En­creuat

El Periódico de Catalunya (Castellano) - - Pasatiempo­s - AN­NA M. GE­NÍS

HO­RIT­ZON­TALS: 1. No és es­trany veu­re-la vo­lant per Bar­ce­lo­na. Tal com li par­lo, aca­ba san­glo­tant. 2. Oa­si d’al­ta mun­tan­ya. Pro­pens a en­sen­yar les dents ale­gre­ment. 3. Ama­ni­des a cops de se­trill. As­sas­si­nà. 4. A no­més un pas de com­ple­tar el re­pàs. No­gue­ra nord-ame­ri­ca­na. Plu­ra­lit­zen molts fe­me­nins. 5. Es­tra­ta­ge­ma. Un que té fa­ma de ser de po­ble. 6. Pre­so­ne­ra dins l’àrea. Poe­ta i can­tor cor­te­sà de l’èpo­ca he­roi­ca gre­ga. Ob­jec­tiu de l'al­pi­nis­ta am­bi­ciós. 7. Nú­me­ro del sis­te­ma. Tros de fil més prim que la res­ta. Un quart de dues. 8. Surt del cor. Ne­va­da for­ta. Canals de re­gat­ge. 9. Pa­ra­di­síac. Aju­dat. 10. Una so­la quei­xa­la­da de l'en­tre­pà. El por­tem a so­bre per pres­tar un ser­vei de­ter­mi­nat. 11. Trans­for­ma les sec­tes en unes for­mi­gues. Da­tes con­fu­ses que re­ve­len els anys. Vo­cals útils per edi­tar. 12. Su­pe­ro els obs­ta­cles de la cur­sa. Com­plau­re tots els fans àvids d’au­tò­grafs.

VER­TI­CALS: 1. Em­pu­de­gar l'ai­gua de la pis­ci­na a fi de bé. Par­ti­ci­pis en la re­ga­ta. 2. Te­rris­sai­res im­pres­cin­di­bles per fer bu­llir l’olla. La pú­bli­ca té molt ma­la repu­tació. 3. Poe­ma lí­ric me­die­val. Cér­vo­les me­nu­des i lleu­ge­res. Al fi­nal del tú­nel. 4. Cò­pia do­len­ta de la gi­ra­fa. Sen­cer a mit­ges. Coet tren­cat. 5. Cap de mort. Ubi­ca en el temps. Ha es­tat ca­sat fins que la par­ca els ha se­pa­rat. 6. En­si­nis­trat en un tre­ball. Molt pre­ci­sa, ni més ni menys. 7. Per­so­nes de ca­ràc­ter ben es­querp. Tens una exis­tèn­cia prò­pia. 8. Un tros de bo­na per­so­na. Lli­guem caps. Pro­veei­xi de bo­nes nan­ses. 9. Ala­bar el sen­yor. Arc que tro­bem a l'ull. Gros i mo­rè. 10. Dins el vol­cà. Con­sen­tien a desafiar la de­cèn­cia. 11. Tin­gui una mal­fia­nça te­mo­ro­sa. Era ab­so­lu­ta­ment ne­ces­sa­ri. 12. Sec­tor dels par­la­men­ta­ris del cen­tre d'Eu­ro­pa. En­so­pir-se per fal­ta d'una bo­na re­ga­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.