Al Cè­sar el que és del Cè­sar

El Periódico Mediterráneo - - Opinión - JO­SEP PAS­QUAL San­cho*

Les co­mu­ni­tats hu­ma­nes, a L ban­da de l’es­tu­di cien­tí­fic de la his­tò­ria, creen re­lats que ex­pli­quen el seu nai­xe­ment i la im­por­tàn­cia de man­te­nir-se uni­des. Ro­ma te­nia els seus Rò­mul i Rem. Als EUA van crear el mel­ting pot o olla de fu­sió, ba­sant la seua per­so­na­li­tat en una ba­rre­ja de per­so­nes de di­fe­rents orí­gens.

Vi­la-real té la seua da­ta fun­da­cio­nal ben cla­ra: el 20 de fe­brer de 1274, dia en què Jau­me I va ator­gar la Car­ta Po­bla. Dir que Jau­me I era un rei cris­tià és una ob­vie­tat que no ex­pli­ca res d’im­por­tant so­bre la seua obra po­lí­ti­ca; de fet, és co­ne­gut com el Con­que­ri­dor, no com el cris­tià. Si la ves­sant re­li­gio­sa de Jau­me I ha­gue­ra si­gut tan for­ta, di­fí­cil­ment hau­ria no­me­nat Sa­lo­mó Vidal, jueu, com a pri­mer al­cal­de de Vi­la-real, ni tam­poc s’ha­gue­ra per­més el re­po­bla­ment amb mu­sul­mans vin­guts de Biar (l’Alt Vi­na­lo­pó).

D’ACORD

amb En­ric Gui­not, sa­bem que for­ma­ven el nu­cli fun­da­cio­nal de Vi­la-real per­so­nes vin­gu­des vo­ra un 90% de te­rres ca­ta­la­nes, jun­ta­ment amb un 10% de re­po­bla­dors d’Ara­gó, més al­gun na­va­rrés i oc­ci­tà. Aques­ta ba­rre­ja ini­cial in­cloïa, pe­rò, per­so­nes de di­ver­ses con­fes­sions re­li­gio­ses. L’obra po­lí­ti­ca de Jau­me I és in­cor­po­rar-nos a l’Oc­ci­dent eu­ro­peu. L’Oc­ci­dent, an­te­rior al cris­tia­nis­me, adop­ta aquell prin­ci­pi cris­tià que diu «do­neu al Cè­sar el que és del Cè­sar, i a Déu el que és de Déu», en re­fe­rèn­cia a l’exis­tèn­cia d’au­to­ri­tats di­fe­rents per als àm­bits po­lí­tic i re­li­giós.

Dis­tin­ció en­tre pen­sa­ment mí­tic i ra­cio­nal, la Il·lus­tra­ció, la lli­ber­tat de cul­te, l’abo­li­ció de l’es­cla­vi­tud o la De­cla­ra­ció dels Drets Hu­mans són, mal­grat tot, obra d’Oc­ci­dent. Po­lí­tics com Vik­tor Or­bán (Hon­gria), que fan de la re­li­gió la seua es­sèn­cia, són l’an­tí­te­si dels nos­tres va­lors oc­ci­den­tals. Molt de com­pte! H *Por­ta­veu ad­junt de Com­pro­mís per Vi­la-real

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.