rez que l’ari­et uru­gua­ià va aca­bar en­vi­ant a la xar­xa en una po­si­ció im­pos­si­ble.

Fins ales­ho­res la pi­lo­ta ha­via vis­cut la ma­jor part del temps al camp bar­ce­lo­nis­ta, obli­gats els de Val­ver­de a te­nir pa­ci­èn­cia en l’ini­ci de to­tes les ju­ga­des per po­der su­perar la pri­me­ra lí­nia de pres­sió del va­le­rós Ei­bar. Des­prés del gol, el Bar­ça va co­men­çar a re­cór­rer als des­pla­ça­ments llargs a la re­cer­ca de Jordi Al­ba i de Suá­rez, un re­curs que li va ser­vir per anar em­pe­nyent el par­tit cap al ter­ri­to­ri ar­mer, on Cou­tin­ho, més ac­tiu a me­su­ra que pas­sa­ven els mi­nuts, es con­ver­tia en el més des­ta­cat dels ju­ga­dors lo­cals, com­pen­sant, en cer­ta me­su­ra, l’inu­su­al ab­sen­tis­me de Mes­si.

UN ASSOLIMENT DE PEL·LÍCULA Però el cra­car­gen­tí, ja és sa­but, no ne­ces­si­ta ser-hi per dei­xar em­prem­ta. I poc des­prés de la re­pre­sa, en una ac­ció nas­cu­da pre­ci­sa­ment d’un er­ror del 10 que Suá­rez i Cou­tin­ho van trans­for­mar en una ju­ga­da de pe­rill, el de Ro­sa­rio va po­sar el 400 al seu ca­se­ller de gols ano­tats en la com­pe­ti­ció de lli­ga. Els 400 gols. Sem­bla el tí­tol d’una pel·lícula de la nou­ve­lle va­gue so­bre les vi­cis­si­tuds d’un jo­ve fut­bo­lis­ta amb pro­ble­mes d’ar­re­la­ment fa­mi­li­ar que s’es­ca­pa dels en­tre­na­ments (com un bi­o­pic de Dembélé ro­dat en blanc i ne­gre i amb la cà­me­ra a l’es­pat­lla). Però no. És un re­gis­tre des­co­mu­nal no­més a l’abast d’un fut­bo­lis­ta: Li­o­nel An­drés Mes­si Cuc­cit­ti­ni.

Amb el 2-0 el Bar­ça va créi­xer i es va des­fer l’Ei­bar. Luis Suá­rez, des­en­ca­de­nat, va en­vi­ar a les mans de Ri­es­go una re­ma­ta­da de cap molt clara abans d’apro­fi­tar una sa­ca­da de ban­da ra­pi­dís­si­ma de Ser­gi Ro­ber­to per aga­far a con­tra­peu la de­fen­sa vi­si­tant i plan­tar-se da­vant del por­ter ar­mer amb la fra­se del lle­gen­da­ri en­tre­na­dor del Li­ver­po­ol Bill Shankly gra­va­da al còr­tex ce­re­bral: «Si ets a l’àrea i no saps bé què fer amb la pi­lo­ta, xu­ta a por­te­ria i ja dis­cu­ti­rem les op­ci­ons des­prés». L’uru­gua­ià va xu­tar. 3-0. Res a dis­cu­tir.

Amb el par­tit a la but­xa­ca, Val­ver­de va do­nar en­tra­da a Ar­tu­ro Vi­dal i a Dembélé, però va te­nir el bo­nic gest de dei­xar so­bre la ges­pa Cou­tin­ho com a re­co­nei­xe­ment a la se­va for­mi­da­ble ac­tu­a­ció. Di­jous hi ha par­tit de tor­na­da dels vui­tens de fi­nal de la Co­pa del Rei da­vant del Lle­vant i el tèc­nic hau­rà de pren­dre de­ci­si­ons. La Lli­ga, de mo­ment, sem­bla ben en­car­ri­la­da.

JORDI COTRINA

400 GOLS Mes­si ce­le­bra el se­gon gol de la nit, que li val una al­tra mar­ca.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.