Un cop aca­dè­mic, cul­tu­ral i ci­en­tí­fic

El Periódico de Catalunya [Català] - - Internacional -

Al­gu­nes de les mi­llors uni­ver­si­tats del món són al Reg­ne Unit. Ac­tu­al­ment, 130.000 alum­nes pro­ce­dents de la UE hi es­tu­di­en. Però quan es com­ple­ti la sortida de la UE, i se­gons la no­va nor­ma­ti­va de mi­gra­ció pro­po­sa­da pel Go­vern, aquests es­tu­di­ants ne­ces­si­ta­ran vi­sats i ajuts dels ma­tei­xos cen­tres edu­ca­tius. Una co­sa «poc re­a­lis­ta i ir­re­a­lit­za­ble», se­gons el grup Rus­sell, que reu­neix al­gu­nes de les uni­ver­si­tats més ex­cel·lents. El bre­xit s’ha con­ver­tit en «una de les ame­na­ces més grans» per al món de l’en­se­nya­ment su­pe­ri­or. Un cop, «aca­dè­mic, cul­tu­ral i ci­en­tí­fic», del qual les uni­ver­si­tats tar­da­ran «dè­ca­des a re­cu­pe­rar-se», as­se­nya­len els res­pon­sa­bles de 150 d’aques­tes ins­ti­tu­ci­ons en una car­ta di­ri­gi­da als di­pu­tats.

La pre­o­cu­pa­ció és do­ble. D’una ban­da, te­men que les no­ves res­tric­ci­ons im­pli­quin la re­duc­ció d’alum­nes eu­ro­peus. Aques­ta cai­gu­da vin­dria a su­mar-se a la ja re­gis­tra­da en­tre els ma­tri­cu­lats en els cur­sos de post­grau, que van des­cen­dir un 5% i, més greu en­ca­ra, al 9% de bai­xa­da per se­gon any con­se­cu­tiu en­tre els post­graus de­di­cats a pro­jec­tes de re­cer­ca. «Els va­lu­o­sos in­ter­can­vis d’es­tu­di­ants, de per­so­nal i de co­nei­xe­ment es veu­ran fets mal­bé molt se­ri­o­sa­ment», as­se­nya­len els sig­nants de la car­ta.

Les uni­ver­si­tats bri­tà­ni­ques te­men per­dre el seu ac­tu­al po­der in­ves­ti­ga­dor al veu­re su­pri­mits els fons d’or­ga­nis­mes com l’Eu­ro­pe­an Re­se­arch Coun­cil i el pro­gra­ma Ma­rie Sk­lo­dowska-Cu­rie, que pro­jec­ta­ven fa­ci­li­tar al Reg­ne Unit 1.300 mi­li­ons d’eu­ros per als prò­xims dos anys i ara po­den vo­la­ti­lit­zar-se. «Es­tan en pe­rill vin­cles vi­tals per a la in­ves­ti­ga­ció, des de trac­ta­ments per al càn­cer fins a tec­no­lo­gi­es per com­ba­tre el can­vi cli­mà­tic», in­di­ca la mis­si­va.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.