EL CONSORCI VA FER DOS MIL AC­TUA­CIONS EN 1993

Ai­xí va ser la set­ma­na

El Periódico Mediterráneo - - Castellón -

El Consorci de Bom­bers, po­sat en mar­xa per la Dipu­tació Pro­vin­cial i la Ge­ne­ra­li­tat un any abans, va ac­tuar en ca­sos d’emer­gèn­cia en més de dues mil oca­sions en no­més un any, se­gons les da­des de la me­mò­ria pre­sen­ta­da pel dipu­tat de­le­gat.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.